Cung cấp STPP, Sorbitol thực phẩm, thủy sản

  • Thread starter Tony Nguyá»…n
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Tony Nguyá»…n

Guest
#1
<p><font color="#800080" size="2"><u>C&ocirc;ng ty TNHH TM Phổ B&igrave;nh (</u></font><a href="http://phobinh.com.vn/" target="_blank" rel="nofollow"><font size="2">http://phobinh.com.vn/</font></a><font size="2"><u><font color="#800080">) </font></u>chuy&ecirc;n nhập khẩu, cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng Sorbitol,phosphate, h&oacute;a chất, d&ugrave;ng trong sản xuất, nu&ocirc;i trồng v&agrave; chế biến thủy hải sản: mực - bạch tuộc - t&ocirc;m đ&ocirc;ng lạnh, chả c&aacute; surimi, kh&ocirc; c&aacute;, v.v... L&agrave; đối t&aacute;c h&agrave;ng đầu của nhiều c&ocirc;ng ty uy t&iacute;n như Kisimex , H&ugrave;ng C&aacute;, Coimex , v.v...<br /><br /><strong>1. Sodium Tripolyphotphate ( STPP </strong>) <font color="#ff0000">Ti&ecirc;u chuẩn thực phẩm</font><br />Xuất xứ: Th&aacute;i Lan , Quy c&aacute;ch: 25kg/ bao<br />C&ocirc;ng Dụng: phụ gia d&ugrave;ng trong thực phẩm. Cải thiện v&agrave; giảm định mức trong chế biến thủy hải sản ( tr&aacute;nh mất nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh cấp đ&ocirc;ng l&agrave;m suy giảm trọng lượng sản phẩm )<br /><br /></font><font size="2"><strong>2. Tăng trọng cho mực, c&aacute;, t&ocirc;m. <font color="#ff0000">Ti&ecirc;u chuẩn thực phẩm</font><br /></strong>Xuất xứ: Pearl , Aditya Birla ( Th&aacute;i Lan ) , Quy c&aacute;ch: 25KG/Bao<br />C&ocirc;ng Dụng: Phụ gia d&ugrave;ng trong thực phẩm, chống hao hụt mất nước của nguy&ecirc;n liệu trong qu&aacute; trọng bảo quản, cấp đ&ocirc;ng. Tăng trọng để cải thiện gi&aacute; trị kinh tế nhưng vẫn giữ được m&ugrave;i vị , m&agrave;u sắc sản phẩm thủy - hải sản đặc trưng.</font></p><p><font size="2"><strong>3. Birlox 15% ( Hợp chất P3: Paracetic Acid, Hydrogen Peroxyde , Acid Acetic )<br /></strong>Xuất xứ: Th&aacute;i Lan, Quy c&aacute;ch: 30kg/can<br />C&ocirc;ng Dụng: D&ugrave;ng để tẩy trắng trong c&ocirc;ng nghiệp. Ti&ecirc;u diệt c&aacute;c loại vi khuẩn, virus, nấm, tảo , nguy&ecirc;n sinh vật c&oacute; hại cho t&ocirc;m. Oxy h&oacute;a c&aacute;c chất hữu cơ, tạo m&ocirc;i trường nước trong sạch.<br /><strong>&nbsp;</strong></font></p><p><font size="2"><strong>4. Sorbitol Powder (Sorbitol bột UENO ) </strong><font color="#ff0000">Ti&ecirc;u Chuẩn Thực Phẩm</font><br />Xuất xứ: UENO ( Cty Nhật Bản, sản xuất nh&agrave; m&aacute;y Th&aacute;i Lan), quy c&aacute;ch: 20KG/BAO<br />C&ocirc;ng Dụng: Sản xuất thuốc bổ gan, trị bệnh gan ở t&ocirc;m. Điều vị, cải thiện cấu tr&uacute;c thịt c&aacute; để l&agrave;m mềm sản phẩm ( tăng hiệu quả cảm quan )<br /><br />Về chất lượng: Ho&agrave;n to&agrave;n đảm bảo c&oacute; thể từ tương đồng trở l&ecirc;n với c&aacute;c sản phẩm của Ph&aacute;p đang c&oacute; tr&ecirc;n thị trường, kh&ocirc;ng bị đ&oacute;ng cục khi lưu kho như sản phẩm kh&aacute;c. C&oacute; thể d&ugrave;ng trong thực phẩm lẫn dược phẩm.<br /><br />Về gi&aacute; cả: Ho&agrave;n to&agrave;n cạnh tranh với gi&aacute; Sorbitol Roquette China<br /><br />Về thương hiệu: Nhật Bản l&agrave; nước c&oacute; ti&ecirc;u chuẩn cao trong sản xuất n&ecirc;n d&ugrave; nh&agrave; m&aacute;y họ đặt ở quốc gia n&agrave;o cũng c&oacute; chất lượng cao. V&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng y&ecirc;n t&acirc;m hơn khi sử dụng thương hiệu UENO <br /></font></p><p><font size="2"><strong>5. Sorbitol nước Indo&nbsp;-</strong> <font color="#ff0000">Ti&ecirc;u Chuẩn Thực Phẩm</font><br />Xuất xứ: Indonesia Quy c&aacute;ch: 270KG/PHUY<br />C&ocirc;ng Dụng: Sản xuất thuốc bổ gan, trị bệnh gan ở t&ocirc;m. Điều vị, tạo b&oacute;ng bề mặt kh&ocirc; c&aacute;<br /><br /></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tony Nguyễn
- Địa chỉ: 289 Lũy Bán Bích , P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM
- Điện thoại: 0944811199 - Fax:
- email: thai.seafood@phobinh.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận