PHÒNG BỆNH RỤNG LÁ CAO SU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN ĐỐI DINH DƯỠNG

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Trong những năm gần đây, giá cao su luôn ở mức cao giúp cho nông dân trồng cao su thu được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, do hiểu biết của nông dân về kĩ thuật trồng, chăm sóc và khai thác còn hạn chế, nhiều nơi, nông dân không bón phân cho cao su, hoặc bón không đúng do không hiểu biết nhu cầu dinh dưỡng của cây dẫn đến bón phân mất cân đối. Cùng với đó là nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng làm cho vườn cây cao su bị suy kiệt nhanh chóng, hậu quả là năng suất mủ thấp, khả năng chống chịu sâu bệnh kém dẫn đến dễ bị các loại sâu bệnh tấn công mà bệnh rụng là hiện nay là một ví dụ điển hình. Năm 2009, công ty phân bón Việt Nhật phối hợp với trung tâm khuyến nông các huyện Trảng Bom, Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai thực hiện trình diễn phân bón NPK trên vườn cao su tiểu điền với mục đích chứng minh hiệu quả của NPK Việt Nhật trên cây cao su, nâng cao ý thúc của nông dân trong việc sử dụng phân bón chất lượng cao, có thương hiệu đã được công nhận. Ngoài ra, các kĩ sư nông nghiệp của công ty phân bón Việt Nhật còn tư vấn kĩ thuật chăm sóc, khai thác, phòng trừ sâu bệnh cho các hộ nông dân tham gia mô hình trình diễn trong việc canh tác cao su bền vững, năng suất cao.
Tại các lô trình diễn, nông dân tiến hành chọn ra hai lô cao su có tình hình phát triển như nhau và tiến hành bón phân. Một lô bón theo tập quán của nông dân và lô còn lại bón theo quy trình kĩ thuật do công ty phân bón Việt Nhật đưa ra.
Đến tháng 02 năm 2010, sau khi tổng kết mô hình trình diễn, Những lô sử dụng phân bón NPK Việt Nhật có năng suất tăng hơn so với lô đối chứng từ 12 – 28 %, lợi nhuận cũng từ đó tăng lên 15 – 25 %.
Ngoài ra, ở các lô bón phân NPK Việt Nhật, cây cao su phát tiển bền vững, bộ lá phát triển xanh tốt, sức chống chịu với sâu bệnh tốt.
Công ty phân bón Việt Nhật cũng kết hợp với các trung tâm khuyến nông nhằm tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm và nhân rộng mô hình sử dụng NPK chất lượng cao của công ty phân bón Việt Nhật trên cây cao su nhằm nâng cao năng suất, độ mủ và nâng cao khả năng chống chịu sâu bệnh cho cây cao su.
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:TargetScreenSize>800x600</o:TargetScreenSize> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val=\"Cambria Math\"/> <m:brkBin m:val=\"before\"/> <m:brkBinSub m:val=\"&#45;-\"/> <m:smallFrac m:val=\"off\"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val=\"0\"/> <m:rMargin m:val=\"0\"/> <m:defJc m:val=\"centerGroup\"/> <m:wrapIndent m:val=\"1440\"/> <m:intLim m:val=\"subSup\"/> <m:naryLim m:val=\"undOvr\"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState=\"false\" DefUnhideWhenUsed=\"true\" DefSemiHidden=\"true\" DefQFormat=\"false\" DefPriority=\"99\" LatentStyleCount=\"267\"> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Normal\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 7\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 8\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"9\" QFormat=\"true\" Name=\"heading 9\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 7\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 8\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" Name=\"toc 9\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"35\" QFormat=\"true\" Name=\"caption\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"10\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Title\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" Name=\"Default Paragraph Font\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"11\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtitle\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"22\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Strong\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"20\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Emphasis\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"0\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Table Grid\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Placeholder Text\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"1\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"No Spacing\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Revision\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"34\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"List Paragraph\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"29\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Quote\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"30\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Quote\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 1\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 2\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 3\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 4\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 5\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"60\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Shading Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"61\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light List Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"62\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Light Grid Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"63\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 1 Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"64\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Shading 2 Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"65\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 1 Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"66\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium List 2 Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"67\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 1 Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"68\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 2 Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"69\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Medium Grid 3 Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"70\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Dark List Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"71\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Shading Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"72\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful List Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"73\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" Name=\"Colorful Grid Accent 6\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"19\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Emphasis\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"21\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Emphasis\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"31\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Subtle Reference\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"32\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Intense Reference\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"33\" SemiHidden=\"false\" UnhideWhenUsed=\"false\" QFormat=\"true\" Name=\"Book Title\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"37\" Name=\"Bibliography\"/> <w:LsdException Locked=\"false\" Priority=\"39\" QFormat=\"true\" Name=\"TOC Heading\"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:\"\"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:\"Times New Roman\",\"serif\"; mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:\"Table Normal\"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:\"\"; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:\"Times New Roman\",\"serif\";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:\"Table Grid\"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:\"Times New Roman\",\"serif\";} </style> <![endif]--> Sau đây là công thức bón phân trên cây cao su giai đoạn kinh doanh :

<a name=\"OLE_LINK1\"></a>Khuyến cáo bón phân NPK Việt Nhật cho cây Cao Su
Loại Đất

Loại Phân và Lượng Bón


Đợt 1 (Tháng 5)


Đợt 2 (Tháng 7)

Đợt 3 (Tháng 10)

Đất Xám

200 kg &ndash; 250 kg
NPK 15-15-15+S
200 kg &ndash; 250 kg
NPK 15-15-15+S
200 kg &ndash; 250 kg
NPK 15-15-15+S

Đất Đỏ

200 kg &ndash; 250 kg
NPK 15-15-15+S
200 kg &ndash; 250 kg
NPK 16-8-14+12S
200 kg &ndash; 250 kg
NPK 16-8-14+12S
 
Last edited:

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tác

Top