Túi vải không dệt, túi vải không dệt TPHCM

  • Thread starter truongdaiquang
  • Ngày gửi
T

truongdaiquang

Guest
#1
<ul class="highlights-cond"><li><div id="highlights-deal"><div id="highlights-deal"> <strong><em>T&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt&nbsp;</em></strong> l&agrave; sản phẩm bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; quảng b&aacute; hiệu quả chi ph&iacute; thấp.</div></div></li><li><img border="0" style="width: 300px; height: 300px" src="http://up.ssc.vn/images/498t_i_v_i_kh_ng_d_t_MT02.jpg" /><br /></li><li><div id="highlights-deal"><div id="highlights-deal"><span style="color: #000000">Những lợi thế khi&nbsp; sử dụng </span><strong><em>T&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt</em></strong> <span style="color: #000000"><u> </u>như sau: <br /></span></div></div></li><li><div id="highlights-deal"><div id="highlights-deal"><span style="color: #000000">Người ti&ecirc;u d&ugrave;ng đi mua sắm được tặng một chiếc t&uacute;i x&aacute;ch vừa thời trang v&agrave; rất th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường, c&ograve;n c&aacute;c doanh nghiệp l&agrave;m quảng b&aacute; sản phẩm c&oacute; được những quảng c&aacute;o di động v&ocirc; h&igrave;nh tr&ecirc;n chiếc <strong><em>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt</em></strong>, điều đ&oacute; thật c&oacute; lợi cho cả hai.</span></div></div></li><li><div id="highlights-deal"><div id="highlights-deal"><span style="color: #000000">V&igrave; vậy, <em><strong>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt</strong></em> hiện nay xuất hiện nhiều tr&ecirc;n thị trường v&agrave; rất phổ biến. Độ bền của <strong><em>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt</em></strong> l&ecirc;n đến 5 năm trong qu&aacute; tr&igrave;nh lưu kho, tự ph&acirc;n hủy nhanh trong 6 th&aacute;ng sử dụng. <strong><em>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt </em></strong>kh&aacute;ng ch&aacute;y, kh&ocirc;ng c&oacute; độc, kh&ocirc;ng m&ugrave;i, v&agrave; ph&acirc;n huỷ ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường v&agrave; tự nhi&ecirc;n, được quốc tế c&ocirc;ng nhận sản phẩm&nbsp; th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường.</span></div></div></li><li><img border="0" style="width: 300px; height: 300px" src="http://up.ssc.vn/images/380t_i_v_i_kh_ng_d_t_MT05.jpg" /><br /><div id="highlights-deal"><div id="highlights-deal"><span style="color: #000000" /> <p><span style="color: #000000" /></p></div></div></li><li><div id="highlights-deal"><div id="highlights-deal"><p><span style="color: #000000"><strong><em>T&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt</em></strong> được in tr&ecirc;n bề mặt sản phẩm như logo, h&igrave;nh ảnh doanh nghiệp, những th&ocirc;ng tin cần quảng b&aacute; từ 01 đến 08 m&agrave;u, c&oacute; thể in h&igrave;nh ảnh chụp, in chuyển nhiệt, in trục rồi c&aacute;n m&agrave;ng chống thấm.<br /> </span></p></div></div></li><li><div id="highlights-deal"><div id="highlights-deal"><p><span style="color: #000000"><strong><em>Vải kh&ocirc;ng dệt</em></strong><strong><em> </em></strong>( </span><span style="color: #000000"> polypropylene </span><span style="color: #000000">) l&agrave; g&igrave;?<br /> <br /> Sản phẩm vải kh&ocirc;ng dệt được l&agrave;m từ nguy&ecirc;n liệu PP ( polypropylene ) nguy&ecirc;n chất, kh&ocirc;ng chứa c&aacute;c chất độc hại, c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao, c&oacute; thể giặt rửa, sử dụng được nhiều lần.<br /> Vải kh&ocirc;ng dệt được sử dụng:<br /> <em><strong>T&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệ</strong></em>t, m&agrave;n ngăn c&ocirc;n tr&ugrave;n, l&agrave;m vỏ đĩa CD, &aacute;o y tế, khẩu trang. <br /></span></p></div></div></li><li><span style="color: #000000"><img border="0" src="http://chaobansanpham.com/cuahangtructuyen/truongdaiquang82/%5Burl=http://www.upanh.com/gb_std-green_custom_w500_upanh/v/0ra1ag7z4jr.htm%5D%5Bimg%5Dhttp://np9.upanh.com/b3.s29.d3/53c5f9defe44bca2f7c448bccf6384df_47619829.gbstdgreencustomw500.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D%5Burl=http://www.upanh.com/nongnghiep_02_upanh/v/7ra24geb2is.htm%5D%5Bimg%5Dhttp://np7.upanh.com/b6.s28.d2/c3ace0e86a10b443576fd0f50c366698_47619847.nongnghiep02.png%5B/img%5D%5B/url%5D" /><br /></span></li><li><div id="highlights-deal"><div id="highlights-deal"><p><span style="color: #000000"><img border="0" src="http://np9.upanh.com/b3.s29.d3/53c5f9defe44bca2f7c448bccf6384df_47619829.gbstdgreencustomw500.jpg%20http://np7.upanh.com/b6.s28.d2/c3ace0e86a10b443576fd0f50c366698_47619847.nongnghiep02.png" /><br /> </span></p><ul><li><strong><em>T&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt</em></strong> l&agrave; sản phẩm l&agrave;m từ nguy&ecirc;n liệu th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng chứa c&aacute;c chất độc hại, tho&aacute;ng kh&iacute;, bền chắc, c&oacute; thể sử dụng được nhiều lần, đang rất được ưa chuộng.</li><li> Th&ocirc;ng qua thiết kế nhiều kiểu d&aacute;ng kh&aacute;c nhau, <em><strong>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt </strong></em>đạt được t&iacute;nh thẩm mỹ cao, m&agrave;u sắc nổi bật, tiện &iacute;ch v&agrave; g&acirc;y được sự ch&uacute; &yacute;, th&iacute;ch th&uacute; của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li><li> <em><strong>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt </strong></em>c&oacute; t&iacute;nh chất kh&aacute;ng ch&aacute;y, kh&aacute;ng nước, kh&aacute;ng tia cực t&iacute;m, co gi&atilde;n tốt v&agrave; c&oacute; độ bền cao. C&oacute; thể t&aacute;i sử dụng nhiều lần, xếp gọn.</li><li> <em><strong>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt </strong></em>rất<em><strong> </strong></em>ph&ugrave; hợp với c&aacute;c nhu cầu l&agrave;m qu&agrave; tặng hay đ&oacute;ng g&oacute;i sản phẩm trong c&aacute;c hoạt động kinh doanh, dịch vụ.Như b&aacute;n h&agrave;ng, qu&agrave; tặng trong hội thảo, qu&agrave; tặng khuyến m&atilde;i c&oacute; k&egrave;m sản phẩm, tặng t&uacute;i cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.<br /></li><li><u><strong><strong>TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM</strong></strong></u><br /> T<strong><strong><em>&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt</em></strong></strong> kh&ocirc;ng chứa c&aacute;c chất độc hại, l&agrave; sản phẩm thay thế c&aacute;c loại t&uacute;i xốp,t&uacute;i giấy,t&uacute;i nylon.</li><li><em><strong>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt </strong></em>c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao, c&oacute; thể giặt rửa, sử dụng được nhiều lần,&hellip;l&agrave; ph&aacute;t minh vĩ đại g&oacute;p phần cho x&atilde; hội giảm thiểu nguy cơ r&aacute;c nylon.</li><li><em><strong>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt</strong></em> l&agrave; sản phẩm l&agrave;m từ nguy&ecirc;n liệu th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng chứa c&aacute;c chất độc hại, tho&aacute;ng kh&iacute;, bền chắc, c&oacute; thể sử dụng được nhiều lần, đang rất được ưa chuộng trong ng&agrave;nh bao b&igrave;, đ&oacute;ng g&oacute;i. <em><strong>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt với</strong></em> nhiều kiểu d&aacute;ng thiết kế kh&aacute;c nhau, đạt được t&iacute;nh thẩm mỹ cao, m&agrave;u sắc <em><strong>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt </strong></em>nổi bật, tiện &iacute;ch v&agrave; g&acirc;y được sự ch&uacute; &yacute;, th&iacute;ch th&uacute; của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li><li><em><strong>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt</strong></em> c&oacute; t&iacute;nh chất kh&aacute;ng ch&aacute;y, kh&aacute;ng nước, kh&aacute;ng tia cực t&iacute;m, co gi&atilde;n tốt v&agrave; c&oacute; độ bền cao. C&oacute; thể thể t&aacute;i sử dụng nhiều lần, xếp gọn được.</li><li><em><strong>t&uacute;i vải kh&ocirc;ng dệt</strong></em> đ&atilde; ra đời v&agrave; đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu khắt khe từ ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li><li><img border="0" style="width: 300px; height: 300px" src="http://up.ssc.vn/images/923t_i_v_i_kh_ng_d_t_MT18.jpg" /><br /></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><font size="3"><strong>Th&ocirc;ng tin nh&agrave; sản xuất :&nbsp; <br /></strong></font></li><li><font size="3"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH SX TM Mỹ Tường</strong></font></li><li><font size="3"><strong>&nbsp;143 L&yacute; Th&aacute;nh T&ocirc;ng,Q.T&acirc;n Ph&uacute;, TP.HCM</strong></font></li><li><font size="3"><strong>Điện thoại : 0938119041 Mr.Quang</strong></font></li><li><font size="3"><strong>Email: truongdaiquang@gmail.com</strong></font></li><li><font size="3"><strong>sản phẩm h&agrave;ng việt thương hiệu: http://www.vnth.vn/vn/a33059/mytuong/gioi-thieu.htm</strong></font></li></ul></div></div></li></ul>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: truongdaiquang
- Địa chỉ: 143 Lý Thánh Tông, Q.Tân Phú,tphcm
- Điện thoại: 0938119041 - Fax: Mr.Quang
- email: truongdaiquang@gmail.com
 

T

truongdaiquang

Guest
#2
scandal sex mới nhất

<div class="post entry-content ">
<!--cached-Sun, 12 Aug 2012 12:08:34 +0000--><a href="http://agriviet.com/home/threads/102338-Tui-vai-khong-det-tui-vai-khong-det-TPHCM#axzz23gmf6OIQ" title="External link" rel="nofollow external"><span class="bbc_underline"><strong class="bbc">Xem Phim Scandal Sex Hàn Qu?c M?i Nh?t </strong></span></a><br>
</div>