vườn ổi nữ hoàng và đài loan 100%

  • Thread starter Oinuhoangdailoan
  • Ngày gửi
O

Oinuhoangdailoan

Guest
#1
<div><br /></div><div>cung c&acirc;́p gi&ocirc;́ng, nguy&ecirc;n li&ecirc;̣u,kỷ thu&acirc;̣t và ti&ecirc;u thụ tr&aacute;i &nbsp;của &Ocirc;̉I NỮ HOÀNG và &Ocirc;̉I L&Ecirc; ĐÀI LOAN</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;GI&Ocirc;́NG :&Ocirc;̃I NỮ HOÀNG VÀ &Ocirc;̉I L&Ecirc; ĐÀI LOAN ( CHÍNH G&Ocirc;́C ) <strong>.<em>ĐẢM BẢO CH&Acirc;́T LƯỢNG C&Acirc;Y GI&Ocirc;́NG</em></strong></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;̣U : BAO X&Ocirc;́P VÀ BAO MỦ BỌC TRÁI &Ocirc;̉I<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;KỶ THU&Acirc;̣T : HƯỚNG D&Acirc;̃N KỶ THU&Acirc;̣T CHĂM SÓC TỪ NGÀY Đ&Acirc;̀U MUA GI&Ocirc;́NG Đ&Ecirc;́N KHI THU MUA TRÁI</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;THU MUA TRÁI : THU MUA TRÁI &Ocirc;̉I VỚI GIÁ THỊ TRƯỜNG VÀ BAO TI&Ecirc;U SẢN PH&Acirc;̉M</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;* MỌI TH&Ocirc;NG TIN CHI TI&Ecirc;́T CỤ TH&Ecirc;̉ VUI LÒNG LI&Ecirc;N H&Ecirc;̣ ANH &nbsp;SÁU SÁNG &nbsp;QUA SĐT :<span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 13px">01679762473 &ndash; 0937250720&nbsp;</span></div><div>&nbsp;t&acirc;n hưng &ndash; cái bè &ndash;ti&ecirc;̀n giang</div><p class="MsoNormal">&nbsp;<br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: sáu sáng
- Địa chỉ: tân hung -cái bè -tiền giang
- Điện thoại: 01679762473 - Fax: 0937250720
- email: Oinuhoang.3640@yahoo.com
 

Top