vệ sinh công nghiệp Bình Dương

  • Thread starter trungchihuynh
  • Ngày gửi
T

trungchihuynh

Guest
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Ocirc;NG TY TNHH MTV - SX - TM- DV TH&Aacute;I NGHĨA (TNC)</strong><strong><br /></strong><strong><span /></strong><strong>C&ocirc;ng ty TNHH MTV &nbsp;SX - TM - DV TH&Aacute;I NGHĨA (TNC) xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng.</strong><br /><br />Th&aacute;i Nghĩa l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp trọn g&oacute;i. Với mục đ&iacute;ch cạnh tranh bằng ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; hợp l&yacute;, đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, l&agrave;nh nghề v&agrave; m&aacute;y m&oacute;c thiết bị chuy&ecirc;n d&ugrave;ng hiện đại, Th&aacute;i Nghĩa lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu l&agrave;m sạch c&ocirc;ng nghiệp của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, nhằm đảm bảo mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch m&ocirc;i trường sống v&agrave; l&agrave;m việc trong sạch, tho&aacute;ng m&aacute;t, hiện đại.<br /><br /><strong><u>Hệ thống c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ gồm:<br /></u></strong><strong>* Vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp: </strong><br />- Vệ sinh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sau thi c&ocirc;ng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng<br />- Vệ sinh văn ph&ograve;ng, cao ốc định kỳ hoặc theo chương tr&igrave;nh thiết kế ri&ecirc;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />- Vệ sinh nh&agrave; trọn g&oacute;i hoặc định kỳ<br />- Ch&agrave; s&agrave;n, đ&aacute;nh b&oacute;ng (đ&aacute; Granite, Marble ( cẩm thạch ), gạch t&agrave;u, gạch tr&aacute;ng men, gạch b&ocirc;ng v..v&hellip;<br />- Vệ sinh c&ocirc;ng ty<br />- Dịch vụ giặt ghế ( Ghế Văn ph&ograve;ng, ghế Sofa c&aacute;c loại như vải bố, nhung, nỉ, sofa simili, đặt biệt Sofa da b&oacute;ng, da lộn cho nh&agrave; ri&ecirc;ng, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty, VP đại diện v..v&hellip;<br /><br /><strong>* Lao c&ocirc;ng tạp vụ:</strong><br />- Dọn dẹp vệ sinh c&ocirc;ng sở, văn ph&ograve;ng, cao ốc, chung cư, trường học, bệnh viện....<br /><br /><strong>* Gi&uacute;p việc gia đ&igrave;nh: </strong><br />- Cung ứng lao động gi&uacute;p việc gia đ&igrave;nh, gi&uacute;p việc b&aacute;n h&agrave;ng đ&atilde; qua đ&agrave;o tạo về c&aacute;c kỹ năng.<br /><span /><strong>* Chăm s&oacute;c người th&acirc;n:</strong><br />- Cung ứng lao động chăm s&oacute;c trẻ em, người gi&agrave;, ốm đau, trực chăm s&oacute;c bệnh nh&acirc;n trong bệnh viện....<br /><br /><strong>* Cho thu&ecirc; xe tải: </strong><br />- Cung ứng xe tải với trọng lượng từ 800kg đến 3 tấn cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu vận chuyển h&agrave;ng ho&aacute;.<br /><br /><strong><u>H&atilde;y li&ecirc;n lạc ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i, <br /></u>C&ocirc;ng ty TNHH MTV SX - TM - DV Th&aacute;i Nghĩa (TNC)<br />Địa chỉ: 35/3Đ Nh&agrave; Thờ B&uacute;ng, An Thạnh, Thuận An, B&igrave;nh Dương<br />ĐT: 0650.3715938&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 0650 3744218&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0937.673.545 &ndash; 0925.325.046 (MrTrung)<br />Mail: trunghuynh.tnc@gmail.com<br />Web: </strong><a href="http://araovat.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2FAraovat.com%2Fredirector.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252FAraovat.com%252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%2525252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%252525253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252Fredirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%25252525253A%25252525252F%25252525252FAraovat.com%25252525252Fredirector.php%25252525253Furl%25252525253Dhttp%2525252525253A%2525252525252F%2525252525252FAraovat.com%2525252525252Fredirector.php%2525252525253Furl%2525252525253Dhttp%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252FAraovat.com%252525252525252Fredirector.php%252525252525253Furl%252525252525253Dhttp%25252525252525253A%25252525252525252F%25252525252525252FAraovat.com%25252525252525252Fredirector.php%25252525252525253Furl%25252525252525253Dhttp%2525252525252525253A%2525252525252525252F%2525252525252525252Fvesinhcongnghiepbdstnc.com" target="_blank"><strong>http://vesinhcongnghiepbdstnc.com</strong></a><br /><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><span /><font face="Times New Roman"><strong><em>Nh&agrave; sạch th&igrave; m&aacute;t, b&aacute;t sạch ngon cơm</em></strong><font size="3">.