Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hạn chế dần việc sử dụng thuốc BVTV