Bán Nhím Giống Bến Tre -TPHCM

tresosinh

Lữ khách
Traïi Nhím Minh Anh chuyeân cung caáp caùc loaïi nhím gioáng:nhím con,nhím tröôûng thaønh,nhím boá meï….Con gioáng choïn loïc kyõ, coù taøi lieäu höôùng daãn kyõ thuaät nuoâi vaø moät soá kinh nghieäm rieâng nho nhoû khaùc giuùp vieäc nuoâi nhím ñaït hieäu quaû cao.Giaáy tôø hôïp phaùp do kieåm laâm caáp,giaù caû hôïp lyù.Giao haøng taän nôi (vôùi moät soá ñieàu kieän keøm theo) .Baø con coù nhu caàu xin vui loøng lieân heä: 0983.397068 (Vinh) vaø caùc ñòachæ sau:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
-Traïi Nhím Minh Anh:139/BH Aáp Bình Hoøa Thò Traán Bình Ñaïi-Huyeän Bình Ñaïi –Tænh Beán Tre.Ñt: 075.3.891.800 – 0983.397068 (Vinh).<o:p></o:p>
-Taïi TPHCM: 618 Leâ Hoàng Phong Phöôøng 10 Quaän 10. Ñt:0838.397.068<o:p></o:p>
-Taïi Taây Ninh: Khu phoá 3-Thò Traán Taân Bieân-Huyeän Taân Bieân.Ñt:0663874195 (Hieân) .<o:p></o:p>
-Taïi Baïc Lieâu: Aáp Laùng Daøi- Huyeän Vónh Lôïi.Ñt: 07813880911-0984304847(Quang).<o:p></o:p>
Xin caûm ôn ñaõ ñoïc tin,traân troïng kính chaøo!<o:p></o:p>
 
Back
Top