sản phẩm phân bón dùng cho các loại cây trồng

nhaHD85

Lữ khách
#1
<h2>T&igrave;m Đại L&yacute; Cho C&aacute;c Sản Phẩm Ph&acirc;n B&oacute;n Chất Lượng Cao </h2> <div> <div> <blockquote> <img border="0" src="https://lh4.googleusercontent.com/-UEe8-DLcyNI/UCKkKIjpyiI/AAAAAAAAP1c/NqblDLMtK9c/Agriviet.Com-logo_9_sao_moi.jpg" /> <font size="7"> Newriver Co.,Ltd.</font><br /> <br /> Newriver co.,ltd l&agrave; 1 c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; cao cấp được nhập khẩu từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới, từ c&aacute;c nước c&oacute; c&ocirc;ng nghệ nghi&ecirc;n cứu v&agrave; sản xuất ph&acirc;n b&oacute;n ti&ecirc;n tiến, hiện đại nhất tr&ecirc;n thế giới. Nhằm đem về cho thị trường v&agrave; nền n&ocirc;ng nghiệp Việt Nam th&ecirc;m nhiều sự lựa chọn trong việc sữ dụng ph&acirc;n b&oacute;n với c&aacute;c sản phẩm c&oacute; chất lượng cao v&agrave; tốt nhất để đưa v&agrave;o sản xuất n&ocirc;ng nghiệp với ti&ecirc;u ch&iacute; &quot; Xanh - Sạch - An To&agrave;n &quot;.<br /> <br /> <strong> * Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin giới thiệu đến Q&uacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ugrave;ng to&agrave;n thể b&agrave; con 1 số sản phẩm ph&acirc;n b&oacute;n cao cấp:<br /> <br /> <font color="#0000ff"><font size="3">1. Chelmicro DF:</font></font></strong><font>-Vi lượng Chelate phun qua l&aacute; v&agrave; tưới gốc, được n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; <br /> vườn tin d&ugrave;ng nhờ chất lượng cao v&agrave; l&agrave; d&ograve;ng duy nhất c&oacute; 2% N được <br /> Chelate h&oacute;a.<br /> </font><br /> <font>-Được đinh vị bởi: <strong><em>Sự thần kỳ hiếm thấy!</em></strong><br /> </font><br /> <font>-L&agrave; d&ograve;ng sản phẩm độc đ&aacute;o v&agrave; duy nhất tại Việt Nam, h&agrave;m lượng vi lượng<br /> cao dễ hấp thụ v&agrave; hiệu quả kinh tế rất cao. Sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn cho n&ecirc;n <br /> n&ocirc;ng nghiệp đang hiện đại h&oacute;a v&agrave; đ&ograve;i hỏi c&aacute;c loại ph&acirc;n b&oacute;n c&oacute; chất lượng đ&iacute;ch thực.<br /> <font size="3"><img border="0" src="https://lh4.googleusercontent.com/-J2oxXDsxSKY/UCKoy8g-K7I/AAAAAAAAP3Y/PmEGs1hpLjs/Agriviet.Com-ChelmicroDF%25281%2529.jpg" /></font></font><font size="3"><br /> </font><br /> <font color="#0000ff"><strong><font size="3">2. Chelmicro Combi SP: </font> </strong></font><font>l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n vi lượng h&agrave;ng đầu tại tr&ecirc;n thế <br /> giới với 8 nguy&ecirc;n tố vi lượng đ&atilde; được Chelate h&oacute;a , với h&agrave;m lượng MgO, <br /> Fe, Mn cao sẽ gi&uacute;p c&acirc;y trồng ngăn ngừa v&agrave; khắc phục ho&agrave;n to&agrave;n c&aacute;c hiện <br /> tượng do thiếu hụt vi lượng. Được sản xuất v&agrave; nhập khẩu trực tiếp từ <br /> Ch&acirc;u &Acirc;u.<br /> </font><br /> <font>( <strong><em>9% MgO: 4,5% Fe: 4,5% Mn: 1,25% Zn, 1% Cu: 0,5% B: 100ppm Mo: 50 ppm Co</em></strong>.)