Gà chảy nước mắt - mủi [Có hình]

25695653026_7284ab157b_o.jpg

Biểu hiện mắt liem diêm, chảy nước mắt, mũi, co con bị hen ngáp. Mình dùng 3 đợt thuoc chuyên tri crd, ho hen, xổ mũi chuyền nhiễm nhưng vẫn không thay giảm. Chết rai rai moi ngày. Hôm nay mỗ ra, giờ nhờ mọi ngưòi xem giúp
25600564972_0978610eef_o.jpg


25600564972_0978610eef_o.jpg


25721605155_38224f1c0f_o.jpg

Thêm 2 tam, thận và gang lớn 1 cách bất thường
25726849036_b21a0b6ced_o.jpg


25126310983_c49028b8f2_o.jpg
 


Cảm on bạn nhiều nhé, vi ga nhiều bệnh, mình khong biết phòng thee nào, mình khong có lịch phòng, chi có lịch bãcin thoi. Nếu bạn có lịch thi cho mình xin luon hihi
 


Back
Top