Tổng hợp đại lý kéo tỉa cành trên toàn quốc

#1
<!--[if !mso]> <style> v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt">K&eacute;o cắt tỉa c&agrave;nh , h&aacute;i tr&aacute;i tiện dụng bậc nhất</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-variant: small-caps" /></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt; color: red">SẢN PHẨM N&Ocirc;NG NGHIỆP S&Aacute;NG TẠO CỦA NH&Agrave; N&Ocirc;NG T&Agrave;I NĂNG L&Ecirc; PHƯỚC LỘC</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt; color: red">SẢN PHẨM CỦA NGƯỜI VIỆT NAM, ĐƯỢC T&Ocirc;N VINH TR&Ecirc;N VTV2,VTV3</span></strong><strong><span style="font-size: 22pt">.</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt">SẢN PHẨM GI&Uacute;P &Iacute;CH CHO NGƯỜI L&Agrave;M VƯỜN C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I, NGHỆ NH&Acirc;N C&Acirc;Y KIỂNG.</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">N&Ocirc;NG AN PH&Uacute; TỰ H&Agrave;O ĐỒNG H&Agrave;NH C&Ugrave;NG VỚI K&Eacute;O PHƯỚC LỘC MANG SẢN PHẨM &Iacute;CH LỢI N&Agrave;Y ĐẾN THẬT NHIỀU NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt">1/Mi&ecirc;u tả c&acirc;y k&eacute;o :</span></u></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Lưỡi sắc , bằng th&eacute;p tốt , cắt được c&agrave;nh d&agrave;y đến 10mm v&agrave; hơn thế nữa với những c&acirc;y c&oacute; c&agrave;nh mềm . </span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Phương thức sử dụng đơn giản, chỉ cần b&oacute;p nhẹ dạng như thắng xe đạp b&ecirc;n dưới l&agrave; đ&atilde; cắt c&agrave;nh ở tr&ecirc;n cao,rất nhẹ nh&agrave;ng,kh&ocirc;ng tốn nhiều sức lực như c&aacute;c dạng kh&aacute;c.</span></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">K&eacute;o d&agrave;i 1.5-3.5m , c&oacute; thể cắt cao đến 5m , n&oacute; ph&ugrave; hợp với những loại c&acirc;y ăn tr&aacute;i c&oacute; dộ cao hạn chế trong phạm vi 5m , người sử dụng kh&ocirc;ng c&ograve;n phải d&ugrave;ng thang , d&ugrave;ng ghế tỉa c&agrave;nh hay h&aacute;i tr&aacute;i , chỉ cần đứng b&ecirc;n dưới l&agrave; c&oacute; thể tỉa theo &yacute; của m&igrave;nh.</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Th&acirc;n k&eacute;o bằng nh&ocirc;m , trọng lượng nhẹ 1.5kg , dễ d&agrave;ng bảo quản , thởi gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i .</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Gi&aacute; so với sản phẩm ngoại rẻ hơn nhiều , gọn nhẹ tiện dụng n&acirc;ng cao năng suất lao động .</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt">2/C&aacute;c t&iacute;nh năng nổi trội :</span></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt"><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></span></u></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><u><span style="font-size: 14pt">Cắt tỉa :</span></u></strong></p> <p style="margin-left: 0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">+ Thuận lợi cho nh&agrave; vườn tỉa bỏ , cắt c&agrave;nh hư , tr&aacute;i thối , tỉa đi c&aacute;c c&agrave;nh xa m&agrave; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng thang , ghế ,voi tay ra xa, c&oacute; thể g&acirc;y nguy hiểm khi l&agrave;m việc tr&ecirc;n cao, tr&aacute;nh&nbsp; được c&ocirc;n tr&ugrave;ng ch&iacute;ch đốt&hellip;</span></p> <p style="margin-left: 0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">+ Thuận lợi cho nghệ nh&acirc;n tỉa c&agrave;nh với c&aacute;c loại kiểng cao&nbsp; như mai cổ thụ , đại đinh t&ugrave;ng , kiểng xanh , sung , me &hellip;..</span></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><u><span style="font-size: 14pt">H&aacute;i tr&aacute;i</span></u></strong><span style="font-size: 14pt"> : c&oacute; 3 loại dụng cụ li&ecirc;n kết với k&eacute;o phục vụ cho việc thu hoạch đạt hiệu quả :</span></p> <p class="ListParagraphCxSpFirst"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p style="text-indent: -0.25in" class="ListParagraphCxSpLast"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><u><span style="font-size: 14pt">Kẹp rời</span></u></strong><span style="font-size: 14pt"> : Sau khi cắt , giữ chặt cần giữ , hạ k&eacute;o xuống rồi thả cần ra đẻ tr&aacute;i rơi ra . Thu hoạch thuận lợi với cam ,qu&yacute;t , xo&agrave;i , nh&atilde;n , ch&ocirc;m ch&ocirc;m , vải, ổi,mận,&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">+ Kẹp d&iacute;nh : Đối với tr&aacute;i c&acirc;y c&oacute; trọng lượng nặng như bưởi th&igrave; kẹp d&iacute;nh l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng thuận lợi . Trước khi cắt kẹp chặt v&agrave;o cuốn tr&aacute;i , sau đ&oacute; cắt rồi hạ xuống lấy ra, tay kh&ocirc;ng c</span>ần giữ&nbsp; cần b&oacute;p<span style="font-size: 14pt">.</span><br /> &nbsp;<span style="font-size: 14pt">+ Lồng : Tr&aacute;i c&acirc;y sau khi cắt rơi v&agrave;o lồng , c&oacute; thể cắt nhiều tr&aacute;i rồi sau đ&oacute; mới lấy ra từ trong lồng như khế , xo&agrave;i, cam , qu&yacute;t ,v&uacute; sữa, ổi&hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;Xem h&igrave;nh ảnh <span style="color: red">https://picasaweb.google.com/113183675387740484492/KEOCATCANHHAITRAITRENCAOHighSissors</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><u><span style="font-size: 14pt">3/Nh&agrave; cung cấp </span></u></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 14pt">Cửa h&agrave;ng N&Ocirc;NG AN PH&Uacute;: A62 BIS, ấp B&Igrave;NH ĐỨC, Xả B&igrave;nh Nh&acirc;m, thị x&atilde; Thuận An , tỉnh B&igrave;nh Dương</span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt"> .( gần văn ph&ograve;ng luật sư Diễm Hương)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Li&ecirc;n hệ : </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">+A.Trực&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0935146069&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><a href="mailto:sinbadqt@yahoo.com"><strong><span style="font-size: 14pt">sinbadqt@yahoo.com</span></strong></a></p> <p class="MsoNormal"><strong>+</strong><strong><span style="font-size: 14pt">C.Ti&ecirc;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0935505183&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>+ </strong><strong><span style="font-size: 14pt">A.Duy&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0937522111</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c h&igrave;nh thức cung cấp :</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Nhận cung cấp cho c&aacute;c đại l&yacute; theo h&igrave;nh thức k&iacute; gửi h&agrave;ng ho&aacute; hay b&aacute;n sỉ </span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Nhận b&aacute;n lẻ c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng hạn chế , cung cấp miền Bắc , Trung , T&acirc;y Nguy&ecirc;n , Đ&ocirc;ng Nam Bộ .</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Kinh nghi&ecirc;m chuyển h&agrave;ng xa bằng xe kh&aacute;ch Bắc - Nam , đảm bảo h&agrave;ng đến đ&uacute;ng nơi , theo d&otilde;i h&agrave;ng cho đến khi kh&aacute;ch nhận được .</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Thanh to&aacute;n linh hoạt qua ng&acirc;n h&agrave;ng bằng t&agrave;i khoản hay bằng tiền mặt .</span></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng về việc sử dụng c&aacute;c loại c&acirc;y ph&ugrave; hợp .</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c chi nh&aacute;nh:</span></strong></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Đại l&yacute; thuốc BVTV Hải V&acirc;n: gần chợ B&uacute;ng, Hưng Định, Thuận An, B&igrave;nh Dương.</span></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Đại l&yacute; thuốc BVTV V&acirc;n H&ugrave;ng: gần ng&atilde; tư B&igrave;nh Phước: 249, KP 1, P.Hiệp B&igrave;nh Phước , Thủ Đức, Tp.HCM. 0837272110</span></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Đại l&yacute; H&agrave; Nội; A.Nam 0946617567, gần Gi&aacute;p B&aacute;t.