Cung cấp thằn lằn núi tây ninh chính hiệu

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#20
bằng chíu.................................