văn chương việt nam thật phong phú

  • Thread starter kinhkha79
  • Ngày gửi
K

kinhkha79

chuyên mua bán gà đá ,đủ loại
#1
CẢNH XUÂN

Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:
"Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.kythuatin.com%2Ff%2Fimages%2Fsmiley%2Fgrin.gif&hash=df4a9a8fbf6d4c06608da4f7ea9424da


Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:

"Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta"
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.kythuatin.com%2Ff%2Fimages%2Fsmiley%2Fpfft.gif&hash=225e9df561a4be0833e3060214008247


Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:

"Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười"
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.kythuatin.com%2Ff%2Fimages%2Fsmiley%2Fdance.gif&hash=a624eb83ad5cb15bc236b751055f1902


Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:

"Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta"
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.kythuatin.com%2Ff%2Fimages%2Fsmiley%2Fcool.gif&hash=13bd2dac81a8a6da5ec4ec8e8ea8bce0


Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:

"Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân"
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.kythuatin.com%2Ff%2Fimages%2Fsmiley%2Ficon14.gif&hash=7b812735462b0abb6fd59526e2b1793b


Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối:

"Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai"
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.kythuatin.com%2Ff%2Fimages%2Fsmiley%2F105.gif&hash=bb5aea035b5b200988566949476d13ee


Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:

"Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười"
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.kythuatin.com%2Ff%2Fimages%2Fsmiley%2Fsmile.gif&hash=08a1b403526ebfb3aedb242ff2909c9e


* Còn cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:
Bóng thướt tha
Tiếng ngân nga
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta"
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.kythuatin.com%2Ff%2Fimages%2Fsmiley%2Fthanks.gif&hash=629a166a1dad4d3347129ab6469c8ea5


St
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tác

Top