</span></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Đại l&yacute; B&igrave;nh Thạnh:,27/206 Điện Bi&ecirc;n Phủ, P.15, Q. B&igrave;nh Thạnh, C.Thơm (0835144506)</span></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Đại l&yacute; T&acirc;n B&igrave;nh; 111/1 T&acirc;n Hải, P.13, Q.T&acirc;n B&igrave;nh. A.Lộc (0166928298)</span></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Đại l&yacute; CAO BẰNG; <span style="color: black">0977647639 . A Thương</span></span></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Đại l&yacute; HƯNG Y&Ecirc;N ; 0914706206</span></p> <p style="margin-left: 21pt; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt">Đại l&yacute;&nbsp; Nghệ An: A.Minh (01237588698) , x&oacute;m Minh Hồ, Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất vui l&ograve;ng nhận th&ecirc;m đại l&yacute; để sản phẩm được phổ biến rộng r&atilde;i hơn.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Đ&Acirc;Y L&Agrave; C&Acirc;Y K&Eacute;O CẮT C&Agrave;NH RẤT TIỆN DỤNG , MỌI NGƯỜI SỬ DỤNG KH&Ocirc;NG CẦN TỐN NHIỀU SỨC LỰC , KH&Ocirc;NG TR&Egrave;O CAO V&Agrave; KH&Ocirc;NG C&Oacute; LOẠI N&Agrave;O SẮC B&Eacute;N V&Agrave; BỀN CHẮC HƠN LOẠI SẢN PHẨM N&Agrave;Y , MỘT SẢN PHẨM TUYỆT VỜI CỦA SỰ S&Aacute;NG TẠO , CỦA N&Ocirc;NG D&Acirc;N VIỆT NAM. </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xem chi tiết : <a href="http://keotiacanhtrencao.blogspot.com/">http://keotiacanhtrencao.blogspot.com/</a></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: red">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Mai Thy
- Địa chỉ: 27/206 điện biên phủ, phường 15, quận bình thạnh
- Điện thoại: 0835144506 - Fax: 01265603358
- email: nguyenmaithy93@gmail.com
 

#2
KÉO CẮT TỈA CÀNH TRÊN CAO
Nông An Phú là địa chỉ phân phối chính thức sản phẩm kéo cắt tỉa cành trên cao Phước Lộc – một sáng chế của chính người nông dân Việt Nam. Trong suốt 7 năm phân phối sản phẩm ra thị trường, chúng tôi luôn nhận được những phản hồi tốt đẹp từ phía khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung ứng và quy trình chăm sóc khách hàng.
Kéo hiện có 2 kích thước với cá mức giá tương ứng:
-Kéo 2.5m: 300.000đ.
-Kéo 3m: 350.000đ.
Tầm cắt lên đến 4-5m, rất dễ dàng để tỉa cành bông giấy, các loại hoa leo trồng làm kiểng tại các gia đình ở thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ:
-Thành phố Hồ Chí Minh:
+27/206 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh.
Số điện thoại: 01265603358, gặp chị Thy; 0835144506, gặp chị Thơm.
+111/1 Tân Hải, Q.Tân Bình.
Số điện thoại: 01669282986, gặp anh Lộc.
-Bình Dương:
+Cửa hàng NÔNG AN PHÚ, A62 BIS, ấp BÌNH ĐỨC, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An , tỉnh Bình Dương. (gần văn phòng luật sư Diễm Hương).
Số điện thoại: 0935505183, gặp chị Tiên.
Sản phẩm được cung cấp bởi Cty Dịch vụ Nông nghiệp Nông An Phú
Nông An Phú Agriculture Service Co.
N.A.P.A.S
Để biết thêm thông tin về những sản phẩm khác của chúng tôi xin vui lòng truy cập
http://www.adz.vn/nongdanvuitinh
 
#3
KÉO CHUYÊN DÙNG TỈA CÀNH BÔNG GIẤY
1/Miêu tả cây kéo
- Lưỡi sắc, bằng thép tốt, tỉa rất ngọt cành bông giấy, dạ lý hương, trúc kiểng và nhiều loại cây trồng kiểng khác.
- Phương thức sử dụng đơn giản, chỉ cần bóp nhẹ dạng như thắng xe đạp bên dưới là đã cắt cành ở trên cao, rất nhẹ nhàng, không tốn nhiều sức lực như các dạng khác.
- Kéo dài 2.5m, tầm cắt trong khoảng 4m, người sử dụng không còn phải dùng thang , dùng ghế tỉa cành như trước, giờ đây, chỉ cần đứng bên dưới là có thể tỉa theo ý của mình.
- Thân kéo bằng nhôm, trọng lượng nhẹ 1.5kg , dễ dàng bảo quản , thời gian sử dụng lâu dài .
- Giá so với sản phẩm ngoại rẻ hơn nhiều, gọn nhẹ và rất tiện sử dụng.
2/Các đại lý:
•Đại lý Bình Thạnh: 27/206 Điện Biên Phủ, P.15.Q.Bình Thạnh.Gặp C.Thy(01265603358),C.Thơm(0835144506)
•Đại lý Tân Bình; 111/1 Tân Hải, P.13, Q.Tân Bình. Gặp A.Lộc(01669282986)
Sản phẩm được cung cấp bởi Cty Dịch vụ Nông nghiệp Nông An Phú
Nông An Phú Agriculture Service Co.
N.A.P.A.S
Để biết thêm thông tin về những sản phẩm khác của chúng tôi xin vui lòng truy cập
http://www.adz.vn/nongdanvuitinh