CHỌN LỢN RỪNG GIỐNG

  • Thread starter daobahoa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Daobahoa
- Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, X.Bình Định, H.Lương Tài, T.Bắc Ninh
- Tel, Fax: 094.461.3459; 093.648.0939
- email: haihoafarm@yahoo.com.vn
================================

<strong><font size="3"><font face="Times New Roman">KỸ THUẬT CHỌN GIỐNG LỢN RỪNG<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">V&agrave;i năm trở lại đ&acirc;y ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều hộ gia đ&igrave;nh t&igrave;m hiểu v&agrave; chăn nu&ocirc;i lợn rừng. Để chọn được con giống c&oacute; chất lượng, đảm bảo cho đầu ra của m&igrave;nh sau n&agrave;y. Haihoafarm xin chia sẻ c&ugrave;ng b&agrave; con một số kinh nghiệm chọn lợn rừng giống bố mẹ.<br /></font></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">L&yacute; do Haihoafarm chia sẻ kinh nghiệm cho b&agrave; con l&agrave; v&igrave;:</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Thứ nhất: </strong>Chi ph&iacute; con giống tương đối đắt;<strong><br /></strong></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Thứ hai: </strong>V&igrave; lợn m&igrave;nh nu&ocirc;i l&agrave; lợn rừng n&ecirc;n phần tướng mạo con lợn rất quan trọng, điều n&agrave;y c&oacute; ảnh hưởng rất lớn tới khả năng ti&ecirc;u thụ sản phẩm của m&igrave;nh sau n&agrave;y kể cả b&aacute;n con giống cũng như b&aacute;n thịt, kh&aacute;ch h&agrave;ng lu&ocirc;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m đến tướng mạo h&igrave;nh d&aacute;ng con lợn. Nếu tướng mạo lợn rừng bố mẹ m&agrave; giống như con lợn ỉ th&igrave; chắc chắn khi ti&ecirc;u thụ sẽ rất kh&oacute; v&agrave; mất gi&aacute;.<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">V&igrave; vậy khi chọn giống cần lưu &yacute; một số đặc điểm sau:</font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Một l&agrave;:</strong> Trước ti&ecirc;n b&agrave; con n&ecirc;n đi thăm quan t&igrave;m hiểu con giống tại c&aacute;c cơ sở cấp giống, để c&oacute; sự so s&aacute;nh, kh&ocirc;ng n&ecirc;n chỉ xem ở một cơ sở rồi mua giống như vậy sẽ kh&ocirc;ng chọn được con giống tốt nhất.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Hai l&agrave;:</strong> V&igrave; lợn giống mua về nu&ocirc;i c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n nhiều đặc điểm tr&ecirc;n cơ thể chưa ph&aacute;t tướng, do đ&oacute; khi mua b&agrave; con cần t&igrave;m hiểu kỹ con bố mẹ. Lợn bố mẹ m&otilde;m phải d&agrave;i, nhọn v&agrave; thẳng; đầu nhỏ h&igrave;nh tam gi&aacute;c nhọn kh&ocirc;ng c&oacute; thịt, về cơ bản đầu chỉ c&oacute; da bọc hộp sọ mặc d&ugrave; phần th&acirc;n trắm, chắc kh&ocirc;ng gầy, đ&acirc;y l&agrave; đặc điểm chứng tỏ giống lợn đ&oacute; c&oacute; tỷ lệ lạc cao hơn so với những con nu&ocirc;i c&ugrave;ng một chế độ dinh dưỡng nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; đặc điểm đ&oacute;; tiếp đến cổ phải d&agrave;i, thắt ngẫng, kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;, đặc điểm n&agrave;y đối với lợn mẹ chứng tỏ con lợn đ&oacute; sẽ mắn đẻ, đẻ sai ( giống như vịt ta cổ thắt mắt treo đẻ khoẻ), nu&ocirc;i con kh&eacute;o; phần th&acirc;n phải cao, d&agrave;i, lưng thẳng, ch&acirc;n thẳng, lợn mẹ bụng vừa phải khi kh&ocirc;ng mang thai phải trở lại bụng bồ kết, trọng lượng cơ thể vừa phải ( lợn mẹ kh&ocirc;ng