Đôi điều suy nghĩ về hướng đi cho nông dân

  • Thread starter duong_lam
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dich vu thương mại tổng hợp Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================

<p>Như ch&uacute;ng ta thường được nghe trong c&aacute;c cuộc họp hay hội thảo li&ecirc;n quan tới n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n, c&acirc;u m&agrave; c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo hay nhắc tới nhất đ&oacute; l&agrave; &quot;Nu&ocirc;i con g&igrave; v&agrave; trồng c&acirc;y g&igrave;?&quot; Ch&uacute;ng ta đ&atilde; mất qu&aacute; nhiều thời gian v&agrave; thử nghiệm cho c&acirc;u hỏi n&agrave;y. Ch&uacute;ng ta đ&atilde; c&oacute; những hướng đi mới rất khoa học v&agrave; c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; khả năng th&agrave;nh c&ocirc;ng rất cao như: tạo ra nguồn sản xuất tr&aacute;i c&acirc;y lớn tại Đồng bằng s&ocirc;ng cửu long, sản xuất hoa tại Đ&agrave; Lạt, trồng Thanh Long tại B&igrave;nh thuận, Ninh thuận...nhưng x&eacute;t về hiệu quả th&igrave; lại kh&ocirc;ng cao, tại sao lại như thế? Do c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ chưa hiệu quả hay qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m c&ograve;n nhiều sai phạm hay như một số &yacute; kiến cho rằng do ch&iacute;nh bản th&acirc;n n&ocirc;ng d&acirc;n của ch&uacute;ng ta tay nghề k&eacute;m v&agrave; hay &quot;ăn non&quot; (thực tế n&ocirc;ng d&acirc;n họ kh&ocirc;ng cần biết v&agrave; kh&ocirc;ng biết phải l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; thể chăn nu&ocirc;i v&agrave; trồng trọt như c&aacute;i c&aacute;ch c&aacute;c nh&agrave; khoa học đưa ra, đối với họ chỉ cần c&oacute; thu nhập được cải thiện v&agrave; đầu ra phải chắc chắn m&agrave; th&ocirc;i). Nếu n&oacute;i như vậy chẳng nhẽ ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t triển được ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp (chiếm tới 70% lao động) bằng Th&aacute;i Lan, Trung Quốc sao? T&ocirc;i kh&ocirc;ng nghĩ như vậy trước khi l&agrave;m c&aacute;i lớn ch&uacute;ng ta n&ecirc;n đi l&ecirc;n từ c&aacute;i nhỏ đ&atilde;, đơn cử như thế n&agrave;y, trong khắp cả nước ta v&ugrave;ng n&agrave;o cũng c&oacute; n&ocirc;ng d&acirc;n sản xuất giỏi, m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả. Nhưng m&agrave; họ chỉ nhậ được mấy tấm bằng khen, giải thưởng hay được quay l&ecirc;n tivi m&agrave; th&ocirc;i, tại sao c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo, cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n hay đơn vị c&oacute; thẩm quyền kh&ocirc;ng nh&acirc;n rộng c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh đ&oacute; ra, tất nhi&ecirc;n l&agrave; việc n&agrave;y cũng c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn, nhưng nếu kh&ocirc;ng kh&oacute; khăn th&igrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng so được, chỉ cần mỗi m&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; thể mang lại th&agrave;nh c&ocirc;ng cho một số &iacute;t hộ tại c&aacute;c địa phương kh&aacute;c th&igrave; dần dần n&oacute; cũng tới với nhiều người, c&oacute; thể hiệu quả m&agrave; n&oacute; mang lại kh&ocirc;ng hẳn l&agrave; n&acirc;ng cao được thu nhập cho n&ocirc;ng d&acirc;n, chỉ cần n&oacute; n&acirc;ng cao được nhận thức v&agrave; sự năng động l&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng lắm rồi.</p><p>&nbsp;Thấy n&ocirc;ng d&acirc;n Th&aacute;i Lan đi oto kiểm tra khu trang trại m&agrave; m&igrave;h th&egrave;m qu&aacute;, nhưng để đạt được như thế th&igrave; trước đ&acirc;y đ&atilde; kh&ocirc;ng c&oacute; &iacute;t n&ocirc;ng d&acirc;n của họ phải đ&aacute;nh đổi v&agrave; trả gi&aacute; đ&acirc;u. Hy vọng Việt Nam m&igrave;nh đi sau n&ecirc;n sẽ r&uacute;t ngắn được thời gian m&agrave; tạm gọi l&agrave; &quot;học tập&quot; v&agrave; &quot;học ph&iacute;&quot;.</p><p>&nbsp;Mạnh dạn đăng l&ecirc;n diễn đ&agrave;n Agriviet v&agrave;i &yacute; kiến c&aacute; nh&acirc;n, mong mọi người tiếp tục cho &yacute; kiến!</p>
 


cảm ơn anh đã nói hộ lòng của chúng tôi.không biết anh đăng bài này với mục đích j.thông cảm cho nông dân chúng tôi hay là j
 


Back
Top