Đôi dép huyền thoại của nhà nông và những cải tiến.