Cần hợp tác kinh doanh phân phối cà phê hạt rang nguyên chất Coffee Be

  • Thread starter coffeebeans
  • Ngày gửi
C

coffeebeans

Guest
<p style="text-align: center"><span style="color: #800080; font-size: large"><strong><br /><img border="0" style="width: 720px" id="div_img_1" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/14/1074963/201210094352_logocam2.gif" /> <br /><br />C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN XNK HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;</strong></span></p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong>Chuy&ecirc;n sản xuất kinh doanh xuất khẩu c&aacute;c loại c&agrave; ph&ecirc; bột hạt Việt Nam. Những d&ograve;ng Sản Phẩm cafe nguy&ecirc;n chất 100% kh&ocirc;ng phụ gia, kh&ocirc;ng chất bảo quản. Rất tốt cho sức&nbsp; khỏe- Gi&aacute; cực k&igrave; rẻ. Khuyến M&atilde;i cực k&igrave; sốc. Sản phẩm được tuyển chọn từ những hạt c&agrave;&nbsp; ph&ecirc; ch&iacute;n đỏ của v&ugrave;ng đất đỏ ba giang Mu&ocirc;n M&ecirc; Thuộc, Moka tại Cầu Đất - L&acirc;m Đồng. Từ những hạt c&agrave; ph&ecirc; thuần t&uacute;y Việt Nam như: c&agrave; ph&ecirc; Vối ( Cafe Robusta) C&agrave; ph&ecirc; ch&egrave; ( c&agrave; ph&ecirc; Moka) C&ugrave;ng với c&ocirc;ng thức rang tẫm đặc biệt c&ugrave;ng với d&acirc;y chuyền hiện đại đ&atilde; tạo ra những sản phẩm coffee thơm ngon v&agrave; an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm .</strong></span></p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong>C&oacute; thể n&oacute;i, chưa bao giờ thị trường c&agrave; ph&ecirc; bột lại s&ocirc;i động v&agrave; cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Chỉ ri&ecirc;ng tại thị trường trong nước đ&atilde; c&oacute; hơn 1000 nh&atilde;n hiệu từ lạ đến quen, song chỉ c&oacute; số &iacute;t thương hiệu tồn tại, ph&aacute;t triển v&agrave; được kh&aacute;ch h&agrave;ng tin d&ugrave;ng như&nbsp;<span style="background-color: #ffffff; color: #0000ff"> COFFEE BEANS</span> ,&nbsp;Vinacafe, Trung Nguy&ecirc;n, Nestle,&hellip; Bởi nhờ v&agrave;o chất lượng vượt trội. Tuy nhi&ecirc;n g&acirc;y được sự ch&uacute; &yacute; trong thời gian gần đ&acirc;y lại l&agrave; thương thiệu&nbsp;<span style="color: #0000ff">c&agrave; ph&ecirc; HẠT - COFFEE BEANS</span> với một chuỗi qu&aacute;n đặc th&ugrave; mang phong c&aacute;ch đặc trưng.</strong></span></p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff0000">&rdquo; Tốt hơn cho sức khoẻ với C&agrave; Ph&ecirc; Hạt nguy&ecirc;n chất 100%&rdquo;</span></em></strong></span></p> <p><br /><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong> Sự tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển thương hiệu <span style="color: #0000ff">COFFEE BEANS</span> của c&ocirc;ng ty&nbsp;C&ocirc;̉ ph&acirc;̀n XNK <span style="color: #0000ff">HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;</span> Như ng&agrave;y h&ocirc;m nay l&agrave; nhờ v&agrave;o t&iacute;nh trung thực, uy t&iacute;n, chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute; của sản phẩm. với nguồn nguy&ecirc;n liệu được tuyển chọn trực tiếp từ những vườn c&agrave; ph&ecirc; chất lượng cao của cao nguy&ecirc;n Bu&ocirc;n M&ecirc; Thuột&nbsp; &ldquo;chiếc n&ocirc;i c&agrave; ph&ecirc; Việt Nam&rdquo; cộng