• Trùn quế - con tốt đầu trong bàn cờ V-A-C!

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 24/2/12

  1. xinloitinhyeu541 Trùn quế & Gà Đòn Thành An

   Baïn coù nuoâi gaø nhöng phaûi thöôøng xuyeân mua caùm coâng nghieäp cho chuùng aên?

   Baïn coù nuoâi toâm, caù nhöng phaûi thöôøng xuyeân mua truøn queá, hay caù taïp cho chuùng?
   Nhaø baïn coù troàng rau saïch, caây caûnh nhöng phaûi thöôøng xuyeân mua phaân höõa cô?
   Baïn coù vöôøn roäng nhöng ñaát quaù xaáu khoâng theå troàng ñöôïc loaïi caây gì?...
   Chuùng toâi seõ giuùp baïn giaûi quyeát nhöõng khoù khaên ñoù cho baïn!
   - Ñoái vôùi nhöõng hoä nuoâi toâm caù lôùn, chaên nuoâi gia caàm vôùi quy moâ coâng nghieäp : chæ caàn mua moät vaøi taán sinh khoái truøn queá ban ñaàu veà laøm gioáng laø coù theå an taâm vôùi nguoàn thöùc aên cung caáp cho toâm , caù vaø gia caàm cuûa mình veà sau.
   - Ñoái vôùi hoä chaên nuoâi nhoû leû : chæ caàn moät vaøi taï sinh khoái truøn queá laø töø nay veà sau ñaøn gia caàm thuûy caàm cuûa mình coù theâm moät nguoàn cung caáp ñaïm phong phuù
   - Ñoái vôùi nhöõng ai coù nieàm ñam meâ caây caûnh, troàng rau saïch hay vöôøn roäng nhöng ñaát ñai quaù caèn coãi thì vôùi saûn phaåm phaân truøn queá chaát löôïng cao seõ phaàn naøo giuùp baïn giaûi quyeát vaán ñeà ñoù.
   Nuoâi truøn queá raát ñôn giaûn, khoâng toán nhieàu chi phí nhöng lôïi ích cuûa chuùng maïng laïi laø voâ cuøng lôùn. Giaûm chi phí thöùc aên cho vaät nuoâi, vaø giaûm chi phí mua phaân boùn cho caây troàng. Phaân truøn queá goùp phaàn caûi taïo moâi tröôøng, caûi taïo ñaát vöôøn nhaø baïn. Nuoâi truøn queá khoûi lo laéng veà ñaàu ra neáu bieát keát hôïp vôùi moâ hình V-A-C truyeàn thoáng.
   Chuùc baø con noâng daân moät muøa laøm aên boäi thu!
   Thaân aùi!
    
   Last edited: 24/2/12
   Đang tải...
  2. baby_plm

   baby_plm nông dân làm biếng

   Bài viết:
   741
   Đã được thích:
   416
   Nghề nghiệp:
   Ăn nhờ ở đậu thế gian
   Lão nông này kì nha.
   Tham gia dđ lâu đến mức lên hàng lão mà post bài quảng cáo vào đây là sao ta?
   Bà con cho ý kiến đi. Biết luật mà phạm luật thì phải xử tội như thế nào đây?
   Hehe
    
  3. binh_dan

   binh_dan Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   834
   Đã được thích:
   478
   Nghề nghiệp:
   buôn bán
   Quân pháp bất vị thân ...hehe!!!
    
  4. Cuong_CanTho

   Cuong_CanTho Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   95
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   IT
   chắc bác ấy nhầm thôi mà! Có gì nhờ admin chuyển dùm!
    
  5. xinloitinhyeu541

   xinloitinhyeu541 Trùn quế & Gà Đòn Thành An

   Bài viết:
   852
   Đã được thích:
   197
   Nghề nghiệp:
   nông dân
   Cảm ơn bác đã chuỷên bài giúp.
   Hôm qua vì lén vô mạng nên post vôị vô box đó thôi, mong bac mod thông cảm nha!
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...