thanh lý máy uốn cong gỗ, máy ép gỗ, máy ép ván ép

  • Thread starter minhphuong20888
  • Ngày gửi
M

minhphuong20888

Guest
#1
<span style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4">c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần thanh l&yacute; m&aacute;y uốn cong gỗ, m&aacute;y &eacute;p gỗ, m&aacute;y &eacute;p v&aacute;n &eacute;p. qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span><span style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4; font-weight: bold">&nbsp;Mr Phương</span><span style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4">, Điện Thoại:</span><span style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4; font-weight: bold">&nbsp;01222 98 15 98</span><span style="color: #1e3672; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4">&nbsp;để biết th&ecirc;m co tiết</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Phương
- Địa chỉ: Đồng Nai
- Điện thoại: 01222981598 - Fax:
- email: daisukinahito005@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx