Siêu khuyến mãi

  • Thread starter xxdangiu
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồng Hoa
- Địa chỉ: 282F Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: honghoatk21@gmail.com
================================

<strong>Nh&acirc;n dịp HỘI CHỢ N&Ocirc;NG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT NAM NĂM 2009<br /></strong><em>Từ ng&agrave;y 02 đến ng&agrave;y 08 th&aacute;ng 12 năm 2009<br /></em><strong><em><span /></em></strong><strong>Trung t&acirc;m Hội Chợ Triển L&atilde;m Quốc Tế Cần Thơ<br /></strong><strong><em>116B Trần Ph&uacute; (108 Trần Văn Kh&eacute;o), Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.<br /></em></strong>C&ocirc;ng ty <strong>TNHH ĐT &ndash; TM &ndash; SX THÀNH TRUNG</strong> chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t và cung c&acirc;́p các sản ph&acirc;̉m lưới nhựa phục vụ trong lĩnh vực:<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng tr&igrave;nh X&acirc;y dựng.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nu&ocirc;i trồng Thủy sản.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p Trồng trọt.<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&acirc;n Thể thao<br /><span /><strong>TỔ CHỨC CHƯƠNG TR&Igrave;NH KHUYẾN M&Atilde;I LỚN<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giảm <strong>5%</strong> cho 05 sản phẩm đầu ti&ecirc;n<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giảm <strong>10%</strong> cho 05 sản phẩm tiếp theo<br /><strong><em>&hellip; v&agrave; c&ograve;n nhiều hơn thế nữa..!!<br /></em></strong>( Chỉ &aacute;p dụng tại Hội Chợ Triển L&atilde;m Quốc tế Cần Thơ)<br /><strong><span /></strong><strong>DANH MỤC SẢN PHẨM<br /></strong><strong><span /></strong><strong>LƯỚI M&Ugrave;NG<br /></strong><font size="3"><strong>M&agrave;u sắc</strong>: Xanh l&aacute;, xanh dương, trắng, đen.<br /></font><font size="3"><strong>K&iacute;ch thước</strong>: rộng ( 1- 5m); &nbsp;d&agrave;i ( 40, 50, 100m)<br /></font><strong><font size="3">C&ocirc;ng dụng:<br /></font></strong>- Bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng.<br />- Phơi l&uacute;a.<br />- L&agrave;m nh&agrave; lưới.<br />- Nu&ocirc;i c&aacute; giống.<br />- Che muỗi cho vật nu&ocirc;i..<strong><br /></strong><strong><span /></strong><strong>LƯỚI CARO<br /></strong><font size="3"><strong>M&agrave;u sắc</strong>: Xanh l&aacute;, đen.<br /></font><font size="3"><strong>K&iacute;ch cỡ: </strong>2ly, 3ly, 4ly&hellip;8ly<br /></font><font size="3"><strong>K&iacute;ch thước</strong>: rộng (1, 1.2, 1.8, 2, 3m); d&agrave;i (50, 100m)<br /></font><strong><font size="3">C&ocirc;ng dụng:<br /></font></strong>- Che chắn c&ocirc;ng tr&igrave;nh.<br />- L&agrave;m nh&agrave; lưới.<br />- Nu&ocirc;i c&aacute;.<br />- Nu&ocirc;i con giống.<br />- Đựng củ, quả&hellip;.<strong><br /></strong><strong><span /></strong><strong><span /></strong><strong>LƯỚI ACT<br /></strong><font size="3"><strong>M&agrave;u sắc</strong>: Xanh l&aacute;, xanh dương.<br /></font><font size="3"><strong>K&iacute;ch thước</strong>: rộng (2 &ndash; 5m); d&agrave;i ( 50, 100m)<br /></font><strong><font size="3">C&ocirc;ng dụng:<br /></font></strong>- Bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh.<br />- Phơi l&uacute;a<br />- Nu&ocirc;i con giống.<br /><span /><strong>LƯỚI&nbsp; CHẮN GI&Oacute;</strong><strong><br /></strong><font size="3"><strong>M&agrave;u sắc</strong>: Xanh l&aacute;, xanh dương<br /></font><font size="3"><strong>K&iacute;ch thước</strong>: rộng ( 2 &ndash; 5m); d&agrave;i ( 50, 100m)<br /></font><strong><font size="3">C&ocirc;ng dụng:<br /></font></strong>- Bao che c&ocirc;ng tr&igrave;nh.<br />- L&agrave;m nh&agrave; lưới.<br />- S&acirc;n Golf.<br />- L&agrave;m giỏ tr&aacute;i c&acirc;y&hellip;.<strong><br /></strong><span /><strong><em>Mọi chi ti&ecirc;́t xin li&ecirc;n h&ecirc;̣:<br /></em></strong><strong>C&ocirc;ng ty TNHH ĐT &ndash; TM &ndash; SX THÀNH TRUNG<br /></strong><p><em><font face="Times New Roman" size="3">282F Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q.Ph&uacute; Nhuận, Tp.HCM</font></em></p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><em>Tel:</em></strong><em> &nbsp;(+84.8)&nbsp;3&nbsp;9972334 / <strong>Fax</strong>(+84.8) 3 997432<br /></em></font></font><p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><em>E-Mail</em></strong><em>:&nbsp; <a href="mailto:thanhtrung@thanhtrungco.vn">thanhtrung@thanhtrungco.vn</a></em></font></font></p><p><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Website:&nbsp; </font></font><a href="http://www.thanhtrungco.vn/"><font face="Times New Roman" size="3">www.thanhtrungco.vn</font></a><font face="Times New Roman" size="3"> </font></em></strong></p>
 
Back
Top