<br /> </font><br /> <font size="1"><br /> </font><font>1 c&ocirc;ng thức vi lượng chelate ho&agrave;n <br /> hảo cho c&acirc;y trồng v&agrave; h&agrave;m lượng vi lượng rất cao, đ&aacute;p ứng những y&ecirc;u cầu <br /> khắn khe nhất cho mọi loại c&acirc;y trồng, <br /> <br /> - Hấp thụ qua l&aacute; v&agrave; bộ rễ, ngăn <br /> ngừa v&agrave; khắc phục c&aacute;c hiện tượng do thiếu hụt vi lượng: Xoắn l&aacute;, v&agrave;ng <br /> l&aacute;, hẽo rũ, chết xanh, thối rễ, c&ograve;i cọc, l&eacute;p hạt, bạc bụng...<br /> <br /> - Cung cấp c&aacute;c dinh dưỡng nhanh v&agrave; đều ph&acirc;n phối kịp thời tới c&aacute;c bộ phận của c&acirc;y trồng.<br /> </font><br /> <font size="1"><font>Liều lượng sử dụng rất thấp nhưng <br /> mang lại hiểu quả to lớn cho c&acirc;y trồng, sử dụng từ thời kỳ c&acirc;y non cho <br /> đến khi thu hoạch, C&oacute; thể phối tr&ocirc;n c&ugrave;ng c&aacute;c loại thuốc BVTV v&agrave; l&agrave;m tăng khả năng diệt trừ<br /> s&acirc;u bệnh nhờ khả năng hoặt h&oacute;a cao của Vi lượng Chelate.<br /> <font size="3"><img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-g4PsY7EuAxQ/UCKplc3vfnI/AAAAAAAAP4c/d0o5rU3jqmU/Agriviet.Com-combi_SP.jpg" /></font></font> <font size="3"><br /> </font><br /> <font color="#0000ff"><font size="3"><strong>3. </strong></font></font></font><font color="#0000ff"><font size="3"><strong>Borgrow </strong></font></font>(15%B-2,6%Zn-4%Mn)<br /> <br /> Si&ecirc;u vi lượng Chelate(-) B, Zn, Mn, phức hợp 3 trong 1 độc nhất v&ocirc; <br /> nhị, kh&ocirc;ng chỉ độc đ&aacute;o m&agrave; chất lượng v&agrave; đẳng cấp thương hiệu đ&atilde; gi&uacute;p <br /> Newriver đưa ra những sản phẩm c&oacute; gi&aacute; trị thực tiễn cao.<br /> <br /> Đẳng cấp hơn v&agrave; tiện dụng hơn với B++ dạng bột, Newriver Co.,Ltd đ&atilde; <br /> v&agrave; đang hướng đến tối đa t&iacute;nh hiệu quả của sản phẩm với cấy trồng bằng <br /> c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm kh&aacute;c biệt. <br /> <br /> <em><strong>H&atilde;y thử để cảm nhận sự thay đổi!!</strong></em><br /> <font size="3"><img border="0" src="https://lh5.googleusercontent.com/-CryvUeSxaro/UCKq1RUdEJI/AAAAAAAAP40/7bKYNBQHaj0/Agriviet.Com-Borgrow%25281%2529.jpg" /><br /> </font><font color="#0000ff"><br /> </font><br /> <font color="#0000ff"><font size="3"><strong>4. Topstar Canxi Plus</strong>: </font></font> l&agrave; một minh chứng cho sự đa dạng về chủng loại v&agrave; sự kh&aacute;c biệt về <br /> chất lượng, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; Newriver Co.,Ltd đồng t&acirc;m hướng đến chuẩn mực <br /> trong th&acirc;m canh c&ocirc;ng nghệ cao trong N&ocirc;ng nghiệp bằng c&aacute;c d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n <br /> ti&ecirc;n tiến.<br /> L&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n Canxi nước mang đầy đủ bản chất của ph&acirc;n b&oacute;n kỹ <br /> thuật, được d&ugrave;ng đại tr&agrave; trong n&ocirc;ng nghiệp th&acirc;m canh. H&atilde;y để c&acirc;y trồng <br /> trả lời cho ch&uacute;ng ta!!.