Quạt Lông Nhím

  • Thread starter Tiền và Phong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tiền và Phong

Guest
#1
<span style="color: #333333; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14.285714149475098px; text-align: justify">vi&ecirc;tjviệtHệ thống cung cấp oxy cho t&ocirc;m bằng c&aacute;nh quạt l&ocirc;ng nh&iacute;m được thiết kế với ống th&eacute;p tay đ&ograve;n d&agrave;i 3m, ống nhựa xếp theo h&igrave;nh l&ocirc;ng nh&iacute;m, xoắn ốc, chiều d&agrave;i ống nhựa d&agrave;i 30cm. Ch&iacute;nh thiết kế mới n&agrave;y tạo n&ecirc;n ưu điểm của hệ thống cung cấp oxy h&igrave;nh l&ocirc;ng nh&iacute;m so với hệ thống quạt nước h&igrave;nh l&aacute;. C&aacute;c kỹ sư của C&ocirc;ng ty chăn nu&ocirc;i C. P Vietnam đ&atilde; từng tiến h&agrave;nh những thử nghiệm với hai hệ thống n&agrave;y tr&ecirc;n diện t&iacute;ch nu&ocirc;i t&ocirc;m như nhau, c&ocirc;ng suất m&aacute;y 4 m&atilde; lực v&agrave; đ&atilde; cho thấy kết quả r&otilde; r&agrave;ng: c&aacute;nh quạt l&ocirc;ng nh&iacute;m gi&uacute;p tăng lưu lượng oxy v&agrave; tạo d&ograve;ng chảy gấp 2 lần so với hệ thống quạt l&aacute;.(vietlinh)</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tiền và Phong
- Địa chỉ: TP.hcm
- Điện thoại: 0913398133 - Fax:
- email: akiaracool@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận