bán sò dương, Sò bung tại Hà Nôi, bán buôn bán lẻ

  • Thread starter thanhmai2011
  • Ngày gửi
T

thanhmai2011

Lữ khách
#1
<font size="2" face="Arial"><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><font size="5">Đại l&yacute; hải sản Thanh Mai</font>. B&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ S&ograve; dương, S&ograve; bung, S&ograve; mai số lượng lớn</font></font></font><br /> <br /> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đại l&yacute; mua b&aacute;n hải sản tại Thanh H&oacute;a v&agrave; H&agrave; Nội. Cung cấp đi c&aacute;c tỉnh miền bắc v&agrave; thị trường H&agrave; Nội số lượng h&agrave;ng lớn v&agrave; ổn định.</font></font></font><br /> <br /> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">Hiện tại mặt h&agrave;ng chủ yếu của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; S&ograve; dương, s&ograve; bung&hellip;</font></font></font><br /> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">C&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu l&agrave;m đại l&yacute; b&aacute;n lẻ li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; b&aacute;o gi&aacute; tốt nhất.</font></font></font><br /> <br /> <em><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> Li&ecirc;n hệ: Thanh Mai</font></font></font></em><br /> <em><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> Điện thoại: 0948.108.348 &ndash; 0969.601.055</font></font></font></em><br /> <em><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> Emai: <a href="mailto:thanhmai.ptit@gmail.com">thanhmai.ptit@gmail.com</a></font></font></font></em><br /> <em><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> Địa chỉ: l&ocirc; TT4 &ndash; 7 Khu t&aacute;i định cư &ndash; Ph&uacute; diễn &ndash; Từ Li&ecirc;m &ndash; H&agrave; Nội</font></font></font></em><br /> <br /> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><strong><font color="Blue">S&ograve; Dương</font> </strong>sau khi được m&ograve; lặn từ biển v&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i thu mua v&agrave; chọn những con to khỏe nhất để cấp đ&ocirc;ng ngay khi c&ograve;n sồng để đảm bảo độ b&eacute;o v&agrave; ngọt của s&ograve;.</font></font></font><br /> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">Loại : 4 -7 con/kg</font></font></font><br /> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">Loại: 12- 18 con/kg</font></font></font><br /> <br /> <font size="4"><font color="Blue"><strong><font face="Times New Roman">S&ograve; Bung</font></strong></font></font><br /> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">Loại: 4 -7 con/kg</font></font></font><br /> <br /> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><strong><font color="Blue">S&ograve; Mai</font>:</strong> đc t&iacute;nh theo con</font></font></font><br /> <br /> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">Với loại s&ograve; n&agrave;y nếu để sống l&acirc;u ng&agrave;y n&oacute; sẽ bị g&agrave;y v&agrave; kh&ocirc;ng được ngon như ban đầu. V&igrave; l&agrave; h&agrave;ng thi&ecirc;n nhi&ecirc;n n&ecirc;n số lượng ko đc thường xuy&ecirc;n n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cấp đ&ocirc;ng để dự trữ số h&agrave;ng lớn phục vụ thường xuy&ecirc;n cho c&aacute;c đại l&yacute; v&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng.</font></font></font><br /> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"><br /> </font></font></font><br /> <div align="left"><font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Blue"><strong>S&Ograve; DƯƠNG</strong></font></font></font><font size="5"><br /> </font> <font size="5"><font color="#252525"><font face="Arial"><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2012/05/20/item/431/431329/20120520210745_s___d____ng_2.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2012/05/20/item/431/431329/20120520210804_s___d____ng.jpg" /></font></font></font><font size="5"><br /> </font> <font size="5"><br /> </font> <font size="5"><font color="Blue"><font face="Arial"><strong>S&Ograve; BUNG</strong></font></font></font><font size="5"><br /> </font> <font size="5"><font color="#252525"><font face="Arial"><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2012/05/20/item/431/431329/20120520210826_s___bung.jpg" /></font></font></font><font size="5"><br /> </font> <font size="5"><br /> </font> <font size="5"><font color="Blue"><font face="Arial"><strong>S&Ograve; MAI</strong></font></font></font><font size="5"><br /> </font> <font size="5"><font color="#252525"><font face="Arial"><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/up_new/2012/05/20/item/431/431329/20120520210923_s___mai.jpg" /></font></font></font><font size="5"><br /> </font></div></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Mai
- Địa chỉ: Khu tái định cư - Phú diễn - Từ Liêm
- Điện thoại: 0948108348 - Fax:
- email:
 

Đối tác
Top