bán cà phê bột pha phin

  • Thread starter hucafoodnt
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty HUCAFOODS
- Địa chỉ: nha trang-khánh hoà
- Tel, Fax: 058.3727175
- email: hucafood@vnn.vn
================================

<strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cty TNHH HUCAFOOD &ldquo;c&agrave; ph&ecirc; bột, cafe, coffee&rdquo;<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất,dậy nghề , chuyển giao c&ocirc;ng nghệ,cung cấp c&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c thiết bị chế biến c&agrave; ph&ecirc; bột với chất lượng thơm ngon đậm đ&agrave;.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Với kinh nghiệm gia truyền,lu&ocirc;n lu&ocirc;n ph&aacute;t triển về chất lượng v&agrave; d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghệ hiện đại của Đức c&ugrave;ng quy tr&igrave;nh quản l&yacute; sx nghi&ecirc;m ngặt.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Đ&atilde; tạo ra 5 d&ograve;ng sản phẩm.Sản phẩm d&agrave;nh cho thị trường miền Bắc,sp d&agrave;nh cho tt miền Trung, sp d&agrave;nh cho tt miền Nam v&agrave; miền T&acirc;y, sp d&agrave;nh cho miền biển, sp c&agrave; ph&ecirc; 100% nguy&ecirc;n chất.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">K&yacute; hiệu sản phẩm : HUCA 1sao đến 5sao v&agrave; nh&atilde;n hiệu c&agrave; ph&ecirc; CON CHỒN ,HỒN VIỆT cafe , STARVINA COFFEE.Mỗi loại c&oacute; một hương vị ri&ecirc;ng,sẽ đ&aacute;p ứng được mọi thị hiếu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&agrave; ph&ecirc; của ch&uacute;ng t&ocirc;i pha ra lu&ocirc;n giữ được m&ugrave;i thơm l&acirc;u, b&aacute;m đ&aacute; tốt (kh&ocirc;ng bị ph&acirc;n tầng),đắng c&oacute; hậu, vị b&eacute;o ngậy,kh&ocirc;ng chua,kh&ocirc;ng kh&eacute;t,chất lượng h&agrave;ng ổn định, giao h&agrave;ng đ&uacute;ng hẹn,đ&uacute;ng chất lượng kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu .Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết kh&ocirc;ng sử dụng ho&aacute; chất độc hại.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&agrave; ph&ecirc; của ch&uacute;ng t&ocirc;i sx đ&atilde; c&oacute; mặt hầu hết tr&ecirc;n thị trường to&agrave;n quốc qua 12 năm qua.V&igrave; trước đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i chủ yếu l&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ chế biến c&agrave; ph&ecirc; v&agrave; rang xay theo y&ecirc;u cầu cho một số doanh nghiệp c&agrave; ph&ecirc; để họ tự lấy t&ecirc;n ri&ecirc;ng đi b&aacute;n h&agrave;ng, Nhiều qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; lấy h&agrave;ng về b&aacute;n họ lại y&ecirc;u cầu đ&oacute;ng g&oacute;i kh&ocirc;ng c&oacute; in địa chỉ số điện thoại.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nay ch&uacute;ng t&ocirc;i bắt đầu ph&aacute;t triển thị trường b&aacute;n h&agrave;ng trực tiếp,với những kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp; sẵn c&oacute; v&agrave; mong muốn t&igrave;m được những kh&aacute;ch h&agrave;ng mới như:<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">C&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n giải kh&aacute;t, đại l&yacute; tạp ho&aacute;, dịch vụ qu&agrave; biếu tặng, kh&aacute;ch h&agrave;ng muốn lấy h&agrave;ng về để tự đi giao h&agrave;ng&hellip;<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để tạo điều kiện cho kh&aacute;ch h&agrave;ng d&ugrave;ng thử v&agrave; so s&aacute;nh chất lượng với c&agrave; ph&ecirc; m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng đang lấy với gi&aacute; cao m&agrave; chất lượng kh&ocirc;ng ổn định.Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giảm gi&aacute; 20% cho tất cả c&aacute;c k&yacute; hiệu sp trong một th&aacute;ng đầu ti&ecirc;n lấy h&agrave;ng.V&agrave; nhiều chế độ đ&atilde;i ngộ cao cho nh&agrave; ph&acirc;n phối.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Đặc biệt c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tại thị trường:<br /></em></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Miền Bắc như H&agrave; Nội ,Hải Ph&ograve;ng, Quảng Ninh ,Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh B&igrave;nh, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Ph&uacute; Thọ<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Miền Trung,T&acirc;y Nguy&ecirc;n: Giai lai, Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định, Đ&agrave; Nẵng, Huế, H&agrave; Tĩnh, Nghệ An, Thanh Ho&aacute;.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Miền Nam v&agrave; Miền T&acirc;y: Ph&uacute; Y&ecirc;n, Kh&aacute;nh Ho&agrave;, B&igrave;nh Thuận, Vũng T&agrave;u, S&agrave;i G&ograve;n, Bi&ecirc;n Ho&agrave;, C&agrave; Mau, Ki&ecirc;n Giang, An Giang, Bạc Li&ecirc;u.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; Nước Ngo&agrave;i: Trung Quốc, Campuchia.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những thị trường m&agrave; c&oacute; một số kh&aacute;ch h&agrave;ng đang b&aacute;n h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i.Nhưng chỉ mang t&iacute;nh tự ph&aacute;t.V&igrave; vậy ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mở rộng thị trường tr&ecirc;n một c&aacute;ch quy m&ocirc; hơn.<br /></font></strong><strong><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></em></strong><strong><em>(</em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Cty TNHH HUCAFOOD <br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">&nbsp;Số 55 tổ 3 &ndash;Vĩnh Th&agrave;nh &ndash; Vĩnh Phương &ndash; Nha Trang <br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">&nbsp;Tel/Fax: (84.58).3727175&nbsp;&nbsp; &ndash;&nbsp;&nbsp; ĐT tư vấn: 093.555.1919 (A H&ugrave;ng)<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">&nbsp;Email:</font><a href="mailto:hucafood@vnn.vn"><font face="Times New Roman">hucafood@vnn.vn</font></a><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; &nbsp;Web:www.hucafood.com&nbsp; - www.sieuthicafe.com <br /></font></em></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong>
 
Back
Top