Trại nhím giống Tấn Lộc

  • Thread starter tanloc777
  • Ngày gửi
T

tanloc777

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trại nhím giống tấn lộc
- Địa chỉ: An Giang
- Tel, Fax: 0975914489
- email:
================================

Trại nhím giống Tấn Lộc - Bán nhím giống
Bán nhím đã thuần giống, nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
- Giao hàng cho khách hàng tận nhà.

Tel: 0975914489 gặp Chị Thu

Địa chỉ : An Giang
 


Last edited by a moderator:
Trại nhím giống Tấn Lộc - Bán nhím giống
Bán nhím đã thuần giống, nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
- Giao hàng cho khách hàng tận nhà.

Tel: 0975914489 gặp Chị Thu

Địa chỉ : An Giang
 
Nhím giống tấn lộc

Bán nhím giống. Trại nhím giống Tấn lộc
1/ Bán nhím đã thuần giống
- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
- Thu mua lai sản phẩm.
- Giao hàng cho khách hàng tận nhà.

Tel: 0975914489 gap chị Thu
Tứ giác Long Xuyên
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trại nhím giống tấn lộc
- Địa chỉ: Kiên Lương - Kiên Giang
- Tel, Fax: 0975914489
- email:
================================

<div id="post_message_51657"><font size="5">B&aacute;n nh&iacute;m giống. Trại nh&iacute;m giống Tấn lộc<br /> 1/ B&aacute;n nh&iacute;m đ&atilde; thuần giống <br /> - Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m. <br /> - Thu mua lai sản phẩm. <br /> - Giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tận nh&agrave;.</font> <br /> <font size="4">Tel: 0975914489 gap chị Thu<br /> Tứ gi&aacute;c Long Xuy&ecirc;n</font></div>
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trại nhím giống vân sơn
- Địa chỉ: Kien Giang
- Tel, Fax: 0984741755 ::: FaX
- email:
================================

B&aacute;n nh&iacute;m giống- d&uacute;i giống. Trại nh&iacute;m giống V&acirc;n Sơn 1/ B&aacute;n nh&iacute;m đ&atilde; thuần giống - Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c sinh sản, x&acirc;y dựng chuồng trại khoa học hợp l&yacute; &ndash; th&iacute;ch ứng với địa phương. Đ&atilde; được đ&uacute;c kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nu&ocirc;i v&agrave; t&agrave;i liệu để tham khảo th&ecirc;m. - Thu mua lai sản phẩm. - Giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tận nh&agrave;. 2/ Cung cấp d&uacute;i giống ( hướng dẫn kỷ thuật nu&ocirc;i sinh sản ) - Địa chỉ lien hệ: KP Cư X&aacute; - TT.Ki&ecirc;n Lương - KG. - Điện thoại: 0984 741755 Chị V&acirc;n Chủ t&agrave;i khoản: Nguyễn thị V&acirc;n STK: 711A15967332 ng&acirc;n h&agrave;ng c&ocirc;ng thương Việt nam (Vietinbank)
 
Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn

Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn
1/ Bán nhím đã thuần giống
- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
- Thu mua lai sản phẩm.
- Giao hàng cho khách hàng tận nhà.
2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỷ thuật nuôi sinh sản )
- Địa chỉ lien hệ: KP Cư Xá - TT.Kiên Lương - KG.
- Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân
Chủ tài khoản: Nguyễn thị Vân
STK: 711A15967332 ngân hàng công thương Việt nam (Vietinbank)
 
Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn

Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn
1/ Bán nhím đã thuần giống
- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
- Thu mua lai sản phẩm.
- Giao hàng cho khách hàng tận nhà.
2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỷ thuật nuôi sinh sản )
- Địa chỉ lien hệ: KP Cư Xá - TT.Kiên Lương - KG.
- Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân
Chủ tài khoản: Nguyễn thị Vân
STK: 711A15967332 ngân hàng công thương Việt nam (Vietinbank)
 

Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn

Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn
1/ Bán nhím đã thuần giống
- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
- Thu mua lai sản phẩm.
- Giao hàng cho khách hàng tận nhà.
2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỷ thuật nuôi sinh sản )
- Địa chỉ lien hệ: KP Cư Xá - TT.Kiên Lương - KG.
- Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân
Chủ tài khoản: Nguyễn thị Vân
STK: 711A15967332 ngân hàng công thương Việt nam (Vietinbank)
 
Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn

Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn
1/ Bán nhím đã thuần giống
- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
- Thu mua lai sản phẩm.
- Giao hàng cho khách hàng tận nhà.
2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỷ thuật nuôi sinh sản )
- Địa chỉ lien hệ: KP Cư Xá - TT.Kiên Lương - KG.
- Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân
Chủ tài khoản: Nguyễn thị Vân
STK: 711A15967332 ngân hàng công thương Việt nam (Vietinbank)
 
Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn

Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn
1/ Bán nhím đã thuần giống
- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
- Thu mua lai sản phẩm.
- Giao hàng cho khách hàng tận nhà.
2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỷ thuật nuôi sinh sản )
- Địa chỉ lien hệ: KP Cư Xá - TT.Kiên Lương - KG.
- Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân
Chủ tài khoản: Nguyễn thị Vân
STK: 711A15967332 ngân hàng công thương Việt nam (Vietinbank)
 
Chị Vân cho mình biết giá Dúi giống bao nhiêu 1 cặp?và tôi đang ở Tiền Giang,chị có giao hàng được không?nếu tôi mua nè?chờ tin chị nhé-thanks.
---------------
Trại giống VÂN SƠN-cho biết giá dúi giống thế nào và kỹ thuật nuôi dùm mình nhé-thanks
 
Last edited by a moderator:
Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn

Bán nhím giống- dúi giống. Trại nhím giống Vân Sơn
1/ Bán nhím đã thuần giống
- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm chăn nuôi và tài liệu để tham khảo thêm.
- Thu mua lai sản phẩm.
- Giao hàng cho khách hàng tận nhà.
2/ Cung cấp dúi giống ( hướng dẫn kỷ thuật nuôi sinh sản )
- Địa chỉ lien hệ: KP Cư Xá - TT.Kiên Lương - KG.
- Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân
Chủ tài khoản: Nguyễn thị Vân
STK: 711A15967332 ngân hàng công thương Việt nam (Vietinbank)
 


Back
Top