<br /> <font size="3"><img border="0" src="https://lh6.googleusercontent.com/-NOgwQGGalZ4/UCKqphnpHPI/AAAAAAAAP4s/ICSday_lGGA/Agriviet.Com-Topstar_Canxi%25281%2529.jpg" /></font><br /> <br /> <font color="#0000ff"><font size="3"><strong>5. Newriver 28-14-14+TE</strong>:</font></font> l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; dưỡng c&acirc;y h&agrave;ng đầu hiện nay, <br /> cũng với c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm cao đạm kh&aacute;c, Newriver 28-14-14+TE được hứa <br /> hẹn sẽ mang lại nhiều nh&acirc;n tố mới. Đồng thời chắc chắn sẽ l&agrave;m tăng chất <br /> lượng n&ocirc;ng sản l&ecirc;n tầm cao mới. Được sản xuất trực tiếp tại tập đo&agrave;n SQM<br /> / Chile.<br /> <br /> <font size="1">L&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n tiến v&agrave; hết sức độc đ&aacute;o về c&ocirc;ng thức, kế hợp với c&aacute;c vi lượng chelate ti&ecirc;n tiến,Newriver-Agro tin tưởng rằng với sự c&oacute;<br /> mặt của c&ocirc;ng thức n&agrave;y sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn nữa cho sự phong ph&uacute; của <br /> thị trường VTNN Việt Nam. Gi&uacute;p cho nh&agrave; N&ocirc;ng c&oacute; th&ecirc;m nhiều sự lựa chọn.</font><br /> <font size="3"><img border="0" src="https://lh4.googleusercontent.com/-9STwt1RFjzw/UCKriib71xI/AAAAAAAAP48/8DVVX8Ao1qY/Agriviet.Com-new28%25281%2529.jpg" /></font><br /> <font color="#0000ff"><br /> <font size="3"><strong>6. Newriver-30</strong>: </font></font><br /> Sực mạnh từ<br /> d&ograve;ng cao đạm, đ&aacute;p ứng dinh dưỡng cho giai đoạn sinh trưởng, ph&aacute;t triển,<br /> nu&ocirc;i tr&aacute;i, hạt, củ... D&ograve;ng sản phẩm cao cấp đến từ SQM / Chile. L&agrave; d&ograve;ng<br /> ph&acirc;n b&oacute;n đa lượng th&ocirc;ng dụng song chất lượng đ&atilde; được chon lọc đến từ <br /> Newriver v&agrave; liều lượng sử dụng thấp, tiết kiệm chi ph&iacute; phun /xịt v&agrave; mang<br /> lại gi&aacute; trị cao cho n&ocirc;ng sản. L&agrave; c&ocirc;ng thức tuyệt vời cho giai đoạn ra <br /> l&aacute; non, đẻ nh&aacute;nh, vươn c&acirc;y...<br /> L&agrave; nền tẳng cho sự gia tăng năng suất c&acirc;y trồng, B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; sự lựa chọn số 1 cho N&ocirc;ng d&acirc;n.<br /> <font size="3"><img border="0" src="https://lh6.googleusercontent.com/-5uwwDvMgbW0/UCKr7FX317I/AAAAAAAAP5I/I3adSxKCsl4/Agriviet.Com-Newriver-30%25283%2529.jpg" /></font><br /> <br /> <font color="#0000ff"><font size="3"><strong>7. River-P</strong>:</font></font> l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n giầu l&acirc;n, gi&uacute;p c&acirc;y trồng tạo / k&iacute;ch th&iacute;ch <br /> ph&aacute;t triển bộ rễ mới, ủ mầm hoa, k&iacute;ch th&iacute;ch lộc / chồi / b&uacute;p / đọt ph&aacute;t <br /> triển. L&agrave; 1 d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n cao cấp được chắt lọc của Tập đo&agrave;n SQM / <br /> Chile. Chắc chắn sẽ mang lại nh&acirc;n tố mới trong c&aacute;ch t&aacute;c n&ocirc;ng nghiệp &quot; XANH<br /> - SẠCH - AN TO&Agrave;N &quot;.