Chăm Sóc Chó Mèo Tại Nhà

  • Thread starter namanhsg
  • Ngày gửi
N

namanhsg

Guest
#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">DỊCH VỤ CHĂM S&Oacute;C CH&Oacute; M&Egrave;O TẠI NH&Agrave;<br /></font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">Th&uacute; cưng kh&ocirc;ng được vệ sinh sạch sẽ thường xuy&ecirc;n c&oacute; thể truyền một số bệnh khi tiếp x&uacute;c như nhiễm k&yacute; sinh tr&ugrave;ng, s&aacute;n, giun cho người. Đặc biệt khi để ch&oacute; m&egrave;o cắn c&oacute; thể truyền một số bệnh đặc biệt nguy hiểm cho bạn.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4"><font face="Times New Roman">V&igrave; sợ ch&oacute;, m&egrave;o cắn truyền một số bệnh nguy hiểm cho bạn hay do thời gian qu&aacute; bận rộn m&agrave; bạn kh&ocirc;ng tắm cho những c&uacute;n cưng của m&igrave;nh được.<br /></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4"><font face="Times New Roman">H&atilde;y li&ecirc;n lạc ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để th&uacute; cưng của bạn được chăm s&oacute;c sạch sẽ.<br /></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><em>(Bảng gi&aacute; &aacute;p dụng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng khu vực P.Trường Thọ, khu vực Q.9, Q.2 cộng th&ecirc;m 20.000đ tiền xăng xe. v&agrave; 30.000đ cho c&aacute;c quận kh&aacute;c.)</em><br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="4">BSTY Tuấn Anh. (</font><em>TN B&aacute;c Sỹ Th&uacute; Y Trường Đại Học N&ocirc;ng L&acirc;m Tp. HCM)<br /></em></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Hotline:<strong> 0909.213.546&nbsp; </strong><br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><table width="862" class="TableGrid1" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><font face="Times New Roman"> </font><tbody><tr><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 862px" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">BẢNG GI&Aacute; DỊCH VỤ TH&Uacute; CƯNG TẠI NH&Agrave;<br /></font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 862px" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>Dịch vụ l&agrave;m sạch L&ocirc;ng ( Tắm 2 lượt/ 1 lần).</strong><strong><br /></strong></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 496px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpFirst"><font size="4">&uuml;</font>&nbsp; P<font face="Times New Roman"> <font size="4">Lượt 1: Tắm s&agrave; b&ocirc;ng ngừa ve, bọ ch&eacute;t, nấm da, x&agrave; m&acirc;u, l&agrave;m sạch l&ocirc;ng.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="4">&uuml;</font>&nbsp; P<font face="Times New Roman"> <font size="4">Lượt 2: Tắm s&agrave; b&ocirc;ng thơm l&agrave;m cho l&ocirc;ng thơm hơn, mềm mại hơn.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpLast"><font size="4">&uuml;</font>&nbsp; P<font face="Times New Roman"> <font size="4">Sấy kh&ocirc; l&ocirc;ng cho c&uacute;n cưng.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">P<font face="Times New Roman"> <font size="4">L&agrave;m vệ sinh tai cho c&uacute;n cưng.<br /></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 366px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font><font size="4">F<font face="Times New Roman">&nbsp; Nhỏ hơn 8 kg: 37.000 đ</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>F<font face="Times New Roman">&nbsp; Tr&ecirc;n 8 kg: 47.000 đ</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 862px" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>Dịch vụ trừ Ve, Bọ Tr&eacute;t, Nấm, X&agrave; m&acirc;u ( Tắm 2 lượt/ 1 lần).</strong><br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 496px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpFirst"><font size="4">&uuml;</font>&nbsp; P<font face="Times New Roman"> <font size="4">Lượt 1: Tắm s&agrave; b&ocirc;ng đặc trị ve, bọ ch&eacute;t, nấm da, x&agrave; m&acirc;u.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="4">&uuml;</font>&nbsp; P<font face="Times New Roman"> <font size="4">Lượt 2: Tắm s&agrave; b&ocirc;ng thơm l&agrave;m cho l&ocirc;ng sạch sẽ, thơm hơn, mềm mại hơn.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font size="4">&uuml;</font>&nbsp; P<font face="Times New Roman"> <font size="4">Sấy kh&ocirc; l&ocirc;ng cho c&uacute;n cưng.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpLast"><font size="4">&uuml;</font>&nbsp; P<font face="Times New Roman"> <font size="4">L&agrave;m vệ sinh tai cho c&uacute;n cưng.<br /></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">P<font face="Times New Roman"> <font size="4">Ch&iacute;ch thuốc đặc trị ve, bọ ch&eacute;t, nấm da, x&agrave; m&acirc;u.<br /></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 366px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraph">&uuml; <font face="Times New Roman">Đối Với Ch&oacute; L&ocirc;ng S&aacute;t.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>F<font face="Times New Roman">&nbsp; <font size="4">Nhỏ hơn</font> 8 kg: 47.000 đ<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>F<font face="Times New Roman">&nbsp; Tr&ecirc;n 8 kg: 67.000 đ<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraph">&uuml; <font face="Times New Roman">Đối Với Ch&oacute; L&ocirc;ng D&agrave;i.<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>F<font face="Times New Roman">&nbsp; <font size="4">Nhỏ hơn</font> 8 kg: 57.000 đ<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>F<font face="Times New Roman">&nbsp; Tr&ecirc;n 8 kg: 77.000 đ<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 862px" colspan="2"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><strong>Dịch vụ chăm s&oacute;c m&oacute;ng v&agrave; &nbsp;vệ sinh Tai</strong><strong><br /></strong></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 496px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">P<font face="Times New Roman">&nbsp; Cắt m&oacute;ng, m&agrave;i m&oacute;ng<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal">P<font face="Times New Roman"> &nbsp;Vệ sinh tai <br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 366px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>F<font face="Times New Roman"> <font size="4">Nhỏ hơn</font> 8 kg: 27.000 đ<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font>F<font face="Times New Roman">&nbsp; Tr&ecirc;n 8 kg: 37.000 đ<br /></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font></tbody></table><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">DỊCH VỤ CUNG CẤP TH&Uacute; CƯNG<br /></font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mua th&uacute; cưng giống từ ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; lợi g&igrave;?</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4"><font face="Times New Roman"><strong>Thứ nhất:</strong> Ngồn gốc th&uacute; cưng khỏe mạnh, kh&ocirc;ng c&oacute; dịch bệnh.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4"><font face="Times New Roman"><strong>Thứ hai:</strong> Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ thấy lợi &iacute;ch qua bảng so s&aacute;nh sau đ&acirc;y.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><table width="808" class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><font face="Times New Roman"> </font><tbody><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 340px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 236px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">Th&uacute; cưng tặng hay đi xin<br /></font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 232px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><font face="Times New Roman">Th&uacute; cưng do ch&uacute;ng tội cung cấp<br /></font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 340px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">Chi ph&iacute; mua Th&uacute; cưng</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 236px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">0đ</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 232px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">250.000đ - 300.000đ</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 340px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Tắm ngừa ve, bọ ch&eacute;t, tắm<font size="4"> sạch l&ocirc;ng <strong>miễn ph&iacute; 2 lần/1th&aacute;ng</strong> trong 2 th&aacute;ng li&ecirc;n tiếp.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 236px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">2*2*37.000đ = 148.000đ</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 232px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">0đ</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 340px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">Kh&aacute;m chữa bệnh miễn ph&iacute; 2 th&aacute;ng</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 236px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">200.000đ - 250.000đ</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 232px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">0đ</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 340px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">Ch&iacute;ch ngừa dại, Care, Pavo giảm gi&aacute; so với c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m th&uacute; y kh&aacute;c.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 236px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">5%</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 232px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">20% - 40%</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 340px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong><font size="4"><font face="Times New Roman">Tổng Chi Ph&iacute;<br /></font></font></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 236px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4"><font face="Times New Roman"><strong>598.000đ </strong>đến<strong> 648.000đ<br /></strong></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font><td style="width: 232px"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><font size="4"><font face="Times New Roman"><strong>350.000đ &nbsp;</strong>đến<strong> 400.000đ<br /></strong></font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font><tr><font face="Times New Roman"> </font><td valign="top" style="width: 808px" colspan="3"><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><em><font size="4"><font face="Times New Roman">Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch mua ch&oacute; m&egrave;o ngo&agrave;i chợ th&igrave; phải cộng th&ecirc;m <strong>250.000đ</strong> đến <strong>300.000đ</strong> v&agrave;o chi ph&iacute; mua ch&oacute; m&egrave;o. Do đ&oacute; tổng chi ph&iacute; từ <strong>848.000đ </strong>đến<strong> 948.000đ</strong>.<br /></font></font></em></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></td><font face="Times New Roman"> </font></tr><font face="Times New Roman"> </font></tbody></table><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4"><font face="Times New Roman"><strong>Thứ ba:</strong> Nếu ch&oacute;, m&egrave;o do ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp m&agrave; bị bệnh nặng &nbsp;kh&ocirc;ng qua khỏi được th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp cho một con kh&aacute;c với gi&aacute; bằng 50% gi&aacute; b&aacute;n tại thời điểm đ&oacute;. </font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font size="4"><font face="Times New Roman"><strong>Thứ tư:</strong> Ch&oacute;, m&egrave;o được chăm s&oacute;c giảm g&iacute;a từ 10% - 30% suốt cuộc đời.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tuan Anh
- Địa chỉ: P. Trường Thọ- Q. Thủ Đức- TP.HCM
- Điện thoại: 0909.213.546 - Fax:
- email: nghiepnamanh@gmail.com
 

Top