QĐ số 199/QĐ-UB: Ban hành quy định quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn TPHCM(PHẦN II)

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Chương V: Trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nướcChương VI: Khen thưởng và xử lý vi phạmChương VII: Tổ chức thực hiện
<hr />
CHƯƠNG IV
KHUYẾN KHÍCH THAM GIA QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN VÀ CÂY XANH
Điều 23: Các hình thức khuyến khích và biện pháp ưu đãi trong việc tham gia bảo quản, phát triển công viên, cây xanh.
1. Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức đầu tư trồng, chăm sóc cây xanh để cải tạo, chỉnh trang các rẻo đất công đang bị bỏ trống, không người chăm sóc thành mảng xanh công cộng như sau:
- Hướng dẫn miễn phí về chủng loại, quy cách, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, kỹ thuật trừ sâu bệnh cho cây xanh.
- Cây xanh được trồng trên các rẻo đất trống là tài sản thuộc sở hữu của toàn dân, trường hợp cần thu hồi đất để sử dụng sang mục đích khác, Nhà nước sẽ xem xét, bồi hoàn kinh phí do cá nhân, tổ chức đã bỏ ra để trồng, chăm sóc cây xanh.
2. Đầu tư xây dựng công viên nhỏ bằng ngân sách trong khu dân cư, giao cho các tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc quản lý.
3. Đấu thầu rộng rãi để thu hút các thành phần kinh tế cung ứng dịch vụ bảo quản công viên, dịch vụ trồng và quản lý cây xanh.
4. Nhà nước giao đất để các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư công viên, vườn thú.
5. Hỗ trợ một phần giống cây trồng cho các trường học, cơ quan nhà nước; cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội khi tổ chức các phong trào trồng, chăm sóc, phát triển cây xanh.
<hr />
CHƯƠNG V
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Điều 24: Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố
1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công viên cây xanh trên địa bàn thành phố.
2. Ban hành danh mục cây cấm trồng.
3. Ban hành các chính sách ưu đãi cụ thề nhằm khuyến khích xã hội tham gia bảo quản và phát triển mảng xanh đô thị.
Điều 25: Sở Giao Thông Công Chánh
1. Phối hợp với Sở Quy Hoạch - Kiến Trúc và Ủy Ban Nhân Dân Quận - Huyện lập, trình duyệt và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạhc công viên cây xanh
2. Phối hợp Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thônđể tham mưu, soạn thảo trình Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ban hành những văn bản quy phạm, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý hệ thống công viên và cây xanh thành phố; danh mục cây cấm trồng.
3. Ban hành danh mục phân cấp quản lý công viên; danh mục phân cấp các tuyến cây cây xanh trông trên đường phố cho Ủy Ban Nhân Dân Quận - Huyện quản lý; danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn.
4. Hướng dẫn quy hoạch chủng loại cây xanh trồng trên từng tuyến đường; chú trọng hướng dẫn ngay đối với các tuyến đường ở các khu đô thị mới, các khu dân cư vừa được đô thị hóa, các tuyến đường có kế hoạch xây dựng mới.
5. Ban hành các quy trình kỹ thuật, chủ trì phối hợp Sở - Ngành liên quan lập. trình cơ quan thẩm quyền ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá chuyên ngành công công viên và cây xanh áp dụng trên địa bàn thành phố. Kịp thời bổ sung các quy định kỹ thuật, kinh tế về trồng cây, dây leo tạo mảng xanh ở các bờ tường của các đường dẫn, cầu vượt của các công trình cầu, đường trên địa bàn thành phố.
6. Có ý kiến chuyên ngành, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt các dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế dự toán công trình chuyên ngành công viên và cây xanh trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.
7. Kiểm tra và chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về bảo vệ và phát triển hệ thống công viên và cây xanh thành phố.
8. Phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân Quận, Huyện lập và thực hiện kế hoạch triển khai các dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng mới công viên và cây xanh; hướng dẫn việc nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận quản lý các hạng mục công viên và cây xanh trồng tại các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới của các chủ đầu tư.
9. Phối hợp với Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, các Trường Đại Học, Viện Nghiên Cứu tìm kiếm, nghiên cứu lai tạo, phát triển nguồn giống, chủng loại cây xanh nhằm tạo sự đa dạng, phong phú cho hệ thống cây xanh đô thị.
10. Phối hợp với Sở Ngành, Đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng góp phần bảo vệ, chăm sóc và phát triển mảng xanh đô thị; lập kế hoạch vận động, thu hút đầu tư, thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực bảo quản, phát triển mảng xanh đô thị.
Điều 26: Khu Quản lý Giao thông Đô thị Thành Phố:
1. Khu Quản lý Giao thông Đô thị Thành Phố quản lý hệ thống công viên và cây xanh trên địa bàn theo nội dung phân cấp quản lý quy định tại điều 4 Bản Quy định này.
2. Thực hiện việc thống kê, phân loại, đánh số, treo biển và lập hồ sơ đối với từng cây cổ thụ, cây cần bảo tồn.
3. Kiểm tra định kỳ việc chăm sóc, bảo quản, đốn hạ di dời cây thuộc danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn.
4. Hướng dẫn miễn phí chủng loài, quy cách, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, kỹ thuật trừ sâu bệnh cho cây xanh và cung cấp miển phí giống cây trồng cho các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội khi tổ chức các phong trào trồng cây xanh.
Điều 27: Sở Nông Nghiệp – Phát triển nông thôn
1. Hỗ trợ, phát triển nguồn giống, chủng loại cây xanh nhằm tạo sự đa dạng, phong phú trong hệ thống cây xanh đô thị, phát triển cơ sở hậu cần vườn ươm phục vụ nhu cầu trông cây xanh của thành phố.
2. Chỉ đạo Chi Cục phát triển lâm nghiệp cung cấp miễn phí giống cây trồng trong các trường học, trong khuôn viên của cơ quan nhà nước, các tuyền đường giao thông nông thôn, doanh trại quân đội và các chương trình trồng cây theo chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố để khuyến khích các trường học và cơ quan phát triển bổ sung mảng xanh trong đơn vị.
Điều 28: Sở Quy Hoạch - Kiến trúc
Xác định, kiểm tra việc thực hiện đúng tỷ lệ diện tích đất dành cho công viên và cây xanh trong các đồ án quy hoạch đô thị, đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới, của từng khu vực và toàn thành phố đảm bảo đất dành cho công viên, cây xanh tăng lên đạt tiêu chuẩn quy hoạch. Hỗ trợ việc thiết kế nhằm bảo đảm đạt yêu cầu mỹ thuật đối với hệ thống công viên và cây xanh đô thị, đặc biệt là tại các khu vực trung tâm, cửa ngỏ thành phố. Nghiên cứu, hướng dẫn các giải pháp kiến trúc, xây dựng tạo mảng xanh ở các bờ tường, ở giữa các tầng của các công trình kiến trúc cao tầng.
Điều 29: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
Nghiên cứu trình Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ban hành các chính sách ưu đãi cụ thể nhằm khuyến khích xã hội tham gia bảo quản và phát triển mảng xanh đô thị.
Điều 30: Sở Xây Dựng
Thực hiện việc cấp phép xây dựng công trình theo quy định tại Điều 20 Bản Quy định này và các văn bản pháp luật khác.
Điều 31: Ủy Ban Nhân Dân Quận, Huyện
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao Thông Công Chánh và Sở Quy Hoạch - Kiến Trúc trong việc lập, thực hiện và quản lý quy hoạch công viên, cây xanh trên địa bàn.
2. Quản lý hệ thống công viên, cây xanh trên địa bàn theo quy định phân cấp quản lý.
3. Hướng dẫn miễn phí cho các tổ chức và cá nhân trồng cây trên các rẻo đất trống, không người chăm sóc trên địa bàn do mình quản lý về chủng loài, quy cách, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, kỹ thuật trừ sâu bệnh cho cây xanh.
4. Thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng công trình theo quy định tại Điều 20 Bản Quy định này và các văn bản pháp luật khác.
5. Quản lý địa bàn, không để tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép các vị trí được quy hoạch xây dựng công viên.
6. Thực hiện chức năng quản lý các dự án đầu tư, các biện pháp khuyến khích hoạt động chăm sóc bảo quản, phát triển công viên cây xanh trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.
7. Chỉ đạo Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã, Thị trấn hỗ trợ ngành công viên cây xanh trong công tác bảo vệ hệ thống công viên và cây xanh trên địa bàn quản lý.
8. Kiểm tra, giám sát tình hình bảo đảm chất lượng hệ thống công viên cây xanh, việc tuân thủ quy chuẩn về tỉ lệ phủ xanh trong các dự án xây dựng thuộc địa bàn quản lý.
Điều 32: Ngành Điện lực, Bưu điện
1. Trong quá trình thi công, xử lý kỹ thuật công trình, ngành Điện lực, Bưu điện có trách nhiệm thông báo, phối hợp chặt chẽ với Khu Quản lý Giao thông Đô thị Thành Phố hoặc Ủy Ban Nhân Dân Quận, Huyện theo phân cấp quản lý công viên, cây xanh để bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, và sự an toàn của cây xanh.
2. Ngành Điện lực phải ưu tiên bố trí nguồn điện chiếu sáng, sinh hoạt phục vụ hoạt động tại các công viên.
<hr />
CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 33: Khen thưởng
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có các thành tích chăm sóc, bảo vệ, phát triển hệ thống công viên cây xanh thì được xét khen thường theo quy định của Nhà nước.
Điều 34: Xủ lý vi phạm
1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hành vi xâm hại đến hệ thống công viên cây xanh tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây htiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Cơ quan quản lý công viên cây xanh hoặc cán bộ công nhân viên trong ngành công viên cây xanh lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm vi phạm quy định về quản lý công viên cây xanh, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước thì phải bồi thường thiệt hại hoặc bị sử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 35: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Cơ quan quản lý công viên, cây xanh theo phân cấp, cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi cây xanh do mình quản lý bị ngã đổ hoặc có cành bị gãy gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản theo quy định của pháp luật dân sự.
<hr />
CHƯƠNG VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 36: Sở Giao Thông Công Chánh phối hợp với các Sở ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện tốt quy định này.
Điều 37: Các cơ quan thông tin đại chúng, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Thành Phố Hồ Chí Minh, Công Đoàn, Phụ Nữ, Lao Động – Thương Binh và Xã Hội, Hội Cựu Chiến Binh và các Sở - Ngành cần có những việc làm hỗ trợ tích cực nhằm góp phần động viên nhân dân trong việc nâng cao ý thức cộng đồng tham gia bảo vệ, phát triển công viên và cây xanh.
Điều 38: Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần bổ sung, hiệu chỉnh, các đơn vị liên quan có ý kiến gởi về Sở Giao Thông Công Chánh xem xét tổng hợp và đề xuất trình Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố giải quyết.
 

Last edited:

Đối tácTop