với những nghi&ecirc;n cứu t&igrave;m t&ograve;i về khẩu vị đặc trưng của từng khu vực kh&aacute;c nhau, chẳng hạn như người phương T&acirc;y th&iacute;ch d&ugrave;ng c&agrave; ph&ecirc; tinh khiết, thuần t&uacute;y nhẹ nh&agrave;ng kh&ocirc;ng đậm đặc, c&ograve;n người Việt Nam kh&ocirc;ng th&iacute;ch d&ugrave;ng c&agrave; ph&ecirc; c&oacute; vị chua nhưng vị đắng ngọt ng&agrave;o,&hellip; Lại sản xuất bằng d&acirc;y truyền hệ thống hiện đại, sử dụng c&aacute;c chất phụ gia đặc biệt kh&ocirc;ng g&acirc;y hại m&agrave; c&ograve;n tạo được hương vị đặc sắc đậm đ&agrave; n&ecirc;n hiện nay sản phẩm <span style="color: #0000ff">C&Agrave; PH&Ecirc; HẠT</span> ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển mạnh.&nbsp;</strong></span><br /><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong> <br /> Ban&nbsp;Gi&aacute;m Đốc C&ocirc;ng ty c&ocirc;̉ ph&acirc;̀n <em>XNK <span style="color: #0000ff">HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;</span></em>&nbsp; lu&ocirc;n quan niệm rằng&nbsp;<em>&ldquo;muốn kinh doanh hiệu quả phải t&ocirc;n trọng người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, mang được lợi &iacute;ch đến cho những người bỏ tiền ra mua sản phẩm của m&igrave;nh. V&agrave; ở đ&acirc;y lợi &iacute;ch của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; chất lượng của sản phẩm v&agrave; dịch vụ tốt nhất m&agrave; c&ocirc;ng ty mang đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng&rdquo;</em>.</strong></span></p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><span style="font-family: Tahoma">Với quan niệm tr&ecirc;n cộng th&ecirc;m t&acirc;m huyết với nghề, </span><span style="color: #0000ff">COFFEE BEANS</span> <span style="font-family: Tahoma">kh&ocirc;ng giống như nhiều loại c&agrave; ph&ecirc; bột kh&aacute;c chỉ xuất hiện một thời gian tr&ecirc;n thị trường rồi biến mất hay bị c&aacute;c mặt h&agrave;ng ngo&agrave;i c&ugrave;ng chủng loại đ&aacute;nh bại. Bởi v&igrave; những sản phẩm n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; chất lượng, hay chất lượng kh&ocirc;ng bằng đối thủ, ch&iacute;nh &yacute; thức được điều đ&oacute; n&ecirc;n sản phẩm </span><span style="color: #0000ff">COFFEE BEANS</span><span style="font-family: Tahoma"> d&ugrave; xuất khẩu hay ti&ecirc;u thụ nội địa vẫn phải l&agrave;m c&oacute; chất lượng xứng</span>&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: Tahoma">tầm với những đối thủ mạnh tr&ecirc;n thị trường. C&oacute; vậy mới kh&ocirc;ng bị đối thủ đ&aacute;nh bại, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng kh&ocirc;ng từ bỏ.</span></strong></span><br /> <br /><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong> <span style="font-family: Tahoma">Ki&ecirc;n tr&igrave; với ch&iacute;nh s&aacute;ch chất lượng, trung th&agrave;nh với mục ti&ecirc;u l&agrave; tạo ra c&aacute;i ngon cho c&agrave; ph&ecirc; của m&igrave;nh; sản xuất bằng biện ph&aacute;p kỹ thuật, b&iacute; quyết c&ocirc;ng nghệ trong việc khai th&aacute;c hương vị thuần khiết v&agrave; tinh chất c&oacute; sẵn trong hạt c&agrave; ph&ecirc;, dứt kho&aacute;t kh&ocirc;ng pha tạp chất n&ecirc;n c&aacute;c sản phẩm của</span> <span style="color: #0000ff">COFFEE BEANS</span> <span style="font-family: Tahoma">ng&agrave;y c&agrave;ng được ti&ecirc;u thụ mạnh v&agrave; cố gắng tạo ra một t&ecirc;n tuổi, một thương hiệu cho c&agrave; ph&ecirc; Việt Nam tr&ecirc;n thị trường thế giới. Hiện nay c&ocirc;ng ty c&ocirc;̉ ph&acirc;̀n <span style="color: #0000ff">XNK</span> <span style="color: #0000ff">HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;</span> đưa ra thị trường Việt Nam c&aacute;c loại c&agrave; ph&ecirc; như Arabica(moka), Robusta, Chari, Culi, Catimor được đ&oacute;ng g&oacute;i với trọng lượng 100-500 gr, rất đa dạng về chủng loại v&agrave; được b&aacute;n chạy ở c&aacute;c chợ, si&ecirc;u thị cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Để kịp thời đ&aacute;p ứng thị trường, phục vụ tốt hơn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty đ&atilde; mở rộng nh&agrave; m&aacute;y sản xuất . Tiếp tục nghi&ecirc;n cứu cho ra đời những sản phẩm mới như c&agrave; ph&ecirc; mới&nbsp;</span>&nbsp;<span style="font-family: Tahoma">nhằm phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng t&ocirc;́t hơn&nbsp;</span></strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><em>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN XNK HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;<br /></em></strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><em>30/169B, Quang Trung, F10, G&ograve; Vấp, TP. HCM</em></strong></span><br /><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong> <em>VPĐD: 54/35 Phan Văn Hớn ,P.T&acirc;n Thới Nhất Quận 12 TP.HCM</em></strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><em>Điện thoại:&nbsp; 0938.323.454 - 08-22 444 168 Fax:&nbsp; 08-6255 8085</em></strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: medium"><strong><em>Hotline:</em>&nbsp;0984.044.744</strong></span><br /><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong> <em>Email: vn.coffeebeans@gmail.com<br /></em></strong></span></p> <p align="center"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong><em>http://www.coffeebean.com.vn</em></strong></span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong>&nbsp;<span style="color: #000000">TH&Ocirc;NG B&Aacute;O TUYỂN DỤNG NH&Agrave; PH&Acirc;N PHỐI, ĐẠI L&Iacute; PH&Acirc;N PHỐI C&Agrave; PH&Ecirc;</span></strong></span></p> <p><span style="color: #800080; font-size: medium"><strong>Cty cổ phần XNK HẠT C&Agrave; PH&Ecirc;,Thương hiệu &ldquo;COFFEE BEANS&rdquo;Chuy&ecirc;n cung cấp c&agrave; ph&ecirc; bột-hạt chất lượng cao đ&aacute;p ứng cho mọi nhu cầu trong nước v&agrave; xuất khẩu. Gi&aacute; cả phải chăn-Uy t&iacute;n-Hổ trợ c&ugrave;ng ph&aacute;t triển. Do nhu cầu mở rộng thị trường nay Cty cần t&igrave;m đối t&aacute;c kinh doanh c&agrave; ph&ecirc;,CK% cao,Hổ trợ lương NV,Thưởng cao</strong></span><br /><span style="color: #ff0000; font-size: medium"><strong> Hotline: 0984.044.744</strong></span></p> <span style="color: #ff0000; font-size: medium"><strong><br /><img border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/10/14/1074963/201210094423_lycafe.jpg" /></strong></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Coffee Beans
- Địa chỉ: 54/35 phan văn hớn, q12. tp hcm
- Điện thoại: 0984044744 - Fax:
- email: vn.coffeebeans@gmail.com
 
Back
Top