Chuyện gì xảy ra nếu như bạn không sử dụng hết lượng điện do tấm pin năng lượng mặt trời sản xuất ra?

Tin vui là chính phủ vừa ban hành giá mua điện mặt trời là 2.086 VND/kWh. Tức là, nếu tấm pin năng lượng mặt trời của nhà bạn sản xuất nhiều hơn mức điện nhà bạn sử dụng, bạn có thể đưa lượng điện không sử dụng hết này lên lưới điện quốc gia để khấu trừ cho những lần sử dụng sau.
Chính phủ ta cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng mặt trời và các loại năng lượng tái tạo khác. Mục tiêu chúng ta đặt ra là: tăng nguồn năng lượng tái tạo (không kể thuỷ điện) lên 7% vào năm 2020 và 10% vào năm 2030.
 
Top