Chuyên ấp nở và cung cấp các loại giống gia cầm và thủy cầm chất lượng cao

  • Thread starter congtru
  • Ngày gửi
C

congtru

Guest
Chuyên ấp nở và cung cấp các loại giống gia cầm và thủy cầm chất lượng cao với số lượng lớn . Cung cấp giống cho tất cả các đối tượng Khuyến Nông các Trang Trại Gà , Vịt đại lý và hộ nuôi .
Giá cả tốt nhât :

-Gà lương phượng thả vườn.
- GÀ SAO >>>>>>>>Gà sao. số lượng lớn.
- Gà ai cập ( siêu trứng , trứng giống gà ta , thơm ngon )
- Gà lai mía
- Gà tàu vàng lai lòi
......
Vịt giống :
- Vịt súp pơ( siêu thịt )
- Vịt bầu cánh trắng ( siêu thịt )
- Vịt siêu hoa ( hướng trứng , tỷ lệ đẻ cao , trứng to )
- Vịt xiêm Pháp ( Ngan Pháp siêu thịt )

Giống chúng tôi sản xuất ra có đầy đủ giấy tờ kiểm dịch của cơ quan thú y.
Số lượng cung cấp đủ không hạn chế số lượng.

Gửi hàng toàn quốc
=======================================

LH: Trung tâm Ấp nở gia cầm Sâm Bình
ĐC: Số 3, Dường trung tâm Vịt Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 04.33855526 / 0915061238
---------------
Chuyên ấp nở và cung cấp các loại giống gia cầm và thủy cầm chất lượng cao với số lượng lớn . Cung cấp giống cho tất cả các đối tượng Khuyến Nông các Trang Trại Gà , Vịt đại lý và hộ nuôi .
Giá cả tốt nhât :

-Gà lương phượng thả vườn.
- GÀ SAO >>>>>>>>Gà sao. số lượng lớn.
- Gà ai cập ( siêu trứng , trứng giống gà ta , thơm ngon )
- Gà lai mía
- Gà tàu vàng lai lòi
......
Vịt giống :
- Vịt súp pơ( siêu thịt )
- Vịt bầu cánh trắng ( siêu thịt )
- Vịt siêu hoa ( hướng trứng , tỷ lệ đẻ cao , trứng to )
- Vịt xiêm Pháp ( Ngan Pháp siêu thịt )

Giống chúng tôi sản xuất ra có đầy đủ giấy tờ kiểm dịch của cơ quan thú y.
Số lượng cung cấp đủ không hạn chế số lượng.

Gửi hàng toàn quốc
=======================================

LH: Trung tâm Ấp nở gia cầm Sâm Bình
ĐC: Số 3, Dường trung tâm Vịt Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 04.33855526 / 0915061238
 


Last edited by a moderator:

vollmon

Lữ khách
xin hoi co giao trung ga tau vang lai noi khong?trung tuyen de dem ve ap .giao tai xuan loc dong nai .23 ngay lay tu 500-1000 trung .vui long lien he a phong 0613718453---0902862115 cam on nhieu
 

roipholenrung

Lữ khách
Còn ông vuducthang ko thấy trả lời khách hàng
có khách hàng bảo ông bán hàng lởm và có dấu hiệu lừa đảo
ý kiến ông thế nào ?
 

DalatPAL

Lữ khách
Buoân baùn cuøng nghaønh thì noäi dung ñeàu nhö nhau , khoâng leõ baùn gioáng gia caàm laïi quaûng caùo baùn OÂ toâ , xe maùy ???<o:p></o:p>
Quan troïng ôû ñieåm laøm aên thaät thaø vaø coù traùch nhieäm .<o:p></o:p>
Luõ khoán naïn Vuõ Ñöùc Thaéng chìm thaám vaøo maùu caêm haän cuûa chính baûn thaân Gia Ñình toâi …<o:p></o:p>
 Top