<br /> <br /> <font>L&agrave; c&ocirc;ng thức tuyệt vời cho giai <br /> đoạn ra rễ, đồng thời gi&uacute;p c&acirc;y trồng phục hồi tốt sau thu hoạch, river-P<br /> 6-28-12 + TE kh&ocirc;ng những sẽ l&agrave; một sản phẩm đặc biệt m&agrave; những g&igrave; m&agrave; <br /> thương hiệu Newriver chắt lọc m&agrave;ng về thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ <br /> l&agrave; những sản phẩm tốt cho c&acirc;y trồng v&agrave; th&acirc;n thiện với M&ocirc;i trường.<br /> </font><br /> <font size="1"><font size="3">Sử dụng cho giai đoạn ph&aacute;t triển <br /> rễ, ngăn ngừa v&agrave;ng l&aacute; sinh l&yacute;, ủ mầm hoa, k&iacute;ch th&iacute;ch c&acirc;y trồng ph&aacute;t lộc.<br /> Ph&ugrave; hợp cho tất cả c&aacute;c loại c&acirc;y trồng, L&uacute;a, c&acirc;y ăn tr&aacute;i, rau c&aacute;c loại, <br /> c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp, ti&ecirc;u, điều, hoa, c&acirc;y cảnh c&aacute;c loại....</font><br /> <font size="3"><img border="0" src="https://lh6.googleusercontent.com/-C1a7H9S_TW0/UCKsWB0nUyI/AAAAAAAAP5U/mppqvIqbaqo/Agriviet.Com-river-p_6-28-12.jpg" /></font><br /> <br /> <font color="#0000ff"><font size="3"><strong>8.</strong></font></font></font><font color="#0000ff"><font size="3"><strong><em> Califlower 8-52-17 + TE</em></strong>:</font></font> được coi l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n<br /> b&oacute;n Si&ecirc;u L&acirc;n với c&ocirc;ng ngh&ecirc; sản xuất cao v&agrave; được cung cấp bởi Tập đo&agrave;n <br /> SQM / Chile, C&ocirc;ng thức ph&acirc;n b&oacute;n Si&ecirc;u L&acirc;n n&agrave;y sẽ l&agrave; nh&acirc;n tố mới cho N&ocirc;ng <br /> nghiệp, l&agrave; c&ocirc;ng thức ph&acirc;n b&oacute;n được ưa chuộng h&agrave;ng đầu tại Việt Nam v&agrave; <br /> tr&ecirc;n Thế giới. Được coi l&agrave; d&ograve;ng ph&acirc;n b&oacute;n Si&ecirc;u L&acirc;n với<br /> vi lượng Chelate gi&uacute;p c&acirc;y trồng ph&aacute;t triển nhanh bộ rễ đặc biệt l&agrave; hiệu<br /> quả cho giai đoạn ph&acirc;n h&oacute;a mầm h&oacute;a, ph&acirc;n h&oacute;a đ&ograve;ng ( L&uacute;a ).<br /> <br /> Sự dụng cho giai đoạn ra rễ v&agrave; giai đoạn ph&acirc;n h&oacute;a mầm hoa cho tất cả c&aacute;c loại c&acirc;y trồng.<br /> <br /> - Hấp thụ qua l&aacute; v&agrave; bộ rễ, giai tăng sức để kh&aacute;ng cho c&acirc;y trồng.<br /> <br /> - Đặc biệt hiệu quả cho giai đoạn ph&acirc;n h&oacute;a mầm hoa<br /> <br /> - Phục hồi c&acirc;y trồng sau thu hoạch.<br /> <br /> - Giai tăng năng suất c&acirc;y trồng, đạt ti&ecirc;u chẩu xuất khẩu.