giúp mình về bệnh cây chanh dây

#1
cây chah dây nhà mình bị thối ngọn non và lá bị khô rồi rụng.... cậy chanh mới bóc thùng được 3 tuần