n&ecirc;n vượt qu&aacute; 50 kg) ; lợn bố bờm phải rậm, l&ocirc;ng bờm d&agrave;i, tr&ocirc;ng dữ tướng, m&agrave;u l&ocirc;ng l&yacute; tưởng l&agrave; 1/3 phần đầu l&ocirc;ng m&agrave;u n&acirc;u sẫm, c&ograve;n lại 2/3 l&agrave; m&agrave;u đen, bụng bồ kếp, lưng phải hơi ng&ugrave;, hai ch&acirc;n trước cao hơn hai ch&acirc;n sau một ch&uacute;t tạo d&aacute;ng đi giống con gấu bắc cực, hậu m&ocirc;n hơi nồi, phần m&ocirc;ng ở tư thế hơi cụp giống h&igrave;nh con chuột đ&agrave;n như thế chứng tỏ đ&oacute; l&agrave; con đực tốt v&agrave; khoẻ.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Ba l&agrave;:</strong> Đ&agrave;n lợn con phải đều con, nhanh nhẹn, lợn mẹ khi nu&ocirc;i con phải gầy, như vậy chứng tỏ con mẹ đ&oacute; tốt sữa, nu&ocirc;i con kh&eacute;o;</font></font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Bốn l&agrave;:</strong> Mới nu&ocirc;i, b&agrave; con kh&ocirc;ng n&ecirc;n ham hố nu&ocirc;i qu&aacute; nhiều m&agrave; n&ecirc;n nu&ocirc;i thử nghiệm, nhiều cũng chỉ n&ecirc;n nu&ocirc;i khoảng 2 đ&ocirc;i, v&igrave; mới nu&ocirc;i c&ograve;n &iacute;t kinh nghiệm trong ph&ograve;ng chống bệnh tật v&agrave; chăm s&oacute;c, nếu kh&ocirc;ng may gặp rủi ro sẽ thiệt hại lớn. Một điều quan trọng nữa b&agrave; con cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n mua lợn mới nhập ở c&aacute;c v&ugrave;ng kh&aacute;c biệt về địa l&yacute; v&agrave; m&ocirc;i trường sống về nu&ocirc;i, v&igrave; như vậy sẽ c&oacute; rủi ro về bệnh tật rất cao. Sự thay đổi đột ngột về m&ocirc;i trường sống, kh&iacute; hậu, nguồn thức ăn, q&uacute;a tr&igrave;nh vận chuyển l&acirc;u ng&agrave;y lợn sẽ dễ mắc chứng bệnh ph&ugrave; lề, khi bị mắc bệnh n&agrave;y khả năng chữa khỏi bệnh gần như kh&ocirc;ng c&oacute;.</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số kinh nghiệm chọn lợn rừng giống m&agrave; Haihoafarm muốn chia sẻ c&ugrave;ng b&agrave; con. Ch&uacute;c b&agrave; con s&aacute;ng suốt trong việc lựa chọn con giống v&agrave; chọn được con giống tốt nhất.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Kỳ sau Haihoafarm sẽ chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật nu&ocirc;i lợn rừng sau sinh. Hoặc b&agrave; con c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ph&ograve;ng khuyến n&ocirc;ng c&aacute;c huyện tr&ecirc;n cả nước để mua cuốn s&aacute;ch về &ldquo;Nghề nu&ocirc;i lợn rừng&rdquo; do Haihoafarm phối hợp với chuy&ecirc;n gia Nguyễn L&acirc;m H&ugrave;ng &ndash; Chuy&ecirc;n mục Nh&agrave; n&ocirc;ng l&agrave;m gi&agrave;u Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Việt Nam v&agrave; Nh&agrave; xuất bản N&ocirc;ng nghiệp bi&ecirc;n soạn.</font></p><strong><font face="Times New Roman" size="3">Mọi &yacute; kiến thắc mắc xin gửi về h&ograve;m thư điện tử: </font><a href="mailto:haihoafarm@yahoo.com.vn"><font face="Times New Roman" size="3">haihoafarm@yahoo.com.vn</font></a><br /></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Anh Đ&agrave;o B&aacute; Ho&agrave;<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐC: Th&ocirc;n Ngọc Tr&igrave;, X.B&igrave;nh Định, H.Lương T&agrave;i, T.Bắc Ninh<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐT: 094.461.3459; 093.648.0939<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn!<br /></font></font></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top