Cung cấp máy đo pH, DO, TDS, TSS, BOD, COD,...

vochithanh

Lữ khách
#1
<font size="3">+ Mua b&aacute;n thi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ế</font><font size="3">t b</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ị</font><font size="3">, d</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ụ</font><font size="3">ng c</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ụ </font><font size="3">d&ugrave;ng trong </font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">đ</font><font size="3">o l</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ườ</font><font size="3">ng &ndash; ki</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ể</font><font size="3">m nghi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ệ</font><font size="3">m ph&ograve;ng th&iacute; nghi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ệ</font><font size="3">m v&agrave; c&ocirc;ng nghi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ệ</font><font size="3">p; thi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ế</font><font size="3">t b</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ị </font><font size="3">ki</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ể</font><font size="3">m ta m&ocirc;i tr</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ườ</font><font size="3">ng; thi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ế</font><font size="3">t b</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ị </font><font size="3">x</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ử </font><font size="3">l&yacute; n</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ướ</font><font size="3">c; thi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ế</font><font size="3">t b</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ị </font><font size="3">vi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ễ</font><font size="3">n th&ocirc;ng; thi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ế</font><font size="3">t b</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ị </font><font size="3">y t</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ế</font><font size="3">; thi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ế</font><font size="3">t b</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ị </font><font size="3">ng&agrave;nh </font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">đ</font><font size="3">i</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ệ</font><font size="3">n, </font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">đ</font><font size="3">i</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ệ</font><font size="3">n t</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ử</font><font size="3">, thi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ế</font><font size="3">t b</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ị </font><font size="3">b</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ả</font><font size="3">o h</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ộ </font><font size="3">lao </font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">độ</font><font size="3">ng, thi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ế</font><font size="3">t b</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ị </font><font size="3">v</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ă</font><font size="3">n ph&ograve;ng, v</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ă</font><font size="3">n ph&ograve;ng ph</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ẩ</font><font size="3">m, nguy&ecirc;n li</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ệ</font><font size="3">u h</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ạ</font><font size="3">t nh</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ự</font><font size="3">a &ndash; h</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ạ</font><font size="3">t m&agrave;u c&aacute;c lo</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ạ</font><font size="3">i, ho&aacute; ch</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ấ</font><font size="3">t (tr</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ừ </font><font size="3">ho&aacute; ch</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ấ</font><font size="3">t c&oacute; t&iacute;nh </font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">độ</font><font size="3">c h</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ạ</font><font size="3">i m</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ạ</font><font size="3">nh), th</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ự</font><font size="3">c ph</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ẩ</font><font size="3">m, m</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ỹ </font><font size="3">ph</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ẩ</font><font size="3">m. </font><font size="3"><p>+ L<font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ắ</font><font size="3">p </font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">đặ</font><font size="3">t, s</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ử</font><font size="3">a ch</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ữ</font><font size="3">a, t</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ư </font><font size="3">v</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ấ</font><font size="3">n v&agrave; chuy</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ể</font><font size="3">n giao c&aacute;c thi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ế</font><font size="3">t b</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ị đ</font><font size="3">i</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ề</font><font size="3">u khi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ể</font><font size="3">n </font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">đ</font><font size="3">o l</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ườ</font><font size="3">ng &ndash; ki</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ể</font><font size="3">m nghi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ệ</font><font size="3">m trong ph&ograve;ng th&iacute; nghi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ệ</font><font size="3">m v&agrave; c&ocirc;ng nghi</font><font face="Times New Roman,Times New Roman" size="3">ệ</font><font size="3">p. </font></p></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Chí Thanh
- Địa chỉ: H74 Đường A3 – Khu tái định cư 10 ha – P. Tân Thới Nhất – Q. 12 – Tp. HCM
- Điện thoại: 01655229869 - Fax:
- email: vochithanh2909@gmail.com
 

vochithanh

Lữ khách
#2
<p>Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c thiết bị kiểm tra c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u trong nguồn nước nu&ocirc;i trồng thủy sản bao gồm:</p><p>pH, EC, DO, MLSS, SS, Clo, mặn, mV, ORP, COD, BOD,...</p><p>Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể li&ecirc;n hệ: </p><p>V&otilde; Ch&iacute; Thanh (Mr.)<br />Sales dept.<br />DĐ: 01655 229 869<br />Email: <a href="mailto:vochithanh2909@gmail.com">vochithanh2909@gmail.com</a></p><p><u><font color="#0000ff" size="3"><a href="http://www.vinhkhoi.vn/">www.vinhkhoi.vn</a> </font></u></p><p><font color="#0000ff" size="3">Trận trọng !</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Võ Chí Thanh
- Địa chỉ: H74 Đường A3 – Khu tái định cư 10 ha – P. Tân Thới Nhất – Q. 12 – Tp. HCM
- Điện thoại: 01655229869 - Fax: 08. 3592 6163
- email: vochithanh2909@gmail.com