Bán Biên Hòa bán cá hổ bạc và cá ngát bạch tạng, cá rồng cửu sừng hoàng đế

ken nhi

Lữ khách
#1
mình có vài con cá kiểng giá sv
ae ủn hộ nhé
cá hổ bạc size 6cm giá 40k, size 10cm giá 70k, size 15cm giá 120k, size 18cm giá 150k

./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 15 % of its original size [ 2592 x 1944 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 15 % of its original size [ 2592 x 1944 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 15 % of its original size [ 2592 x 1944 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 15 % of its original size [ 2592 x 1944 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 15 % of its original size [ 2592 x 1944 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 15 % of its original size [ 2592 x 1944 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 15 % of its original size [ 2592 x 1944 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 15 % of its original size [ 2592 x 1944 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 20 % of its original size [ 1944 x 2592 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 20 % of its original size [ 1944 x 2592 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 20 % of its original size [ 1944 x 2592 ]


cá ngát bạch tạng size 50cm giá 1tr

./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 20 % of its original size [ 1944 x 2592 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 20 % of its original size [ 1944 x 2592 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 20 % of its original size [ 1944 x 2592 ]


cóc vuốt phi albino size 4cm giá 50k

./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 20 % of its original size [ 1944 x 2592 ]


cá cóc size 6cm giá 50k

./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 20 % of its original size [ 1944 x 2592 ]


cá rồng cửu sừng size 20cm giá 350k

./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 20 % of its original size [ 1944 x 2592 ]


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 20 % of its original size [ 1944 x 2592 ]


cá long vũ size 6cm giá 80k

./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 20 % of its original size [ 1944 x 2592 ]


sđt: 01268731660
biên hòa-đồng nai