Trà Vinh bán bồ câu gà mỹ + gà đông tảo

  • Thread starter nangnong
  • Ngày gửi
N

nangnong

Lữ khách
#1
<p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;T&igrave;nh h&igrave;nh m&igrave;nh đang cần tiền n&ecirc;n muốn b&aacute;n 1 cặp bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ m&agrave;u đỏ hung (kh&ocirc;ng lem) gần đẻ, to con khoảng 1,6-1,7kg/cặp. Rất đẹp anh em n&agrave;o cần th&igrave; li&ecirc;n hệ Std 01267227321 m&igrave;nh ở Tr&agrave; Vinh. Anh em n&agrave;o c&oacute; thiện ch&iacute; mua li&ecirc;n hệ m&igrave;nh sẽ gởi ảnh v&agrave;o hộp thư cho anh em. Gi&aacute; m&igrave;nh b&aacute;n 1,5 triệu.</font></p><p><font size="3">Ngo&agrave;i ra m&igrave;nh muốn b&aacute;n ch&uacute; g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo trống 3,5kg ch&acirc;n to rất bệ vệ thịt đỏ ch&oacute;t. Gi&aacute; 3,5triệu. Tiền n&agrave;o của nấy nha anh em. M&igrave;nh đảm bảo con giống chất lượng. anh em cần th&igrave; cứ li&ecirc;n hệ rồi m&igrave;nh gởi ảnh cho rồi anh em thấy phải gi&aacute; th&igrave; mua kh&ocirc;ng th&igrave; th&ocirc;i. C&oacute; g&igrave; xin anh em g&oacute;p y<br /></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quốc Phi Đằng
- Địa chỉ: Trà Vinh
- Điện thoại: 01267227321 - Fax:
- email: jaclieu@yahoo.com
 

Đối tácTop