Bán Cua Biển Cà Mau

  • Thread starter LƯƠNG MẠNH ĐẠT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LƯƠNG MẠNH ĐẠT

Guest
#1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman">BẢNG B&Aacute;O GI&Aacute;<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH HƯƠNG TRAVEL tr&acirc;n trọng gửi đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng bảng b&aacute;o gi&aacute; c&aacute;c loại CUA <br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p> <table width="482" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 85px"><strong><font face="Times New Roman">T&Ecirc;N H&Agrave;NG<br /></font></strong></td><td style="width: 104px"><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">LOẠI cua/(gr)<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong></td><td style="width: 76px"><strong><font face="Times New Roman">C&Oacute; D&Acirc;Y<br /></font></strong></td><td style="width: 85px"><strong><font face="Times New Roman">GI&Aacute;/ KG<br /></font></strong></td><td style="width: 66px"><strong><font face="Times New Roman">KH&Ocirc;NG D&Acirc;Y<br /></font></strong></td><td style="width: 66px"><strong><font face="Times New Roman">GI&Aacute;<br /></font></strong></td></tr><tr><td style="width: 85px"><font face="Times New Roman">CUA THỊT<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 104px"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.7 - 0.8<br /></font></td><td valign="top" style="width: 76px"><font face="Times New Roman">&radic;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 85px"><font face="Times New Roman">265.000<br /></font></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">&radic;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">275.000<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 85px"><font face="Times New Roman">CUA THỊT<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 104px"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.5 - 0. 6<br /></font></td><td valign="top" style="width: 76px"><font face="Times New Roman">&radic;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 85px"><font face="Times New Roman">155.000<br /></font></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">&radic;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">180.000<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 85px"><font face="Times New Roman">CUA THỊT<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 104px"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.3 - 0.4<br /></font></td><td valign="top" style="width: 76px"><font face="Times New Roman">&radic;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 85px"><font face="Times New Roman">125.000<br /></font></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">&radic;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">150.000<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 85px"><font face="Times New Roman">CUA GẠCH<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 104px"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.4 - 0.5<br /></font></td><td valign="top" style="width: 76px"><font face="Times New Roman">&radic;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 85px"><font face="Times New Roman">220.000<br /></font></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">&radic;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">250.000<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 85px"><font face="Times New Roman">CUA GẠCH<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 104px"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.2 - 0.3<br /></font></td><td valign="top" style="width: 76px"><font face="Times New Roman">&radic;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 85px"><font face="Times New Roman">195.000<br /></font></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">&radic;<br /></font></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">235.000<br /></font></td></tr><tr><td style="width: 85px"><font face="Times New Roman">S&Ograve; HUYẾT<br /></font></td><td valign="top" style="width: 104px"><font face="Times New Roman">45 - 50<br /></font></td><td valign="top" style="width: 76px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 85px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 66px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">50.000<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="width: 85px"><font face="Times New Roman">NGH&Ecirc;U<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 104px"><font face="Times New Roman">35 - 40<br /></font></td><td valign="top" style="width: 76px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 85px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 66px"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></td><td valign="top" style="width: 66px"><font face="Times New Roman">50.000<br /></font></td></tr></tbody></table><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cam kết đem đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng về chất lượng sản phẩm cũng như mọi dịch vụ tốt nhất :<br /></font><font face="Times New Roman"><font size="2">+ Đảm bảo chất lượng tốt nhất (bao ăn)<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="2">+ Giao h&agrave;ng tận nơi (mọi l&uacute;c v&agrave; mọi thời điểm &hellip;.)<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="2">+ Số lượng theo y&ecirc;u cầu (kh&ocirc;ng giới hạn về số lượng)<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="2">+ Hoạt động theo phương ch&acirc;m : &ldquo;kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; thượng đế&rsquo;&rsquo;<br /></font></font><strong><font face="Times New Roman">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></font></strong><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 212px"><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;DT: 0973627304 (Mr.đạt)</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman" /></p></strong>&nbsp;</td><td valign="top" style="width: 212px"><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong></td></tr></tbody></table>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LƯƠNG MẠNH ĐẠT
- Địa chỉ: 097627304
- Điện thoại: 0973627304 - Fax:
- email: lmanhdat@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận