Bệnh viêm gan, ruột thừa ( đầu đen )

 • Thread starter mrdatt_bt_green
 • Ngày gửi
BEÄNH ÑAÀU ÑEN<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
(BEÄNH VIEÂM GAN - RUOÄT TRUYEÀN NHIEÃM ÔÛ GAØ, BEÄNHÑAÀU ÑEN, BEÄNHKEÙN RUOÄT THÖØA (HEPATO-ENTERITISGALLINARUM,BLACK HEAD, HISTOMONOSIS AVIUM)<o:p></o:p>

<v:shapetype id="_x0000_t202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe" o:spt="202" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t"></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape style="left: 0px; width: 151.05pt; height: 21pt; text-align: left; margin-top: 189.15pt; margin-left: 78pt; position: absolute; z-index: 2;" id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t202" stroked="f" fillcolor="#5ee4e4"> <v:textbox style="mso-next-textbox: #_x0000_s1026;"></v:textbox></v:shape>
www.nongduocviet.com<o:p></o:p>

<tbody> </tbody>

<v:shapetype id="_x0000_t75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:spt="75" coordsize="21600,21600" stroked="f" filled="f" o:preferrelative="t"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"> <o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape style="left: 0px; width: 269.25pt; height: 210.75pt; text-align: left; margin-top: 0.5pt; margin-left: 240.3pt; visibility: visible; position: absolute; z-index: 1; mso-wrap-style: square; mso-wrap-distance-left: 9pt; mso-wrap-distance-top: 0; mso-wrap-distance-right: 9pt; mso-wrap-distance-bottom: 0; mso-position-horizontal: absolute; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text;" id="Picture_x0020_1" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_s1030"> <v:imagedata o:title="P1020024" src="file:///C:%5CUsers%5Cdenny%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.jpg"> <w:wrap type="square"></w:wrap></v:imagedata></v:shape><v:shape style="left: 0px; width: 157.5pt; height: 33pt; text-align: left; margin-top: 177.05pt; margin-left: 295.5pt; position: absolute; z-index: 4;" id="_x0000_s1028" type="#_x0000_t202" stroked="f" fillcolor="#e1dcc9"> <v:textbox style="mso-next-textbox: #_x0000_s1028;"></v:textbox></v:shape>
www.nongduocviet.com<o:p></o:p>

<tbody> </tbody>

<v:shape style="width: 238.5pt; height: 210.75pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" o:button="t" href="http://www.google.com.vn/imgres?um=1&hl=vi&biw=1280&bih=929&tbm=isch&tbnid=7SqYazOB17aQdM:&imgrefurl=http://biofarm.com.vn/mot-so-benh-thuong-gap-tren-ga-va-bien-phap-phong-tri.html&docid=H0WuNixXHQ6BKM&imgurl=http://biofarm.com.vn/wp-content/uploads/2012/07/4Tr%C3%AAn-b%E1%BB%81-m%E1%BA%B7t-gan-c%C3%B3-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%91m-%C4%91%E1%BB%8F-th%E1%BA%ABm-l%C3%A0m-cho-gan-l%E1%BB%97-ch%E1%BB%97-nh%C6%B0-%C4%91%C3%A1-hoa-c%C6%B0%C6%A1ng.jpg&w=300&h=325&ei=gkGPUJuaDobJrQeEi4GICg&zoom=1&iact=hc&vpx=621&vpy=135&dur=12607&hovh=234&hovw=216&tx=111&ty=125&sig=112034394878209271173&page=1&tbnh=149&tbnw=135&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,i:72" alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHaM0-QIMmQUnQt9O0OVZoX0zq3T_zY9FmVdRx4NDHT1gX9Vy3-Q"> <v:fill o:detectmouseclick="t"> <v:imagedata o:title="ANd9GcTHaM0-QIMmQUnQt9O0OVZoX0zq3T_zY9FmVdRx4NDHT1gX9Vy3-Q" src="file:///C:%5CUsers%5Cdenny%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image003.jpg"></v:imagedata></v:fill></v:shape><o:p></o:p>

<v:shape style="left: 0px; width: 257.25pt; height: 47.25pt; text-align: left; margin-top: 3.3pt; margin-left: 243.75pt; position: absolute; z-index: 3;" id="_x0000_s1027" type="#_x0000_t202" stroked="f"> <v:textbox style="mso-next-textbox: #_x0000_s1027;"></v:textbox></v:shape><v:shape style="left: 0px; width: 241.5pt; height: 47.25pt; text-align: left; margin-top: 2.55pt; margin-left: -5.25pt; position: absolute; z-index: 5;" id="_x0000_s1029" type="#_x0000_t202" stroked="f"></v:shape>
Gan xöng gaáp 2 – 3 laàn, meàm nhuõn<o:p></o:p>
Vieâm hoaïi töû loám ñoám hình ñaù hoa cöông<o:p></o:p>

<tbody>
</tbody>

Manh traøng xöng to chöùa maùu vaø chaát nhaày<o:p></o:p>
2 manh traøng dính laïi<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

<tbody>
</tbody>

<o:p></o:p><o:p></o:p>
<o:p></o:p>

I.Giôùi thieäu<o:p></o:p>
Beänhvieâm gan ruoät truyeàn nhieãm coù teân khoa hoïc laø Hepatoenteritishay coøn goïi laø beänh ñaàu ñen - Black head, hay beänh<o:p></o:p>
Histomonosisavium. Ñaây laø moät beänh kyù sinh truøng môùiñöôïc phaùt hieän ôû Vieät Nam naêm 2010, do moät loaïi ñôn baøo HistomonasMeleagridis gaây ra, laøm thieät haïi lôùn cho chaên nuoâi,bôûi beänh gaây cheát tôùi treân 80% soá gaø nuoâi.<o:p></o:p>
II.Nguyeân nhaân<o:p></o:p>
-Nguyeân nhaân gaây beänh laø moät loaïi ñôn baøo coù teân HistomonasMeleagridis thuoäc ngaønh Protozoa,hoï Tripanosomatidae,gioáng Histomonas,loaøi Histomonas Meleagridis vaøH. Wenrichi.<o:p></o:p>
-Chuùng kyù sinh ôû nieâm maïc ruoät thöøa vaø trong caùc teá baøo gan.<o:p></o:p>
-Chuùng coù 4 daïng toàn taïi:<o:p></o:p>
+Daïng xaâm nhieãm ôû manh traøng (ruoät thöøa) (theå phaân laäp).<o:p></o:p>
+Daïng sinh döôõng ôû caùc toån thöông ruoät, gan (theå phaân laäp vaø giaotöû).<o:p></o:p>
+Daïng löôùi thöôøng dính vôùi nhau taïo ra caùc theå löôùi vaø hôïp baøo ôûgan.<o:p></o:p>
+Daïng hình roi trong loøng ruoät thöøa vaø ngaõ ba hoài manh traøng.<o:p></o:p>
III.Loaøi gia caàm maéc beänh<o:p></o:p>
GaøTaây, gaø nuoâi, cút (gaøta, gaø coâng nghieäp) vaø moät soá hoang caàm cuøng noøi.<o:p></o:p>
IV.Phöông thöùc truyeàn laây<o:p></o:p>
-Beänh truyeàn laây qua ñöôøng aên uoáng, bôûi thöùc aên, nöôùc uoáng, chaátñoän, moâi tröôøng bò nhieãm tröùng giun kim Heterakisgalline ñaõ chöùa maàm beänh, sau khi gaø bò nhieãm vaøqua quaù trình phaùt trieån gaø laïi thaûi maàm beänh ra moâi tröôøng beânngoaøi qua 2 caùch: qua tröùng giun kim vaø tröïc tieáp qua phaân.<o:p></o:p>
-Ra moâi tröôøng beân ngoaøi tröùng giun kim laïi bò giun ñaát aên vaø caênnguyeân ñöôïc baûo toàn trong giun ñaát raát laâu, gaø laïi aên giun ñaát vaølaïi taùi nhieãm. Ñaây laø nguyeân do saâu xa ñeå beänh ñaàu ñen löu trongthôøi gian raát daøi taïi cô sôû chaên nuoâi, laø lí do cô baûn ñeå gaø bò taùinhieãm vaø beänh cöù laëp ñi laëp lai sau khi ñaõ ñöôïc ñieàu trò khoûi.<o:p></o:p>
V.Tuoåi gia caàm maéc beänh<o:p></o:p>
-Töø sau 2 tuaàn ñeán 3-4 thaùng tuoåi, nhöng ôû Vieät Nam gaø sau 5 thaùng vaãnmaéc beänh, tuoåi gaø caøng cao beänh caøng naëng (2-5 thaùng tuoåi).<o:p></o:p>
VI.Trieäu chöùng<o:p></o:p>
-Ñaây laø beänh ñaëc thuø cuûa gaø vaø gaø Taây nuoâi theo phöông thöùc taäptrung thaû vöôøn.<o:p></o:p>
-Beänh xuaát hieän vaø möùc ñoä beänh phuï thuoäc vaøo tuoåi gaø vaø ñieàu kieänveä sinh moâi tröôøng.<o:p></o:p>
-Thôøi kyø uû beänh daøi: töø 7-28 ngaøy.<o:p></o:p>
-Beänh coù 2 theå bieåu hieän caáp tính vaø maõn tính.<o:p></o:p>
1.Theå quaù caáp vaø caáp tính<o:p></o:p>
-Beänh xaûy ra ñoät ngoät: gaø boû aên, uû ruõ, xuø loâng, soát raát cao treân 44[SUP]0[/SUP]c,ruùc ñaàu vaøo naùch caùnh ñöùng run hoaëc tìm choã coù aùnh saùng, coù nhieätñeå söôûi (maëc duø trôøi raát noùng).<o:p></o:p>
-Tieâu chaûy luùc ñaàu loaõng vaøng nhieàu boït, sau ñoù chuyeån sang laãn maùuraát gioáng beänh caàu truøng vaøi ba ngaøy (sau khi ngöôøi chaên nuoâi duøngthuoác trò caàu truøng) thì phaân chuyeån sang thaønh thoûi naâu ñoû nhaït nhögaïch non, cuoái cuøng gaø æa ra phaân loaõng ñaëc coù maøu traéng lôø lôø nhönöôùc vo gaïo ñaëc hoaëc nhö nöôùc chaùo loaõng.<o:p></o:p>
-Da meùp, da vuøng ñaàu roài caû maøo tích coù maøu xaùm nhaït daàn daàn chuyeånsang xaùm xanh (nhìn roõ nhaát ôû gaø Taây), hoaëc xaùm xanh thaãm, coù leõ töøñaây beänh coù teân laø beänh ñaàu ñen (Black Head). Gaø boû aên neân raátgaày, do reùt neân thöôøng thaáy chuùng run hoaëc co giaät, luùc naøy thaânnhieät xuoáng döôùi möùc bình thöôøng vaø gaø seõ cheát trong 1-2 ngaøy tôùi.Luùc ñaàu chuùng cheát raûi raùc vaøo ñeâm, sau taêng daàn soá cheát vaø cheátcaû ban ngaøy. Neáu khoâng ñöôïc ñieàu trò gaø seõ cheát leân ñeán 80-95% toångñaøn.<o:p></o:p>
2.Theå maõn tính<o:p></o:p>
-Ñaây laø theå beänh thöôøng xaûy ra ôû gaø lôùn tuoåi (treân 5 thaùng) vôùinhöõng bieåu hieän nhö treân, nhöng vôùi cöôøng ñoä beänh nheï hôn, tyû leächeát ít hôn, beänh keùo daøi leâ theâ haøng thaùng, gaø gaày vaø giaûm maïnhnaêng suaát chaên nuoâi, tuy nhieân tyû leä cheát khoâng cao, giao ñoäng10-20%.<o:p></o:p>
VII.Moå khaùm<o:p></o:p>
1.Bieán ñoåi ôû ruoät thöøa (manh traøng)<o:p></o:p>
-Moät trong hai ruoät thöøa hoaëc caû 2 ñeàu phình raát to, daøi hôn bìnhthöôøng, maøu saéc vaø ñoä ñaøn hoài thay ñoåi.<o:p></o:p>
-Beà maët beân trong loøng ruoät saàn suøi chöùa chaát laãn nhieàu maùu loaõng, nhôùtnhö maùu caù raát gioáng caàu truøng, sau ñoù chuyeån sang vaøng xaùm thaønhruoät thöøa bò vieâm hoaïi töû, xuaát huyeát vaø taêng sinh neân raát daøy laømcho ruoät thöøa ngaøy caøng raén chaéc, caùc chaát chöùa bò canxi hoùa ñoùng quaùnhcoù maøu traéng taïo thaønh 1 loõi vôùi caùc neáp ngang raát gioáng keùn taèm. Vìtheá ngöôøi chaên nuoâi goïi laø Beänh keùn ruoät.<o:p></o:p>
-Do nieâm maïc ruoät thöøa bò vieâm loeùt naëng, thaäm chí bò thuûng, neân caùcchaát vieâm traøn vaøo loøng buïng gaây vieâm dính phuùc maïc.<o:p></o:p>
-Moät trong 2 hoaëc caû 2 ruoät thöøa dính chaët vaøo caùc cô quan noäi taïng,thaønh ruoät thöøa moãi ngaøy moät daøy leân laøm cho loã ruoät raát beù vaøruoät thöøa trôû thaønh moät thoûi raén chaéc.<o:p></o:p>
2.Bieán ñoåi ôû gan<o:p></o:p>
-Gan söng to gaáp 2-3 laàn, meàm nhuõn vaø nhìn thaáy 2 quaù trình bieán ñoåiñaëc tröng: luùc ñaàu gan bò vieâm xuaát huyeát laøm cho beà maët gan loã choãcoù hình hoa cuùc, hình đá hoa cươngsau ñoù caùc ñieåm xuaát huyeát naøy taïo racaùc oå vieâm loeùt hoaïi töû thaønh caùc oå baõ ñaäu maøu traéng totöø haït keâñeánhaït ngoâ to, thaäm chí ñöôøng kính to 1-2cm, gioáng oå lao hoaëckhoái u cuûa beänh Marek.<o:p></o:p>
III.Ñieàu trò<o:p></o:p>
-Beänh ñaàu ñen deã daøng ñöôïc ñieàu trò khoûi baèng phaùc ñoà sau:<o:p></o:p>
*Phaùc ñoà: laøm 2 vieäc sau ñaâycuøng 1 luùc:<o:p></o:p>
-Tieâm baép vaøo naùch caùnh T. Avibracin hocdoxycillin 10% 1ml/5kg P/laàn/ngaøy x3 ngaøy. <o:p></o:p>
-Cho uoáng: ĐV- Coryzin 20g,Panadol + C20g, Gii đc gan, thn 40g,Nm phi:20g.<o:p></o:p>
Caùcloaïi thuoác treân pha vaøo 15-20 lít nöôùc cho 100kg gaø uoáng caû ngaøy,duøng lieân tuïc 4 ngaøy laø khoûi.<o:p></o:p>
-Tröôøng hôïp khoâng tieâm ñöôïc thì hoøa chung 30ml Docycillin vaøo thuoáctreân cho uoáng<o:p></o:p>
IX.Phoøng beänh<o:p></o:p>
-Khoâng nuoâi chung gaø ta vôùi gaø Taây.<o:p></o:p>
-Töø 20 ngaøy tuoåi trôû leân phaûi cho uoáng thuoác tím 0,1% (KMnO4), töùc 1gthuoác tím pha vôùi 10 lít nöôùc hoaëc Sulphat ñoàng (CuSO4) vôùi tyû leä 1gpha vaøo 10 lít nöôùc cho gaø uoáng trong voøng 2h, neáu thöøa phaûi ñoå ñi.Sau ñoù kyø coï röûa saïch maùng uoáng, cho uoáng nöôùc bình thöôøng.<o:p></o:p>
-Cöù 18-20 ngaøy thì laïi cho uoáng KMnO[SUB]4[/SUB] hoaëc CuSO[SUB]4[/SUB] moätlaàn.<o:p></o:p>
-Cöù 10 - 20 ngaøy thì saân vöôøn phaûi ñöôïc quoác xôùi vaø raéc voâi 1 laàn hoaëcphun foocmon 2% ñeå tieâu dieät giun ñaát vaø khöû truøng saân vöôøn.<o:p></o:p>
-Toát nhaát neân duøng DV- NAÁM PHOÅI vaøo giöõa giai ñoaïn uùm gaø, vaø chu kyøsau 15 ngaøy thì cho uoáng laëp laïi (gaø töø khi bieát aên, uoáng ñaõ ò nhieãmnaám roài chöù chöa noùi tôùi trong thöùc aên, duïng cuï, vaø hieän nay 1 soábaø con thöôøng cho aên öôùt) vì trong thuoác naøy phoái troän KMnO4 vôùi CuSO4phuø hôïp, chaát keát dính vaø 1 soá chaát phuï ñoäc toá maø trong quaù trìnhtrao ñoåi chaát vaø sinh tröôûng sinh ra. Cho neân hieäu quaû cuûa vieäc söûduïng DV – Naám Phoåi ñöôïc caùc trang traïi, baø con chaên duøng raát tíchcöïc rong thôøi gian gaân ñaây. Hieäu quaû bieåu hieän raát roõ khi söû duïngDV – Naám Phoåi ñeå uùm vaø uoáng ñònh kì trong chaên nuoâi.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Löu yù: Ñieàu trò caàu truøng 3 ngaøy trôû leân maøchöa khoûi thì haõy nghó tôùi ÑAÀU ÑEN<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<v:shape style="width: 342.75pt; height: 225pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="rg_hi" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1025" o:button="t" href="http://www.google.com.vn/imgres?hl=vi&biw=1280&bih=929&tbm=isch&tbnid=YFJ7AYJMdl7uQM:&imgrefurl=http://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/laboratoryservices/regionalveterinarylaboratoryreports/rvlmonthlyreports2009/july2009rvlmonthlyreport/&docid=bbp_FQH2SwFZWM&imgurl=http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/labservice/cvrlimages/0907kilkenny-400x300.JPG&w=400&h=300&ei=c2ePUJCvLNHqrQevs4HgDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=560&vpy=438&dur=22719&hovh=194&hovw=259&tx=123&ty=137&sig=112034394878209271173&page=3&tbnh=152&tbnw=177&start=64&ndsp=36&ved=1t:429,i:324" alt="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_9jae3O6GsK2X5JgA5GbZZ1ipe4B9SxkN2YrUFoh9Mb1MngU4"> <v:fill o:detectmouseclick="t"> <v:imagedata o:title="ANd9GcT_9jae3O6GsK2X5JgA5GbZZ1ipe4B9SxkN2YrUFoh9Mb1MngU4" src="file:///C:%5CUsers%5Cdenny%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image005.jpg"></v:imagedata></v:fill></v:shape><o:p></o:p>
<o:p></o:p>Bổ sung hình ảnh của thành viên vangian:

Mình up hinh thực tế anh em xem phải nó ko nha? mới mổ khám thực tế gà 7 tuần tuổi.
Agriviet.Com-IMG_3022%5B1%5D.JPG

Agriviet.Com-IMG_3023%5B1%5D.JPG

Agriviet.Com-IMG_3024%5B1%5D.JPG

Agriviet.Com-IMG_3027%5B1%5D.JPG


--------

Agriviet.Com-IMG_3025%5B1%5D.JPG
 


Last edited by a moderator:
Anh Đạt coi lại dùm phông chữ, em đọc không được gì hết trơn! Không biết mọi người có như vậy không nữa?
Đang quan tâm mà.....Hic....hic.....!
 
Mấy hôm nay Hoangtu "tàng hình" đâu mất vậy? Hội sắp đăng tin "tìm trẻ lạc" rồi ấy!:lol:
 
lâu quá cũng không gặp e he tigon, a đọc cũng không được nên copy về máy tính cho cỡ chữ to lên đọc đã luôn,hiii
 
vậy hả. để mình làm lại cho rõ và đưa hình ảnh nữa. cám ơn ae góp ý, nếu có g chưa rõ thì alo cho mình nhé,
sdt:0975307382. các anh em ở gần khu vực tp.hcm với bán kính 100km mà nghi ngờ bệnh này thì alo mình cùng đoàn nghiên cứu sẽ tới mổ và lấy mẫu bệnh về bệnh viện làm sét nghiệm.
chúc bà con chăn nuôi và ace sức khỏe và thành công
 
vậy hả. để mình làm lại cho rõ và đưa hình ảnh nữa. cám ơn ae góp ý, nếu có g chưa rõ thì alo cho mình nhé,
sdt:0975307382. các anh em ở gần khu vực tp.hcm với bán kính 100km mà nghi ngờ bệnh này thì alo mình cùng đoàn nghiên cứu sẽ tới mổ và lấy mẫu bệnh về bệnh viện làm sét nghiệm.
chúc bà con chăn nuôi và ace sức khỏe và thành công

Tiếc nhỉ, hôm trước đàn gà của Tigon bị bệnh đầu đen quái ác này đây. Nếu hôm trước có thông báo này chắc Tigon đã nhờ anh Đạt và mấy bác sĩ một tay rồi. Quả là khó khăn khi phải gặp một loại bệnh khá mới mẻ ở khu vựa mình mà thuốc men thì chưa có nhiều. Đàn gà của Tigon hiện đã tạm ổn. Nhưng có số do bệnh nặng, gan bị tổn thương quá nhiều nên giờ ốm nhom. Lần đầu tiên biết khái niệm "lườn dao lam" của gà. Hi...hi...!

Tigon tưởng anh Đạt tham gia offline, sẽ có dịp trao đổi nhiều, nhưng xem ra thất vọng rồi! -_-.


P/S: 3buitoan ơi! Tigon vẫn online hằng ngày mà. Chỉ có mấy anh là "luxabu" thôi à!:lol:
 

Mà bệnh này mình có thể kiểm tra bằng phương pháp phòng thí nghiệm nào không Anh Đạt.
Chứ nhìn bệnh tích thì cũng khá chung chung, em đang điều trị một số bầy gà như thế nhưng muốn xác định chính xác chút xíu.
Thân!
 
Ngoan ơi ! bệnh này tập trung ở 2 bộ phận chính đó là manh tràng và gan.
còn N thăm khám và chuẩn đoán lâm sàn bằng mắt thì : trước tiên là phải sờ coi gà có sốt cao không, nếu có sốt từ 39 - 41 độ coi đến phân nếu phân mà có màu như bùn và đôi khi có lẫn máu ướt. lông sù ủ rũ và 1 số con rút đầu vào cánh
Đó là khám bằng mắt còn nếu mổ khám thì N tập trung ở manh tràng ( ruột thừa ) thấy có nhớt như máu cá thành ruột thừa dày lên, viêm có lẫn máu, khi trở nặng thì thấy có kén ( là 1 cục cứng nằm dọc ruột thừa )
còn ở gan thì sưng to gấp 2 - 3 lần mền nhũn và có từng ổ hoại tử như đá hoa cương
lưu ý là ổ hoại tử bị hơi lõm là 100% bệnh này. nếu ổ hoại tử có phần lồi lên thì phải mổ thêm con nữa :
con thứ 2 có ổ hoại tử lõm thì là bệnh đầu đen, còn mà ổ hoại tử lồi lên thì phải nghĩ tới bệnh khác nhé.
chúc N thành công ha
 
Tigon chia sẽ chút nhé!
Bệnh đầu đen theo cách nhìn nhận của riêng mình:
Gà tái nhợt, phân đi màu trắng, xanh, vàng nhớt, màu gạch cua (giống bệnh viêm ruột hoại tử - Có thể đầu đen ghép VRHT).
Gà chết rãi rác và đặc biệt gà gầy ốm như .....bộ xương khô.
Mổ khám thì đặc điểm dễ nhận biết nhất là manh tràng có xuất huyết, thành dày và đóng thành kén, ban đầu kén có độ dai, sau rắn. Gan hoại tử đốm trắng.

Lúc trước thấy đi phân vậy tưởng cầu trùng, điều trị mất mấy ngày mà vẫn không hết. Sau mới biết là đầu đen.
Hiện thì chỉ có nhóm Sulpha là điều trị dứt bệnh này. Hiệu quả nhất là Sulphamonomethoxine.