<br /> <font size="3"><img border="0" src="https://lh4.googleusercontent.com/-fyRY7Cn21M8/UCKs9bkU_OI/AAAAAAAAP6Y/tBR9a8SVGss/Agriviet.Com-Califlower.jpg" /><br /> </font><font color="#0000ff"><br /> <font size="3"><strong>9.Newriver 16-7-30+TE</strong></font></font><font color="#0000ff">:</font><br /> được cho l&agrave; c&ocirc;ng thức ph&acirc;n b&oacute;n ph&ugrave; hợp nhất c&acirc;y ăn tr&aacute;i v&agrave; chắc chắn n&oacute;<br /> sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực trong việc n&acirc;ng cao hơn nữa chất lượng n&ocirc;ng sản <br /> của Việt Nam. L&agrave; c&ocirc;ng thức cao <br /> đạm v&agrave; Kali h&agrave;ng đầu, một c&ocirc;ng thức đặc biệt cho giai đoạn k&iacute;ch th&iacute;ch ra<br /> b&ocirc;ng sớm, nhanh, tập trung, tuyệt vời cho giai đoạn sau khi đậu tr&aacute;i <br /> non, gi&uacute;p tr&aacute;i lớn nhanh v&agrave; đều. Với c&acirc;y L&uacute;a gi&uacute;p c&acirc;y trổ b&ocirc;ng đều, tập <br /> trung, hạn chế hạn l&eacute;p, tăng năng suất c&acirc;y trồng...<br /> <br /> Được nghi&ecirc;n cứu v&agrave; chắt lọc hết sự <br /> nghi&ecirc;m ngặt, theo đ&uacute;ng nhu cầu thị trường v&agrave; được đ&ocirc;ng đảo nh&agrave; n&ocirc;ng v&agrave; <br /> c&aacute;c chuy&ecirc;n gia n&ocirc;ng nghiệp khuyến kh&iacute;ch.<br /> <br /> Với h&agrave;m lượng Đạm v&agrave; Kali cao gi&uacute;p <br /> c&acirc;y ăn tr&aacute;i, rau ăn tr&aacute;i, củ, đặc biệt L&uacute;a v&agrave; Hoa c&acirc;y kiểng sẽ c&oacute; kết <br /> quả kh&ocirc;ng ngờ khi sử dụng.<br /> <br /> Khuyến c&aacute;o sử dụng trước khi ra hoa <br /> va sau khi c&oacute; tr&aacute;i /củ, với hoa c&acirc;y kiểng sử dụng trong giai đoạn k&iacute;ch <br /> th&iacute;ch ra b&ocirc;ng rất tốt. Đặc bi&ecirc;t c&acirc;y ăn tr&aacute;i cũng gi&uacute;p ra b&ocirc;ng đều, tập <br /> trung, tăng tỷ lệ đậu tr&aacute;i với l&uacute;a gi&uacute;p cứng c&acirc;y, bộ l&aacute; cứng khỏe, bảo <br /> vệ tốt l&aacute; đ&ograve;ng v&agrave; gi&uacute;p l&uacute;a trổ tập trung, hạt l&uacute;a căng, s&aacute;ng, mẩy.<br /> <img border="0" src="https://lh6.googleusercontent.com/-e1yHt2IO6zg/UCKtcxlADRI/AAAAAAAAP7c/gZkwTGM2yZk/Agriviet.Com-Newriver_16730.JPG" /><br /> <font color="#0000ff"><br /> <font size="3"><strong>10.</strong></font></font><font color="#0000ff"><font size="3"><strong> Newriver ka</strong></font>:</font><br /> Newriver-Ka<br /> loại tinh khiết v&agrave; chất lượng cao nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ch&acirc;u &Acirc;u,<br /> nơi c&oacute; sở hữu những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n thế giới v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia <br /> cao cấp trong N&ocirc;ng nghiệp.<br /> Newriver-Ka được d&ugrave;ng phổ biến trong n&ocirc;ng nghiệp hiện đại, mang lại gi&aacute; trị cao cho N&ocirc;ng sản, Gi&uacute;p n&ocirc;ng sản đạt được năng suất tối đa nhờ được k&iacute;ch th&iacute;ch c&aacute;c hooc mon sinh trưởng.<br /> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-lM_Zcuo80Ik/UCKt2XC3UmI/AAAAAAAAP7k/jL9zQ6HRTOc/Agriviet.Com-Newka.jpg" /><br /> <font color="#0000ff"><strong><br /> <font size="3">11. Alexmax Sugar Fast:</font></strong></font>l&agrave; d&ograve;ng phần bon si&ecirc;u kali dạng nước, độc nhất v&ocirc; nhị<br /> tại Việt Nam v&agrave; tr&ecirc;n thế giới. Sau gần 10 năm chắt lọc v&agrave; t&igrave;m kiếm, Newriver-Agro sẽ giới thiệu si&ecirc;u kali dạng nước với tất cả người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. Alexmax Sugar Fast được sản xuất v&agrave; nhập khẩu trực tiếp từ Ch&acirc;u &Acirc;u / T&acirc;y Ban Nha.