chuyên sản xuất zeolite phục vụ nuôi trồng thủy sản và sản xuất phânón

#1
K&iacute;nh gửi: Q&uacute;y Doanh Nghiệp<br />Doanh Nghiệp Sản Xuất v&agrave; Thương Mại Kim Phước xin gửi đến Qu&yacute;&nbsp;Doanh Nghiệp&nbsp;lời ch&uacute;c thịnh vượng v&agrave; lời ch&agrave;o hợp t&aacute;c.&nbsp;Doanh Nghiệp&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i xin được h&acirc;n hạnh giới thiệu:<br />Doanh Nghiệp Sản Xuất v&agrave; Thương Mại Kim Phước được th&agrave;nh lập theo giấy ph&eacute;p&nbsp;đăng k&yacute; số 4400343545 do Sở KH&amp;ĐT tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n cấp ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 03 &nbsp;năm 2006&nbsp;với chức năng ch&iacute;nh sản xuất v&agrave; kinh doanh thuốc th&uacute; y thủy sản với c&aacute;c mặt h&agrave;ng sản xuất ch&iacute;nh như zeolite, daimetin, dolomite, ph&acirc;n hạ ph&egrave;n, canxi Carbonate&hellip;&hellip;&hellip;.. dưới hai dạng ch&iacute;nh l&agrave; dạng hạt v&agrave; dạng bột.<br /><strong>+ Sản phẩm ch&iacute;nh của doanh nghiệp :</strong> <br />- Daimetin (SiO2 &gt; 62,1%, AlO3 &gt; 13,9%, CaCO3 &gt; 2,4%): L&agrave;m sạch m&ocirc;i trường nu&ocirc;i t&ocirc;m, đ&aacute;y ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, hấp thụ c&aacute;c kh&iacute; NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S, ổn định nồng độ PH trong ao.<br />- Ph&acirc;n hạ ph&egrave;n ( CaCO<sub>3</sub> &gt; 64,3%, MgO &gt; 1,7%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 4,6%, SiO<sub>2</sub> 13,8%, N 0,3%: Hạ ph&egrave;n nhanh, tăng hệ đệm v&agrave; sinh vật ph&ugrave; du, tăng độ cứng, ổn định nồng độ PH trong ao.<br />- Canxi Carbonate (CaCO&shy;<sub>3</sub> &ge; 95%): độ mịn cao, hoạt t&iacute;nh mạnh, th&iacute;ch hợp qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i t&ocirc;m. Tăng hệ đệm trong nước ổn định pH. Tăng độ kiềm (Alkalinity), gi&uacute;p t&ocirc;m cứng vỏ nhanh sau khi lột x&aacute;c. Ổn định v&agrave; g&acirc;y m&agrave;u nước ao trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i.<br />- Dolomite (MgCO&shy;<sub>3</sub> &ge; 56%): Phục vụ c&aacute;c ng&agrave;nh thuỷ sản, cải tạo m&agrave;u nước, chất đất cho nu&ocirc;i trồng n&ocirc;ng, l&acirc;m thuỷ sản nước lợ v&agrave; nước ngọt. Điều khiển v&agrave; giữ c&acirc;n bằng pH, tăng oxy trong nước.<br />- Zeolite (SiO<sub>2</sub> &ge; 62,1%): Điều khiển v&agrave; giữ c&acirc;n bằng pH. Hấp thu c&aacute;c loại kh&iacute; độc : <sub>&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;&shy;</sub>H<sub>2</sub>S, NO<sub>2</sub> ,NH<sub>3</sub>. Gi&uacute;p sinh trưởng tốt c&aacute;c loại sinh vật ph&ugrave; du, sinh tảo c&oacute; lợi. Giữ m&agrave;u nước ổn định, đặc biệt hạn chế hiện tượng sục b&ugrave;n ở đ&aacute;y ao ph&ograve;ng ngừa c&aacute;c bệnh hồng mang, đen mang dị ứng đỏ th&acirc;n, l&agrave;m th&acirc;n bị dị ứng, dị dạng.<br />- V&ocirc;i bột (CaO &ge; 85%): Sử dụng để cải tạo ao bị nhiểm ph&egrave;n (pH đất k&eacute;m). Gi&uacute;p diệt khuẩn v&agrave; khử tr&ugrave;ng ao. L&agrave;m tăng nhanh độ pH đất v&agrave; nước. Kiểm so&aacute;t độ pH của nước trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh muốn tăng h&agrave;m lượng oxy trong đất v&agrave; nước. Gi&uacute;p lắng cặn đất<br />Ghi ch&uacute;: C&aacute;c sản phẩm kho&aacute;ng sản tr&ecirc;n tuỳ theo y&ecirc;u cầu Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; c&aacute;c loại dạng bột, hạt &hellip;c&aacute;c cỡ, đ&oacute;ng g&oacute;i đa dạng.<br />==============================<br />Sản Phẩm Đạt Ti&ecirc;u Chuẩn Chất Lượng H&agrave;ng H&oacute;a do Chi Cục BVNL Thủy Sản Ph&uacute; Y&ecirc;n trực thuộc Sở NN-PTNN Ph&uacute; Y&ecirc;n Cấp<br />==============================<br />Với phương ch&acirc;m hoạt động của m&igrave;nh Doanh Nghiệp Ch&uacute;ng T&ocirc;i rất mong được trở th&agrave;nh đối t&aacute;c bền vững, tin cậy v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i c&ugrave;ng với Qu&yacute; Doanh Nghiệp v&agrave; Đại L&yacute;<br />Mọi th&ocirc;ng tin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: DNSX&amp;TM Kim Phước<br />Địa Chỉ : 248 Nguyễn C&ocirc;ng Trứ , Phường 6, TP. Tuy H&ograve;a &ndash; Ph&uacute; Y&ecirc;n<br />ĐT/Fax: 0573. 826541<br />Email: <font color="#000099"><a href="mailto:phamvietkg68@yahoo.com">phamvietkg68@yahoo.com</a></font><br />mobile: 0908594622 (Mr. Việt)<br /> <div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DNTN SX & TM KIM PHƯỚC
- Địa chỉ: 248 Nguyễn Công Trứ, Tuy Hòa, Phú Yên
- Điện thoại: 0573826541 - Fax: 0573826541
- email: kimphuocpy@gmail.com
 

Top