sản xuất EM trong thủy sản

  • Thread starter hungcuongntts
  • Ngày gửi
Tôi đang rất muốn tìm hiểu về quy trinh sản xuất "EM" dùng để xử lý môi trường, làm men tiêu hóa, bổ gan...dùng cho thủy sản. Ai biết xin chỉ dùm nhé. cảm ơn nhiều!
 H

hoang14

Guest
[FONT=.VnTime]III. C¸ch lµm EM tái<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>[/FONT]
[FONT='.VnTime'][FONT=.VnTime]1.[/FONT] [/FONT][FONT=.VnTime]C«ng thøc <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=.VnTime]a. Tái 1kg[/FONT]
[FONT=.VnTime]b. RØ ®&shy;êng............................................................ 1kg[/FONT]
[FONT=.VnTime]c. R&shy;îu.................................................................. 0,5lÝt[/FONT]
[FONT=.VnTime]d. DÊm................................................................... 0,5lÝt[/FONT]
[FONT=.VnTime]e. N&shy;íc ................................................................. 8lÝt[/FONT]
<o:p>[FONT=.VnTime][/FONT]</o:p>
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t13 path="m@0,l@0@1,0@1,0@2@0@2@0,21600,21600,10800xe" adj="16200,5400" o:spt="13" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="val #0"></v:f><v:f eqn="val #1"></v:f><v:f eqn="sum height 0 #1"></v:f><v:f eqn="sum 10800 0 #1"></v:f><v:f eqn="sum width 0 #0"></v:f><v:f eqn="prod @4 @3 10800"></v:f><v:f eqn="sum width 0 @5"></v:f></v:formulas><v:path textboxrect="0,@1,@6,@2" o:connectangles="270,180,90,0" o:connectlocs="@0,0;0,10800;@0,21600;21600,10800" o:connecttype="custom"></v:path><v:handles><v:h yrange="0,10800" xrange="0,21600" position="#0,#1"></v:h></v:handles></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 1.7pt; Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 27.75pt; WIDTH: 45pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 9pt; TEXT-ALIGN: left" fillcolor="black" type="#_x0000_t13">[FONT=.VnTime][/FONT]</v:shape>[FONT=.VnTime] §em ng©m hæn hîp cã sôc khÝ trong 2 [/FONT][FONT=.VnTime] 3 ngµy lÊy trén vµo thøc ¨n cho ¨n [/FONT]
[FONT=.VnTime]2. C¸ch s÷ dông[/FONT]
[FONT=.VnTime]Cho ¨n 1 [/FONT][FONT=.VnTime] 2 lÇn/ ngµy, cho ¨n liªn tôc ®Õn khi thu.[/FONT]
[FONT=.VnTime]S÷ dông ®&shy;îc cho t«m bÞ ®èm tr¾ng, ®Çu vµng, ®á th©n...[/FONT]
 

Quảng cáoTop