cử nhân sinh học 3 năm kinh nghiệm tìm việc tp hcm, tây nguyên, miền trung

  • Thread starter LBNg
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LBNg

Guest
<font face="Times New Roman"><font size="3">Họ t&ecirc;n: L&yacute; B&igrave;nh Nguy&ecirc;n<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Ng&agrave;y th&aacute;ng năm sinh: 26/3/1983. Giới t&iacute;nh: Nam<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Hộ khẩu thường tr&uacute;: Ninh H&ograve;a, Kh&aacute;nh H&ograve;a<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Điện thoại: 0978010809. Email: nguyen_nsc@yahoo.com<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Tr&igrave;nh độ học vấn: 12/12<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: Cử nh&acirc;n Sinh Học h&ecirc;̣ chính quy.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Vi t&iacute;nh: th&agrave;nh thạo vi t&iacute;nh văn ph&ograve;ng, Word, Excel<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Chứng chỉ Bồi dưỡng C&ocirc;ng nghệ Đường do Đại học bach khoa H&agrave; Nội cấp.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc trước đ&acirc;y.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">+ 12/2007&nbsp; - 2/2009: nh&acirc;n vi&ecirc;n KCS c&ocirc;ng ty CP đường Ninh H&ograve;a<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">+ 2/2009&nbsp; - 5/2011: nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng nguy&ecirc;n liệu c&ocirc;ng ty CP đường Ninh H&ograve;a<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">+ 8/2011 &ndash; nay: nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh ph&acirc;n b&oacute;n, chế phẩm sinh học.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">C&oacute; bẳng l&aacute;i &ocirc;t&ocirc; B2.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">T&iacute;nh c&aacute;ch: trực t&iacute;nh, thật th&agrave;, ham học hỏi, cầu tiến, </font>co&ugrave; kha&ucirc; na&ecirc;ng &ntilde;i co&acirc;ng ta&ugrave;c xa, ta<font face="Times New Roman">́c nghi&ecirc;̣p đ&ocirc;̣c l&acirc;̣p</font>.<br /></font><font size="3">Mu<font face="Times New Roman">̣c ti&ecirc;u ngh&ecirc;̀ nghi&ecirc;̣p: làm vi&ecirc;̣c trong m&ocirc;i trường cạnh tranh lành mạnh, kh&ocirc;ng ngừng học hỏi tao đ&ocirc;̉i tích lũy kinh nghi&ecirc;̣m.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Mức lương: thỏa thuận<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Mong muốn được l&agrave;m việc tại qu&yacute; C&ocirc;ng ty tại c&aacute;c vị tr&iacute;: &nbsp;nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật sản xu&acirc;́t, đại diện khu vực.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Trong khi chờ đợi, t&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!<br /></font></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LBNg
- Địa chỉ: Tp HCM
- Điện thoại: 0978010809 - Fax:
- email: france_dl@yahoo.com
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top