Phân sinh học WEHG - Hiệu quả cao - Chi phí thấp.

thanh9966

Lữ khách
#1
<div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px"><strong>Ph&acirc;n sinh học WEHG - Hiệu quả cao - Chi ph&iacute; thấp.&nbsp;</strong></div><div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px">&nbsp;C&ocirc;ng dụng của <strong>ph&acirc;n sinh học WEHG</strong>: </div><div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px">&nbsp;- L&agrave;m ổn định t&iacute;nh đất - k&iacute;ch th&iacute;ch c&aacute;c vi sinh vật c&oacute; lợi, l&agrave;m tăng qu&aacute; tr&igrave;nh kho&aacute;n h&oacute;a v&agrave; m&ugrave;n h&oacute;a l&agrave;m đất tơi xốp - m&agrave;u mở;</div><div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px">&nbsp;- K&iacute;ch th&iacute;ch ra rể v&agrave; tăng cường hoạt động của l&ocirc;ng h&uacute;t c&oacute; ở rể non;</div><div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px">&nbsp;- Gi&uacute;p c&acirc;y ph&aacute;t triển c&acirc;n bằng;&nbsp;</div><div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px">&nbsp;- Kh&aacute;ng lại c&aacute;c loại s&acirc;u bệnh hại: l&agrave;m thối rể, nức th&acirc;n - x&igrave; mủ, hạn chế rầy mềm v&agrave; rệp s&aacute;p, rệp phấn;&nbsp;</div><div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px">&nbsp;- L&agrave;m tăng năng suất c&acirc;y trồng, tăng chất lượng n&ocirc;ng sản;&nbsp;</div><div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px">&nbsp;* Khi sử dụng ph&acirc;n Sinh học WEHG b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n sẽ giảm được 50% ph&acirc;n b&oacute;n v&agrave; c&aacute;c loại thuốc BVTV.&nbsp;</div><div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px"><strong><em>&nbsp;1 l&iacute;t ph&acirc;n sinh học WEHG sử dụng cho 1.000m<sup>2</sup> - 2.000m<sup>2</sup> đất.</em></strong></div><div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px">&nbsp;</div><div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px">&nbsp;<strong>Gi&aacute; b&aacute;n ph&acirc;n sinh học WEHG: 140.000đ/l&iacute;t. <br /></strong></div><div style="color: #000000; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px">&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Thanh
- Địa chỉ: Số 28, QL1A, KP Trung Lương, P10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: 0923 767 996 - Fax:
- email: phthanh9966@gmail.com