THUỐC KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG GA3-COLYNA 200TB

  • Thread starter sentra
  • Ngày gửi
S

sentra

Guest
#1
<p align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong>THUỐC K&Iacute;CH TH&Iacute;CH SINH TRƯỞNG</strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong>C&Acirc;Y TRỒNG COLYNA 200TB</strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">-----------------------</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">Với th&agrave;nh phần hoạt chất Gibberelic axit, thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch sinh trưởng c&acirc;y trồng COLYNA 200TB c&oacute; c&ocirc;ng dụng l&agrave;m gia tăng năng suất v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng c&acirc;y trồng.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">Hiện nay, COLYNA được đăng k&yacute; sử dụng tr&ecirc;n c&acirc;y l&uacute;a, c&acirc;y thanh long v&agrave; c&agrave; ph&ecirc;.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong><span style="text-decoration: underline">QUY C&Aacute;CH Đ&Oacute;NG G&Oacute;I :</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">Colyna 200TB được đ&oacute;ng dưới dạng vi&ecirc;n, mỗi vi&ecirc;n c&oacute; trọng lượng 5gr. Một hộp 20 vi&ecirc;n v&agrave; một th&ugrave;ng gồm 10 hộp, tương đương 200 vi&ecirc;n.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong><span style="text-decoration: underline">HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong><span style="text-decoration: underline">1.Tr&ecirc;n c&acirc;y l&uacute;a :&nbsp;</span></strong>l&agrave;m tăng chiều cao c&acirc;y, tăng năng suất v&agrave; tỷ lệ gạo nguy&ecirc;n</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">- Liều d&ugrave;ng : &nbsp;5-10g/ha. Sử dụng 1-2 vi&ecirc;n/ha.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">- Lượng nước phun : 500 l&iacute;t nước/ha.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">- Thời kỳ phun : khi l&uacute;a đẻ nh&aacute;nh, l&agrave;m đ&ograve;ng hoặc khi l&uacute;a trổ ho&agrave;n to&agrave;n.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong><span style="text-decoration: underline">2.Tr&ecirc;n thanh long v&agrave; c&acirc;y c&agrave; ph&ecirc; :</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">L&agrave;m tăng số quả/ch&ugrave;m, tăng số c&ugrave;m quả/c&agrave;nh, tăng trọng lượng quả v&agrave; h&agrave;m lượng cafein trong hạt tr&ecirc;n c&acirc;y c&agrave; ph&ecirc;. Tăng k&iacute;ch thước, trọng lượng tr&aacute;i, năng suất, ngoại h&igrave;nh quả, (quả chin đỏ, hồng đều, tai xanh, quả rất b&oacute;ng đẹp), tăng độ đường (Brix) tr&ecirc;n c&acirc;y thanh long.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">- Liều d&ugrave;ng :&nbsp; 5g/ha cho 200 &ndash; 400 l&iacute;t nước.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">- Phun ướt đều t&aacute;n c&acirc;y v&agrave; quả.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">- Thanh Long phun lần một khi c&acirc;y h&igrave;nh th&agrave;nh quả v&agrave; 10 ng&agrave;y sau phun lần một.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">- C&agrave; ph&ecirc; phun trước khi ra hoa 15 ng&agrave;y v&agrave; sau khi đậu quả non.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong><span style="text-decoration: underline">LƯU &Yacute; KHI SỬ DỤNG :</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khuấy thuốc tan đều trong b&igrave;nh trước khi phun.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phun v&agrave;o buổi s&aacute;ng khi c&acirc;y đ&atilde; r&aacute;o sương hoặc chiều m&aacute;t.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cần tưới đủ nước, b&oacute;n ph&acirc;n đa lượng, vi lượng đầy đủ.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng phối hợp với thuốc BVTV c&oacute; t&iacute;nh kiềm cao hay qu&aacute; axit.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thời gian c&aacute;ch ly 7 ng&agrave;y.</p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><strong><span style="color: #ff0000">Đơn vị ph&acirc;n phối&nbsp;độc quyền:</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH SEN TRA</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff">614&nbsp;Đường 79, P. Phước Long B, Q.9, Tp. HCM</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff">Tel: 08 3601 8799 - Fax: 08 3728 3294</span></p><p style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px"><span style="color: #0000ff">Email: sentra.ltd@gmail.com - Website: www.sentra.com.vn</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH SEN TRA
- Địa chỉ: 614 Đường 79, P. Phước Long B, Q.9
- Điện thoại: 08 6275 8381 - Fax: 08 3728 3294
- email: sales@sentra.com.vn
 

Đối tácTop