[Toàn Quốc] CƠ SỞ QUỲNH VY - CHUYÊN SẢN XUẤT LỒNG BỒ CÂU - GÀ KIỂNG

lehungtv

Lữ khách
#1
<p>&nbsp;<span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">CƠ SỞ QUỲNH VY - CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT LỒNG BỒ C&Acirc;U - G&Agrave; KIỂNG</span></p><p><font size="3" style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><em style="-webkit-box-shadow: none !important">Điện thoại: 0962.788.979 Mr. Huy<br /></em></strong></font><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">HIỆN NAY, NU&Ocirc;I BỒ C&Acirc;U, G&Agrave; KIỂNG, G&Agrave; Đ&Aacute; Đ&Atilde; ĐEM LẠI THU NHẬP CAO V&Agrave; ĐI L&Ecirc;N L&Agrave;M GI&Agrave;U CHO B&Agrave; CON.</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave; CƠ SỞ SẢN XUẤT V&Agrave; B&Aacute;N LOẠI LỒNG N&Agrave;Y. MỜI THAM KHẢO BẢNG GI&Aacute; V&Agrave; H&Igrave;NH ẢNH B&Ecirc;N DƯỚI</span><br /></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center; -webkit-box-shadow: none !important"><img border="0" style="border: 0px; max-width: 500px; cursor: pointer; -webkit-box-shadow: none !important" src="http://dl.dropbox.com/u/10371220/nhanonglamgiau.com/Media/muaban/1.png" /></p><strong style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="-webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">Bảng gi&aacute;: LỒNG BỒ C&Acirc;U</u></em></strong><br /><div class="cms_table" style="margin: 0px; padding: 1px; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><table class="cms_table_grid" align="center" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit; margin-bottom: 1em; -webkit-box-shadow: none !important" border="0"><tbody><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">STT</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">K&Iacute;CH THƯỚC (CM)</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">CHỦNG LOẠI</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">ĐVT</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">SỐ LƯỢNG</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">ĐƠN GI&Aacute; (VNĐ)</strong></td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">40x40x45</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Kh&iacute;t</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Bộ</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">65.000</td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">02</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">50x50x45</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Kh&iacute;t</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Bộ</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">75.000</td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">03</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">60x50x45</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Kh&iacute;t</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Bộ</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">85.000</td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">04</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">80x50x45</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Kh&iacute;t</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Bộ</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">115.000</td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">05</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">100x50x45</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Kh&iacute;t</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Bộ</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">135.000</td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">06</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">120x50x45</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Kh&iacute;t</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Bộ</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">165.000</td></tr></tbody></table></div><strong style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="-webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important"><br />Bảng gi&aacute;: LỒNG BỒ C&Acirc;U (CỬA THƯA)</u></em></strong><br /><div class="cms_table" style="margin: 0px; padding: 1px; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><table class="cms_table_grid" align="center" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit; margin-bottom: 1em; -webkit-box-shadow: none !important" border="0"><tbody><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">STT</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">K&Iacute;CH THƯỚC (CM)</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">CHỦNG LOẠI</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">ĐVT</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">SỐ LƯỢNG</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">ĐƠN GI&Aacute; (VNĐ)</strong></td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">100x50x45</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Kh&iacute;t</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Bộ</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">130.000</td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">02</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">120x50x45</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Kh&iacute;t</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Bộ</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">155.000</td></tr></tbody></table></div><br /><br /><strong style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><em style="-webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">Bảng gi&aacute;: LỒNG G&Agrave; TH&Aacute;I</u></em></strong><br /><div class="cms_table" style="margin: 0px; padding: 1px; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><table class="cms_table_grid" align="center" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: inherit; margin-bottom: 1em; -webkit-box-shadow: none !important" border="0"><tbody><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">STT</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">K&Iacute;CH THƯỚC (CM)</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">CHỦNG LOẠI</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">ĐVT</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">SỐ LƯỢNG</strong></td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">ĐƠN GI&Aacute; (VNĐ)</strong></td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">60x60x65</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Kh&iacute;t</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Bộ</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">135.000</td></tr><tr valign="top" class="cms_table_grid_tr" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">02</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">80x60x65</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Kh&iacute;t</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">Bộ</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">01</td><td class="cms_table_grid_td" style="margin: 0px; padding: 0.5em; border: solid #999999; -webkit-box-shadow: none !important">175.000</td></tr></tbody></table></div><br /><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Ngo&agrave;i c&aacute;c mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n. Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp gi&aacute; sỉ c&aacute;c loại m&aacute;ng nước, m&aacute;ng thức ăn, b&igrave;nh nước treo, b&igrave;nh nước đứng.v.v...</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">Chuy&ecirc;n cung cấp h&agrave;ng gi&aacute; sỉ về c&aacute;c tỉnh trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span><br /><br /><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center; -webkit-box-shadow: none !important"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important">&ldquo;H&acirc;n hạnh được ph&uacute;c vụ qu&yacute; kh&aacute;ch, cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lắng nghe sự g&oacute;p &yacute; của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng để cơ sở ng&agrave;y c&agrave;ng vươn xa hơn&rdquo;.</font></font></p><br /><font color="#FF0000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important">Điện thoại:&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none !important">0962.788.979</strong>&nbsp;Mr. Huy</font></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Hùng
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

lehungtv

Lữ khách
#3
Địa chỉ

Mình ở đường Vĩnh Lộc, gần ngã tư Bà Lát (tới ngã tư Bà Lát gọi mình dẫn vô xưởng) - Bình Chánh