<br /></font></font><strong><span /></strong><strong><span /></strong><font face="Times New Roman"><strong><em>Nh&agrave; sạch th&igrave; m&aacute;t, b&aacute;t sạch ngon cơm</em></strong><font size="3">.<br /></font></font><span /><strong><span /></strong><p align="center"><strong><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY TNHH - SX - TM- DV TH&Aacute;I NGHĨA (TNC)</font></strong></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" /></strong></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3"><strong><em>C&ocirc;ng ty TNHH - SX - TM - DV TH&Aacute;I NGHĨA (TNC) xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng.</em></strong><br /><br />Th&aacute;i Nghĩa l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp &ndash; L&agrave;m sạch C&ocirc;ng nghiệp. Với mục đ&iacute;ch cạnh tranh bằng ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; hợp l&yacute;, đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, l&agrave;nh nghề v&agrave; m&aacute;y m&oacute;c thiết bị chuy&ecirc;n d&ugrave;ng hiện đại, Th&aacute;i Nghĩa lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu l&agrave;m sạch c&ocirc;ng nghiệp của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, nhằm đảm bảo mang đến cho qu&yacute; kh&aacute;ch m&ocirc;i trường sống v&agrave; l&agrave;m việc trong sạch, tho&aacute;ng m&aacute;t, hiện đại.<br /><br /></font>Hệ thống c&aacute;c g&oacute;i dịch vụ gồm:</font></p><p><strong><font face="Times New Roman">* Vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp: </font></strong></p><p align="center"><font face="Times New Roman" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><br /><font face="Times New Roman"><font size="3">- Vệ sinh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sau thi c&ocirc;ng, c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng<br />- Vệ sinh văn ph&ograve;ng, cao ốc định kỳ hoặc theo chương tr&igrave;nh thiết kế ri&ecirc;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />- Vệ sinh nh&agrave; trọn g&oacute;i hoặc định kỳ<br />- Ch&agrave; s&agrave;n, đ&aacute;nh b&oacute;ng (đ&aacute; Granite, Marble ( cẩm thạch ), gạch t&agrave;u, gạch tr&aacute;ng men, gạch b&ocirc;ng v..v&hellip;<br />- Vệ sinh c&ocirc;ng ty<br />- Dịch vụ giặt ghế ( Ghế Văn ph&ograve;ng, ghế Sofa c&aacute;c loại như vải bố, nhung, nỉ, sofa simili, đặt biệt Sofa da b&oacute;ng, da lộn cho nh&agrave; ri&ecirc;ng, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty, VP đại diện v..v&hellip;<br /><br /></font><strong>* Lao c&ocirc;ng tạp vụ:</strong></font></p><p align="center"><font face="Times New Roman" /></p><p><br /><font face="Times New Roman"><font size="3">- Dọn dẹp vệ sinh c&ocirc;ng sở, văn ph&ograve;ng, cao ốc, chung cư, trường học, bệnh viện....<br /><br /></font><strong>* Gi&uacute;p việc gia đ&igrave;nh: </strong></font></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" /></strong><br /><br /><br /><br /><font face="Times New Roman" /></p><p><font face="Times New Roman"><font size="3">- Cung ứng lao động gi&uacute;p việc gia đ&igrave;nh, gi&uacute;p việc b&aacute;n h&agrave;ng đ&atilde; qua đ&agrave;o tạo về c&aacute;c kỹ năng.<br /><br /></font><strong>* Bảo hộ lao động: </strong></font></p><p align="center"><font face="Times New Roman" /></p><p><br /><font face="Times New Roman"><font size="3">- Cung ứng quần &aacute;o, giầy, n&oacute;n, khẩu trang, bao tay, n&uacute;t chống ồn...<br /><br /></font><strong>* Chăm s&oacute;c người th&acirc;n:</strong></font></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" /><font face="Times New Roman" /></strong></p><p><br /><font face="Times New Roman"><font size="3">- Cung ứng lao động chăm s&oacute;c trẻ em, người gi&agrave;, ốm đau, trực chăm s&oacute;c bệnh nh&acirc;n trong bệnh viện....<br /><br /></font><strong>* Cho thu&ecirc; xe tải: </strong></font></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" /></strong></p><p><br /><font face="Times New Roman" size="3">- Cung ứng xe tải với trọng lượng từ 800kg đến 3 tấn cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu vận chuyển h&agrave;ng ho&aacute;.<br /><br /></font><strong><font face="Times New Roman">* Một số dịch vụ kh&aacute;c như:<br /></font></strong><font face="Times New Roman">- Dịch vụ chuyển nh&agrave; trọn g&oacute;i<br />- Diệt c&ocirc;n tr&ugrave;ng<br /><br /><strong>* Tại sao lại chọn Th&aacute;i Nghĩa</strong></font><br /><br /><em><font face="Times New Roman" size="3">Lựa chọn sử dụng c&aacute;c dịch vụ của Th&aacute;i Nghĩa , Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng chắc chắn sẽ được hưởng c&aacute;c lợi &iacute;ch sau:</font></em></p><ul><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Chất lượng dịch vụ cao v&agrave; chi ph&iacute; hợp l&yacute;</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Được sử dụng đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp của c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực vệ sinh v&agrave; bảo dưỡng c&ocirc;ng nghiệp.