Phát triển kinh tế trang trại hiệu quả, bền vững

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Trong những năm gần đây, tình trạng nông dân bỏ hoang hoá những diện tích bãi trũng cấy lúa kém hiệu quả đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương. Trước thực trạng trên, Huyện Kim Thành –HảI Dương đã tích cực chỉ đạo các địa phương thực hiện những biện pháp nhằm khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích bãi trũng sang đào ao, thả cá, trồng cây lâu năm, xây dựng trang trại tổng hợp. Đến nay những trang trại đã mang lại hiệu quả thiết thực. <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:163; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 415 0;} @font-face {font-family:"\.VnTime"; mso-font-alt:"Courier New"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:".VnTime","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--> Huyện Kim Thành tỉnh HảI Dương là huyện thuần nông, có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 7.000 ha, trong đó diện tích bãi trũng là 300 ha, tập trung ở một số xã như: Đại Đức, Tam Kỳ, Kim Tân...Do đặc điểm những diện tích bãi trũng có độ chua cao, lại hay bị ngập úng nhất là trong vụ mùa. Do vậy việc cấy lúa không mang lại hiệu quả như mong muốn, nhiều hộ dân trong huyện đã bỏ hoang. Trước thực trạng đó, huyện Kim thành đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận đấu khoán để xây dựng trang trại chăn nuôI tập trung, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc chuyển đổi diện tích bãi trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản, lập vồng trồng cây ăn quả. Đến nay thực tế cho thấy hầu hết các trang traị đều mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Chúng tôi đến thăm trang trại của ông Nguyễn Minh Khoa &ndash; Thôn Kỳ Côi xã Tam Kỳ. Từ năm 2000 nhận thấy khu bãi Đống Pháo bị bỏ hoang chỉ để cỏ dại mọc, ông đã bàn với gia đình mạnh dạn nhận đấu thầu và đào ao thả cá, lập vồng trồng cây. Qua gần 10 năm vừa làm vừa lập vốn mở rộng sản xuất, đến nay tổng diệntích khu trang trại của ông là trên 5 mẫu gồm ao cá, chăn nuôi và vườn cây ăn quả. Để giảm đi chi phí ban đầu trong chăn nuôi, với đàn cá ông nuôI gột cá giống để sẵn sàng thay thế đàn cá thịt vừa bán. Đồng thời đưa những giống cá mới có giá trị vào nuôi như: chép lai 3 máu..; Chăn nuôi lợn thì ông nuôi lợn sinh sản để tạo đàn lợn con và nuôi đến khi xuất chuồng lợn thịt. Bên cạnh đó ông cũng tận dụng diện tích vườn trồng nhiều loại cây ăn quả khác nhau như: vải, nhãn, mít, vú sữa, bưởi, ổi...Trung bình mỗi năm ông bán ra thị trường từ 15 đến 17 tấn cá thịt, trừ chi phí mỗi năm tổng thu nhập của gia đình ông cũng đạt trên 100 triệu đồng.
Với những chủ trương và sự ưu đãi phù hợp nên ngày càng có nhiều hộ gia đình ở KimThành tham gia chuyển đổi đến nay tổng diện tích chuyển đổi trong toàn huyện là trên 500 ha, trong đó toàn bộ 300 ha diện tích bãi trũng cấy lúa bấp bênh đã chuyển đổi gần hết. Không chỉ hướng nông dân đưa những cây, con truyền thống vào sản xuất, Huyện Kim Thành cũng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, khuyến khích nhân dân đưa những cây, con có giá trị kinh tế cao phù hợp với thị trường vào sản xuất. Nhiều hộ dân trong huyện cũng chủ động tìm hiểu thực tế, trao đổi kinh nghiệm cho nhau để nhân rộng mô hình, điển hình như mô hình nuôI tôm càng xanh ở xã Bình Dân. Ban đầu chỉ có một gia đình nhận đấu thầu khu Đầm Cầu Hồ &ndash; thuộc thôn Trung Tuyến để nuôI tôm càng xanh. Qua vài năm thấy có hiệu quả, một số hộ đã tìm đến học hỏi kinh nghiệm để chăn nuôi. Đến nay xã Bình Dân đã thành lập được hội nuôI tôm càng xanh gồm 12 thành viên. Tổng diện tích các thành viên nhận đấu thầu để sản xuất là gần 5 ha. Trong đó có hơn 4 ha mặt nước nuôi tôm. Trung bình mỗi năm mỗi thành viên cũng thu lãi từ 70 đến 90 triệu đồng. Anh Đỗ Quốc Vinh &ndash; Người sáng lập hội nuôi tôm càng xanh xã Bình Dân cho chúng tôi biết: Mặc dù hội mới đI vào hoạt động được khoảng 5 năm, và nghề nuôI tôm càng xanh còn khá mới mẻ đối với người dân nơI đây, song hiệu quả kinh tế mà mô hình mang lại là khá r&otilde; rệt. Hiện nay anh đang cùng với các hội viên tiếp tục đề nghị địa phương quy hoạch hệ thống mương máng đảm bảo phù hợp, đồng thời cho hội đấu thầu thêm diện tích để mở rộng sản xuất.
Bên cạnh việc phát huy có hiệu quả diện tích mặt nước, Huyện Kim Thành đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Hỗ trợ một phần vốn ban đầu, chuyển giao khoa học kỹ thuật và làm tốt công tác phòng bệnh nhằm khôi phục đàn gia súc, trọng tâm là đàn lợn. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư mở rộng chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả như gia đình anh Lương Văn Đăng - đội 16 xã Kim Tân. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, toàn bộ vốn liếng anh vay mượn của anh em bạn bè. Anh đã đầu tư xây dựng chuồng nuôI chủ yếu là nuôI lợn sinh sản và lợn thịt. Ngày đầu với một dãy chuồng nuôI lợn náI, anh vừa nuôI vừa học hỏi kinh nghiệm trong sách báo, kinh nghiệm của những người chăn nuôI trước, có lãI anh lại đầu tư mở rộng trang trại. Đến nay gia đình anh có 3 dãy chuồng nuôI với 25 con lợn náI và khoảng 200 con lợn thịt. Với hơn 7 năm làm trang trại chăn nuôI và cũng từng nếm trảI vị đắng của sự thất bại, song với anh sau mỗi thất bại là một bài học quý để thành công hơn. Với những kinh nghiệm đúc rút từ thực tế nên việc chăn nuôI của gia đình anh ngày một phát triển và đạt hiệu quả cao hơn. Năm 2008 anh bán ra thị trường 25 tấn lợn hơI, trừ chi phí anh còn thu lãI gần 200 triệu đồng.
Sau gần 10 năm thực hiện chuyển đổi diện tích cấy lúa bấp bênh, hiệu quả thấp sang mô hình kinh tế trang trại, ban đầu chỉ là tự phát, song đến nay phong trào làm kinh tế theo hướng trang trại tập trung ở Kim Thành đã à đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô cũng như hiệu quả kinh tế; đặc biệt trong 3 năm qua, từ năm 2006 đến nay, ngày càng có nhiều mô hình ở kim thành được cấp giấy chứng nhận trang trại. ông Nguyễn Danh Nhẫn - Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kim Thành cho biết: Năm 2006 toàn huyện mới có 6 trang trại, năm 2007, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nên số trang trại ở Kim Thành giảm xuống còn 4 trang trại; song huyện đã kịp thời thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, tổ chức các buổi chuyển giao KHKT về kinh tế trang trại cho nông dân, nhất là những hộ có nhu cầu chuyển đổi nên đến nay toàn huyện đã có 60 trang trại, chủ yếu là trang trại tổng hợp, trung bình mỗi trang trại cũng cho thu từ 70 &ndash; 100 triệu đồng mỗi năm.
Mặc dù kinh tế trang trại ở Kim Thành ( HảI Dương )đã và đang có bước phát triển vượt bậc, song huyện cũng đang đối mặt với một thực tế đó là tốc độ tăng trưởng ngành sản xuất nông nghiệp những năm qua còn chậm, nguyên nhân chủ yếu là do ngành chăn nuôI không đạt kế hoạch đề ra, số lượng đàn gia súc ngày một giảm vì giá thức ăn tăng cao, giá thịt thấp, dịch bệnh hại gia súc xảy ra ở nhiều nơI vv. Trước thực tế đó, thực hiện đề án phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá đạt chất lượng hiệu quả cao, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2006 &ndash; 2010 của ban chấp hành đảng bộ huyện khoá 22, đặc biệt là thực hiện nghị quyết TW 7 khoá 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Kim Thành xác định, để sản xuất nông nghiệp của huyện tiếp tục đà tăng trưởng trở lại thì việc trọng tâm là phảI nhanh chóng khôI phục và phát triển đàn gia súc, nhất là đàn lơn. UBND huyện đã xây dựng dự án khôI phục đàn lợn náI và phát triển trang trại năm 2009 và 2010. Theo đó huyện sẽ tập trung vào một số giảI pháp nhằm khuyến khích người chăn nuôI đầu tư phát triển sản xuất. Đồng chí Phan Ngọc Núi - Chủ tịch UBND huyện Kim Thành cho biết: Mục tiêu mà huyện Kim Thành đặt ra đến năm 2010 là toàn huyện có 80 trang trại được cấp giấy chứng nhận, để đạt được mục tiêu đó, huyện sẽ hỗ trợ các chủ trang trại được cấp giấy chứng nhận trước quý III/2010 về lãI suất khi vay vốn tại ngân hàng NN&amp;PTNT, cụ thể là hỗ trợ 100% tiền lãi/30 triệu đồng/1 trang trại với chu kỳ 1 năm, thời gian là 2 năm từ quý III/2009 đến quý III/2011; Bên cạnh đó huyện sẽ hỗ trợ các chủ nuôI lợn náI là 100 ngàn đồng/ 1 con lợn náI hậu bị gồm lợn náI ngoại, náI lai, náI móng cái. Điều kiện để nhận được hỗ trợ là lợn náI phảI trên 6 tháng tuổi, trọng lượng từ 40kg trở lên và đã cho phối được giống lần đầu, phấn đấu đến năm 2010, tổng đàn lợn trong huyện sẽ có khoảng 79.200 con, đàn lợn náI là gần 16.000 con.
Hy vọng rằng với những kết quả đạt được hôm nay và những mục tiêu, giảI pháp cụ thể trong thời gian tới sẽ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nói chung của huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương tiếp tục phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Kim Thành trở thành huyện khá trong tỉnh vào năm 2020 như nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra ./.
Thực hiện: Duy Đông
Đài PT Kim Thành &ndash; HảI Dương
 

Last edited:

Đối tác


Top