Bán cỏ vetiver

huecantho

Lữ khách
#1
<p>C&ocirc;ng ty CP T&iacute;ch Trung - khu 7 thị trấn &Aacute;i Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam l&agrave; đơn vị chuy&ecirc;n cung cấp cỏ giống Veriver&nbsp;.C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n&nbsp;đảm bảo cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch giống cỏ tốt nhất ,&nbsp;đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu kỹ thuật , c&oacute; chứng nhận bản quyền xuất xứ .</p><p>Gi&aacute;&nbsp;điều chỉnh mới nhất hiện nay( năm 2012)&nbsp;: 450đ/t&eacute;p (&nbsp;c&oacute; h&oacute;a&nbsp;đơn )</p><p>Cỏ&nbsp;được&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;i&nbsp;đ&uacute;ng quy c&aacute;ch , số lượng t&ugrave;y theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng ,hướng dẫn trồng&nbsp;đ&uacute;ng kỹ thuật,&nbsp;vận chuyển tr&ecirc;n to&agrave;n quốc ( chi ph&iacute; vận chuyển sẽ thương lượng ) , điều kiện thanh to&aacute;n linh hoạt&nbsp;( tiền mặt hoặc chuyển khoản).</p><p>C&ocirc;ng ty T&iacute;ch Trung l&agrave; đơn vị duy nhất c&oacute; giấy chứng nhận bản quyền trồng cỏ Vertiver tại miền Trung .Để đảm bảo quyền lợi của kh&aacute;ch h&agrave;ng mua đ&uacute;ng cỏ tại vườn ươm&nbsp;của C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp anh Ph&aacute;t ( Gi&aacute;m Đốc ) theo số điện thoại : 0903.555129</p><p><u><strong><em>Xin lưu &yacute; với Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</em></strong></u> : Hiện nay c&oacute; một số kh&aacute;ch h&agrave;ng v&igrave; chưa biết đến C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i n&ecirc;n phải mua cỏ qua trung gian với gi&aacute; cỏ kh&aacute; cao . V&igrave; vậy nếu Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng điện thoại&nbsp;gặp anh Ph&aacute;t để được tư vấn về giống cỏ cũng như mọi vấn&nbsp;đề c&oacute; li&ecirc;n quan về cỏ Vertiver&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thành Phát
- Địa chỉ: khu 7 thị trấn Ái Nghĩa - Đại Lộc -Quảng Nam
- Điện thoại: 0903555129 - Fax: fax : 05103747713
- email: ctytichtrung@yahoo.com.vn
 

Top