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Kh&ocirc;ng phải đầu tư m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị l&agrave;m sạch chuy&ecirc;n d&ugrave;ng v&igrave; vậy tiết kiệm được chi ph&iacute; đầu tư.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Kh&ocirc;ng phải trực tiếp quản l&yacute;, điều h&agrave;nh c&ocirc;ng nh&acirc;n vệ sinh. Mọi vấn đề ph&aacute;t sinh đều đ&atilde; c&oacute; Th&aacute;i Nghĩa đứng ra chịu tr&aacute;ch nhiệm giải quyết, nhờ vậy tr&aacute;nh được c&aacute;c rủi ro (nếu c&oacute;).</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Kh&ocirc;ng những duy tr&igrave; được gi&aacute; trị t&agrave;i sản, dịch vụ vệ sinh chuy&ecirc;n nghiệp c&ograve;n mang lại m&ocirc;i trường l&agrave;m việc sạch đẹp cho c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, kh&aacute;ch tham quan v&agrave; mang lại ấn tượng tốt đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Chia sẻ tr&aacute;ch nhiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; v&agrave; chi ph&iacute;, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n &yacute; tập trung v&agrave;o c&ocirc;ng việc chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh.</font></em></li></ul><p><strong><em><font face="Times New Roman" size="3">Được phục vụ v&agrave; mang lại lợi &iacute;ch tối đa cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; sự ph&aacute;t triển của Th&aacute;i nghĩa. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cam kết:</font></em></strong></p><ul><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Huấn luyện v&agrave; đ&agrave;o tạo đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;nh nghề.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Cung ứng v&agrave; sử dụng trang thiết bị v&agrave; h&oacute;a chất chuy&ecirc;n d&ugrave;ng hiện đại.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">&Aacute;p dụng hệ thống quản l&yacute; chất lượng theo ti&ecirc;u chuẩn quốc tế.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Cung cấp giải ph&aacute;p tối ưu ph&ugrave; hợp y&ecirc;u cầu v&agrave; đặc điểm kinh doanh của kh&aacute;ch h&agrave;ng với gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Thỏa m&atilde;n nhu cầu đa dạng của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">Chất lượng phục vụ tốt nhất, thời gian nhanh nhất.</font></em></li><li><em><font face="Times New Roman" size="3">G&oacute;p phần tạo ra m&ocirc;i trường sống v&agrave; l&agrave;m việc sạch đẹp.</font></em></li></ul><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><strong><u><font face="Times New Roman">H&atilde;y li&ecirc;n lạc ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i, <br /><br /></font></u></strong><strong><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH SX - TM - DV Th&aacute;i Nghĩa (TNC)<br />Địa chỉ: 35/3Đ Nh&agrave; Thờ B&uacute;ng, &nbsp;An Thạnh, Thuận An, B&igrave;nh Dương<br />ĐT: 0650.3715938 <br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman" /></strong><strong><font face="Times New Roman">0937.673.545 A.Trung<br />Fax: 0650 3744218<br />Mail: trunghuynh.tnc@g<u>mail.com</u><br />Web: </font></strong><a href="http://araovat.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2FAraovat.com%2Fredirector.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252FAraovat.com%252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%2525252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%252525253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252Fredirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%25252525253A%25252525252F%25252525252FAraovat.com%25252525252Fredirector.php%25252525253Furl%25252525253Dhttp%2525252525253A%2525252525252F%2525252525252FAraovat.com%2525252525252Fredirector.php%2525252525253Furl%2525252525253Dhttp%252525252525253A%252525252525252F%252525252525252FAraovat.com%252525252525252Fredirector.php%252525252525253Furl%252525252525253Dhttp%25252525252525253A%25252525252525252F%25252525252525252FAraovat.com%25252525252525252Fredirector.php%25252525252525253Furl%25252525252525253Dhttp%2525252525252525253A%2525252525252525252F%2525252525252525252Fvesinhcongnghiepbdstnc.com" target="_blank"><strong><font face="Times New Roman">http://vesinhcongnghiepbdstnc.com</font></strong></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huỳnh chí trung
- Địa chỉ: thuận An, Bình Dương
- Điện thoại: 06503715938 - Fax:
- email: trunghuynh.tnc@gmail.com
 
Back
Top