Tuy nhiên, Tigon cũng còn một điều băn khoăn thế này. Theo tài liệu thì để phòng bệnh , chúng ta cho uống thuốc tím hoặc sulfat đồng định kỳ, ngoài ra còn tẩy giun cho gà. Tuy nhiên, nhà sản xuất (xin được giấu tên) lại khuyên nên cho uống Sulphamonomethoxine ngừa. Vậy thì khi gà bệnh tăng liều để điều trị có hiệu quả không???
 
Thanks Anh Đạt nhé.!
Tigon nói điều này mới chợt chạy lên đọc kỹ bài viết.
Ủa.! Anh Đạt sự liên quan giữa nấm phổi và ký sinh trùng này ở đâu mà mình phòng ngừa nấm phổi nhỉ?.
Nghe đâu việc khuyến cáo Sulfa đó chắc có quan điểm cá nhân quá.! Nếu sử dụng thì cẩn thận lúc nhỏ thôi...vì trước nhớ là hạn chế sự phát triển của tuỷ xương làm chậm lớn. Nhưng chưa nghiên cứu kỹ.!
 
Last edited:
Thanks Anh Đạt nhé.!
Tigon nói điều này mới chợt chạy lên đọc kỹ bài viết.
Ủa.! Anh Đạt sự liên quan giữa nấm phổi và ký sinh trùng này ở đâu mà mình phòng ngừa nấm phổi nhỉ?.
Nghe đâu việc khuyến cáo Sulfa đó chắc có quan điểm cá nhân quá.! Nếu sử dụng thì cẩn thận lúc nhỏ thôi...vì trước nhớ là hạn chế sự phát triển của tuỷ xương làm chậm lớn. Nhưng chưa nghiên cứu kỹ.!


Hi.hi....! mấy hôm trước Tigon có hỏi cửa hàng thuốc thú y gần nhà về thuốc tím và Sulphat đồng, người bán hỏi phòng nấm phổi hả? Trả lời là phòng bệnh đầu đen. Anh ấy bảo: "Anh cung cấp thức anh và thuốc cho hơn 30.000 con gà ở đây, nhưng có gà ai bị bệnh đầu đen đâu" Anh ấy có nói gan gà như vậy thì giải độc là ok. Hôm trước có bầy gà 3 tháng bị như vậy. Hi.hi...! Tigon nghĩ gà lớn gần bán nên chưa kịp chết nhiều thì người ta đã bán hết rồi. Chứ nếu là đầu đen thì không thể giải độc mà hết bệnh được. Rõ ràng là triệu chứng của đầu đen khi manh tràng đóng kén cứng ngắc và gan thì hoại tử.... (gặp người chắc chết lâu rồi! ) :lol:
Buồn ghê! Một mình loay hoay với bệnh này mà nhiều người còn cho là mình "hoang tưởng"!
Qua tham khảo ý kiến của anh LEBAN, cách phòng bằng thuốc tím và Sunphat đồng chỉ ngăn chặn sự phát triển của đơn bào Histomonosisavium. Không trị dứt được mần bệnh. Chỉ khi nào làm tốt khâu vệ sinh, cắt đứt vòng đời của nó, không còn mầm bệnh trong đất cộng với công tác diệt trừ ruồi muỗi mới đảm bảo thôi.
 
Last edited by a moderator:
N ơi, thuốc nấm phổi của công ty này có cái hay là dùng KMnO4, CuSO4, và 1 số chất hấp thụ đọc tố, chất kích thích tạo ra hệ miễn dịch.
còn sulfamonomethoxine, là loại kháng cầu có tác dụng mạnh nhất trên con HISTOMONAS gây ra bệnh này.
còn nhiều vấn đề trong công thức thuốc nữa, CuSO4, KMnO4, là những chất độc nhưng nhà sản xuất đã dùng phụ gia có tính năng tương tác để khi người dùng, dùng quá liều nhưng không ảnh hưởng, đã được hội thảo khoa học công nhận trong thời gian qua.
Tigon ơi ! dùng sulfamonomethoxine để phòng, khi bệnh tăng liều để trị thì chưa thấy bị lờn thuốc, vì đây là vi sinh vật tương đối dể chịu và nhìn thấy được qua kính hiển vi. cho đến lúc này các nhà khoa học chưa thấy sự lờn thuốc ( tức là vi sinh vật này chưa biến chủng), Tigon yên tâm nhé
 
Ôi! Cảm ơn anh Đạt nhiều nhé! Đang rối mà có được thông tin này thì hay quá! Chúc anh sức khỏe và thành công nha!
 
Có một vấn đề em băn khoăn mong bác chỉ giáo: Bệnh này do đơn bào gây ra, nó gồm nhiều dạng và ký sinh ở nhiều nơi (gan, manh tràng) và có hướng dẫn phòng bệnh định kỳ bằng KMnO4 hoặc CuSO4, vậy:
- KMnO4 hoặc CuSO4 có thực sự tác động được với loại đơn bào này? nếu có thì các loại đơn bào khác có bị tác động không?
- Giả sử KMnO4 hoặc CuSO4 có thể diệt loại đơn bào này, nếu đơn bào đã ký sinh ở Gan thì hiệu quả thế nào?
- DV-NẤM PHỔI mà anh nói đến ở đây là của c.ty nào vậy (em chưa gặp), thành phần nó ntn? thông thường là có Nistatin, nếu vậy cái "hỗn hợp" mà anh nói liệu có ổn không khi nó có quá nhiều loại (DV-Coryzin, Paracetamol, Vitamin C, bổ gan, KMnO4, CuSO4, Nistatin)???
- Cái bệnh này nghe nói là ảnh hưởng đến gan nhiều lắm, cho uống rùi tiêm thuốc tùm lum vậy có "tốt" không?
Rất mong đc bác chia sẻ kinh nghiệm!
 
cái tùm lum của Leminhthanh là cái gì ko hiểu, chỉ biết là phương pháp này đc nhiều trại áp dụng rất hiệu quả
không biết trong đó chứa những gì chỉ biết dùng có hiệu quả thì làm theo thôi
còn đơn giản KMnO4, CuSO4 là chất độc nên dùng với liều lượng thích hợp, không thì ảnh hưởng đến sức khỏe của gà, cái hay của công ty là người ta phối hợp và dùng tá dược để khi dùng quá liều thì chỉ có lợi mà không có hại.

tới đây thì Leminhthanh hiểu rồi ha
Chúc sức khỏe và thành công
 
cái tùm lum của Leminhthanh là cái gì ko hiểu, chỉ biết là phương pháp này đc nhiều trại áp dụng rất hiệu quả
không biết trong đó chứa những gì chỉ biết dùng có hiệu quả thì làm theo thôi
còn đơn giản KMnO4, CuSO4 là chất độc nên dùng với liều lượng thích hợp, không thì ảnh hưởng đến sức khỏe của gà, cái hay của công ty là người ta phối hợp và dùng tá dược để khi dùng quá liều thì chỉ có lợi mà không có hại.

tới đây thì Leminhthanh hiểu rồi ha
Chúc sức khỏe và thành công
Cõ le do tầm hiểu biết và kinh nghiệm có hạn nên em chưa hiểu bác ạ
 
Anh leminhthanh_th cho em hỏi được không? Ở gần chỗ em có 1 trại ngan Pháp giống và gà con, khi em vào tham khao con giống thì họ nói giống đó do sở chăn nuôi tỉnh cấp, đảm bảo giống tốt, hỏi thì họ chỉ nói đó là" giống gà thả vườn", giá 1 con 3 ngày tuổi là 17.000, hỏi họ làm vacine chưa thì họ nói cần gì vacine, chỉ cho thuốc úm, rồi e mua thử 20 con thì họ cho thêm 3 gói thuốc, 1 gói GUM, gói trị toi, cầu trùng, tiêu chảy và 1 gói họ bảo cho uống khi thay đổi thức ăn...và họ nói là thuốc này không bán ngoài thị trường, do sở cấp, theo anh như vậy vấn đề phòng và trị bệnh cho gà đối với cơ sở này có ổn không?
 
Bài viết có nội dung tương tự
 • Bệnh ký sinh trùng máu, máu loãng
  • Thread starter mrdatt_bt_green
  • Ngày gửi
 • Nuoi chon nhung den
  • Thread starter hoaithu2757
  • Ngày gửi
 • Thông Tin Kinh Tế Nông Nghiệp
  • Thread starter CAY GIONG TOT CAI MON
  • Ngày gửi


 • Back
  Top