CHUYÊN CUNG CẤP GÀ ĐÔNG TẢO - KĨ THUẬT NUÔI (CÓ HÌNH)

#1
<p><font color="#ff0000" size="4">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO C&Aacute;C LOẠI G&Agrave; GIỐNG, G&Agrave; THỊT CHẤT LƯỢNG, UY T&Iacute;N CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG.</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">MỘT SỐ TH&Ocirc;NG TIN KHI NU&Ocirc;I G&Agrave;:</font></p><p><font size="6"><sup>&nbsp;<font color="#0000ff" size="3">_Nu&ocirc;i g&agrave;&nbsp;Đ&ocirc;ng&nbsp;Tảo cần đặc biệt quan t&acirc;m bảo quản g&agrave; con.&nbsp;Khi mới nở,&nbsp;ngo&agrave;i v&agrave;i cọng l&ocirc;ng c&aacute;nh nhỏ, g&agrave; con mang l&ocirc;ng tơ đầy m&igrave;nh. Sau 3 &ndash; 4 tuần tuổi, g&agrave; rụng hết l&ocirc;ng tơ mới mọc l&ocirc;ng vũ một c&aacute;ch chậm chạp trong 4 &ndash; 5 th&aacute;ng. Nh&igrave;n chung nu&ocirc;i g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo cũng giống như nu&ocirc;i g&agrave; thả vườn m&agrave; lợi nhuận kinh tế của n&oacute; th&igrave; rất cao.</font></sup></font></p><p><sup><font color="#0000ff" size="3">_<font size="6"><strong><font size="4"><span style="color: #ff0000">Thức ăn</span><font color="#000000">:</font></font></strong><font color="#000000"> <font size="3">cho g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo ăn l&uacute;a, bắp tẻ nguy&ecirc;n hạt, hoặc thức ăn g&agrave; trộn rau muống, rau lang xắt nhỏ l&agrave; ch&iacute;nh, c&oacute; thể k&egrave;m l&uacute;a, bắp xay&hellip;( thức ăn của g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo gần giống như thức ăn c&aacute;c loại g&agrave; thả vườn).</font></font></font></font></sup></p><p><sup><font color="#0000ff" size="3">&nbsp;_<font color="#cc0000" size="4"><strong>Đặc điểm nổi bật:</strong></font><font color="#000000">ch&acirc;n to v&agrave; th&ocirc;.&nbsp;G&agrave;</font><font color="#000000"> mới nở c&oacute; l&ocirc;ng trắng đục. G&agrave; m&aacute;i trưởng th&agrave;nh c&oacute; l&ocirc;ng m&agrave;u v&agrave;ng nhạt, n&acirc;u nhạt. G&agrave; trống c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng mận ch&iacute;n pha đen, đỉnh đu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;nh c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng đen &aacute;nh xanh. M&agrave;o k&eacute;p, nụ, &lsquo;hoa hồng&rsquo;, &lsquo;b&egrave;o d&acirc;u&rsquo;. Th&acirc;n h&igrave;nh to, ngực s&acirc;u, lườn rộng d&agrave;i,xương to. D&aacute;ng đi chậm chạp, nặng nề.</font></font></sup></p><p><font color="#0000ff" size="3">Đ&Acirc;Y L&Agrave; MỘT SỐ H&Igrave;NH ẢNH CHỤP TẠI NH&Agrave;:</font></p><p><font color="#0000ff" size="3"><img style="width: 520px; height: 340px" height="340" src="http://nr5.upanh.com/b6.s32.d2/086359ac7b63ef9e88d52db3ae69bfe3_49983335.cam00103.jpg" width="520" border="0" /></font></p><p><font color="#0000ff" size="3"><img style="width: 520px; height: 345px" height="345" src="http://nr1.upanh.com/b1.s34.d3/868b7736bc204560b93d9edd73f58434_49983341.cam00107.jpg" width="520" border="0" /></font></p><p><img style="width: 520px; height: 345px" height="345" src="http://nr6.upanh.com/b2.s34.d2/8a505f361ccd86ea86ce6769bc1e43b9_49983346.cam00118.jpg" width="520" border="0" /></p><p><img style="width: 520px; height: 345px" height="345" src="http://nr2.upanh.com/b4.s32.d1/5fcf2531cab08f4dbc717423445a809e_49983362.cam00119.jpg" width="520" border="0" /></p><p><img style="width: 300px; height: 250px" height="250" src="http://nr2.upanh.com/b1.s35.d4/d8622c4ea5b6ea592d1b5293cd3cd14f_49983612.cam00121.jpg" width="300" border="0" /><img style="width: 300px; height: 200px" height="200" src="http://nr2.upanh.com/b6.s30.d1/18181a8601fa7ebe9bdd1e2aeaf962f1_49737512.cam00045.jpg" width="300" border="0" /></p><p><font color="#0000ff" size="3"><img style="width: 500px; height: 300px" height="300" src="http://nr1.upanh.com/b6.s30.d1/bdc75856e245b3fa15a8d195a95e2e30%20%20_49735631.cam00070.jpg" width="500" border="0" /><br />Mọi Th&ocirc;ng Tin Chi Tiết Xin LH: 0932048242</font></p><p><font color="#0000ff" size="3">Hoặc đến địa chỉ để mua: 224/36 V&otilde; C&ocirc;ng Tồn, Q. T&acirc;n Ph&uacute;, TP.HCM (gần chợ T&acirc;n Hương)</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Oanh
- Địa chỉ: 224/36 Võ Công Tồn, Q. Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: 0932048242 - Fax:
- email:
 

ng.dinhhai

Lữ khách
#2
ban ga ho bac ninh

Trai giong minh tan cung cap giong ga ho thuan chung, chim tri.
Dia chi:Nhất trai-minh tân-Lương tài-bắc ninh
Sdt:0918228538
 
Last edited: