XUẤT KHẨU SẮN LÁT KHÔ CHẤT LƯỢNG CAO

#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="color: #0033cc">Q&uacute;y kh&aacute;ch, Q&uacute;y đối t&aacute;c k&iacute;nh mến! <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện nay, Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang kinh doanh sản phẩm Sắn l&aacute;t kh&ocirc; &ndash; chuy&ecirc;n thu mua Sắn l&aacute;t kh&ocirc; từ c&aacute;c ch&acirc;n h&agrave;ng sau đ&oacute; xuất khẩu cho c&aacute;c đơn vị v&agrave; đ&atilde; c&oacute; uy t&iacute;n &nbsp;tr&ecirc;n thị trường ngo&agrave;i nước. Với vị tr&iacute; thuận lợi, C&ocirc;ng ty TNHH Thanh Ph&aacute;t H Q được đặt gần cảng Quy Nhơn v&agrave; chỉ c&aacute;ch&nbsp; ch&acirc;n h&agrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n khoảng 200 km. V&agrave; c&ograve;n nhận được sự hỗ trợ 100% nguồn vốn lớn từ đối t&aacute;c uy t&iacute;n &ndash; C&ocirc;ng ty Cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp 1 Việt Nam &nbsp;n&ecirc;n chắc chắn sẽ&nbsp; <em><strong>cung ứng nguồn h&agrave;ng chất lượng cao, gi&aacute;&nbsp; &ldquo;mềm&rdquo; , kịp thời v&agrave; ổn định đến Q&uacute;y kh&aacute;ch nếu h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c!</strong></em> V&igrave; vậy, rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i từ Q&uacute;y kh&aacute;ch, Q&uacute;y đối t&aacute;c tr&ecirc;n tinh thần hợp t&aacute;c đ&ocirc;i b&ecirc;n c&ugrave;ng c&oacute; lợi trong thời gian gần nhất. C&ocirc;ng ty TNHH Thanh Phat H Q&nbsp; xin tr&acirc;n trọng giới thiệu đến Q&uacute;y kh&aacute;ch, Q&uacute;y đối t&aacute;c&nbsp; sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2"><em><strong><u><span style="color: #333399">T&ecirc;n h&agrave;ng h&oacute;a:</span></u></strong></em><span style="color: #333399"> Sắn l&aacute;t kh&ocirc;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2"><em><strong><u><span style="color: #333399">C&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn kỹ thuật:</span></u></strong></em><span style="color: #333399" /></font></p> <p style="margin: 4pt 0in 4pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="color: #333399">-</span><span style="color: #333399">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #333399">Tinh bột: 70%min</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in 4pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="color: #333399">-</span><span style="color: #333399">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #333399">Độ ẩm: 15% max</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in 4pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="color: #333399">-</span><span style="color: #333399">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #333399">C&aacute;t v&agrave; tạp chất: 3%max</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in 4pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="color: #333399">-</span><span style="color: #333399">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #333399">Nguy&ecirc;n liệu xơ: 5% max</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="color: #333399">H&agrave;ng b&oacute;c vỏ, kh&ocirc;ng c&oacute; nấm mốc đen v&agrave; s&acirc;u bọ sống.</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2"><em><strong><u><span style="color: #333399">&nbsp;Gi&aacute; cả: </span></u><span style="color: #333399">G&iacute;a c&ograve;n thay đổi theo thị trường</span></strong></em><span style="color: #333399" /></font></p> <p style="margin: 4pt 0in 4pt 0.5in; text-align: justify; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="color: #333399">-</span><span style="color: #333399">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #333399">Gi&aacute; xuất: 230 USD/ TẤN, gi&aacute; FOB xuất tại cảng Quy Nhơn.</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2"><em><strong><u><span style="color: #333399">Điều kiện giao h&agrave;ng</span></u><span style="color: #333399">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>&nbsp;</u></span></strong></em><span style="color: #333399" /></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="color: #333399">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giao h&agrave;ng v&agrave;o th&aacute;ng 12/2012</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><u><span style="color: #333399">Lượng cung cấp hang năm:&nbsp; </span></u></strong><span style="color: #333399">200.000 tấn/năm</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2"><em><strong><u><span style="color: #333399">Thời điểm giao h&agrave;ng </span></u></strong></em><span style="color: #333399">: 1 tuần sau khi c&aacute;c văn bản, chứng từ được x&aacute;c nhận tại ng&acirc;n h&agrave;ng của người b&aacute;n.</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="color: #666699">&nbsp;</span></strong></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="color: #666699">&nbsp;</span></strong></font></p> <p align="center" style="margin: 4pt 0in; text-align: center" class="MsoNormal"><font size="2"><em><strong><span style="color: #ff6600">MỌI&nbsp; G&Oacute;P &Yacute;, THẮC MẮC V&Agrave; NHU CẦU MUA H&Agrave;NG NẾU C&Oacute;</span></strong></em></font></p> <p align="center" style="margin: 4pt 0in; text-align: center" class="MsoNormal"><font size="2"><em><strong><span style="color: #ff6600">&nbsp;VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ:</span></strong></em></font></p> <p align="center" style="margin: 4pt 0in; text-align: center" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="color: #ff6600">&nbsp;</span></strong></font></p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><span style="color: #ff6600">Miss Kiều</span></strong><span style="color: #ff6600"> - Nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh &amp; xuất khẩu C&Ocirc;NG TY TNHH THANH PHAT H Q</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><u><span style="color: #ff6600">SĐT:</span></u></strong><span style="color: #ff6600">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 060.3913817 - 0987107649</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><u><span style="color: #ff6600">Email:</span></u></strong><span style="color: #ff6600">&nbsp;&nbsp; </span><a href="mailto:doankieukd@gmail.com"><span style="color: #ff6600">doankieukd@gmail.com</span></a></font></p> <p style="margin: 4pt 0in" class="MsoNormal"><font size="2"><strong><u><span style="color: #ff6600">Yahoo:</span></u></strong><span style="color: #ff6600">&nbsp; doankieu2202@yahoo.com</span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2"><em><strong><span style="color: #ff6600">T&ocirc;i tr&ocirc;ng đợi thư hồi &acirc;m từ Q&uacute;y kh&aacute;ch!</span></strong></em></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="2"><span style="color: #e36c0a">Tr&acirc;n trọng cảm ơn!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p> <p style="margin: 4pt 0in; text-align: justify" class="MsoNormal"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff6600">C&Ocirc;NG TY TNHH THANH PH&Aacute;T H Q</span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đoàn thị thúy Kiều
- Địa chỉ: 36 Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn
- Điện thoại: +84 - Fax: 0987107649
- email: Doankieukd@gmail.com