<br /> <br /> <font>- Alexmax sugar Fast<span style="font-family: Tahoma">th&iacute;ch hợp cho c&acirc;y trồng c&oacute; nhu cầu cao về kali, nhưng Kali dạng lỏng lại được<br /> coi l&agrave; sản phẩm ưu việt nhất về t&iacute;nh hấp thụ, hiệu lực k&eacute;o d&agrave;i. Sử dụng<br /> Kali dạng lỏng như l&agrave; một c&aacute;ch để n&acirc;ng cao hơn nữa chất lượng n&ocirc;ng sản,<br /> với nhiều t&iacute;nh năng vượt trội.</span></font><br /> <br /> <span style="font-family: Tahoma">- Hấp thụ qua l&aacute; v&agrave; bộ rễ, ngăn chăn nấm bệnh th&acirc;m nhập qua bộ rễ<br /> </span><br /> <span style="font-family: Tahoma">- Ủ mầm hoa nhanh, k&iacute;ch ra hoa đồng loạt, tăng khả năng đậu tr&aacute;i.<br /> </span><br /> <span style="font-family: Tahoma">- Đẩy nhanh tốc độ chuyển h&oacute;a đường, si&ecirc;u ngọt,<br /> </span><br /> <span style="font-family: Tahoma">- Gi&uacute;p tr&aacute;i, củ, hạt lớn nhanh, đểu, m&atilde; s&aacute;ng, đẹp, x&oacute;a n&aacute;m, tẩy tr&agrave;m...<br /> </span><br /> <span style="font-family: Tahoma">- Gi&uacute;p L&uacute;a th&acirc;n cứng, bản l&aacute; to, khỏe, trổ b&ocirc;ng đồng loạt, hạt chắc, s&aacute;ng, mẩy.<br /> </span><br /> <span style="font-family: Tahoma">- Giữ mầu sắc n&ocirc;ng sản tươi l&acirc;u hơn v&agrave; vận chuy&ecirc;n tốt hơn.<br /> <img border="0" src="https://lh4.googleusercontent.com/-y3F9H8XXrjE/UCKurMyZspI/AAAAAAAAP7s/KaciIAVeWPI/Agriviet.Com-Alexmax_K_Extra.jpg" /><br /> <br /> <font color="#0000ff"><strong><font size="3">12. Bộ ph&acirc;n b&oacute;n chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho c&acirc;y cảnh:</font></strong></font> <br /> <img border="0" src="https://lh5.googleusercontent.com/-znttt1Ai2UU/UCKvKDoGETI/AAAAAAAAP70/XB8O_fcnTMk/Agriviet.Com-3h%25C5%25A9_100gr.jpg" /><br /> <br /> </span><br /> <p style="text-align: center"><span style="font-family: Tahoma"> <font size="3"><em><strong>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; rất mong được sự hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng , sự ủng hộ của b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.<br /> <br /> </strong></em></font><br /> </span></p><span style="font-family: Tahoma"><font size="3"><em><strong> Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /> Mr Sơn: 0983969164<br /> Mr Nh&atilde;: 0935626236<br /> Email: <a target="_blank" href="mailto:newriver.hcm@gmail.com">newriver.hcm@gmail.com</a><br /> Website: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.newriver.vn/">www.newriver.vn</a></strong></em></font></span></blockquote></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Newriver Co.,Ltd.
- Địa chỉ: 84 phú viên, phường bồ đề, quận long biên, tp. hà nội.
- Điện thoại: 04.62615006 - Fax: 04.38727137
- email: newriver.hcm@gmail.com, newriver@vnn.vn