Gợi ý quà tặng hoa ý nghĩa ngày mùng 8 tháng 3 năm 2013

  • Thread starter diligofri
  • Ngày gửi
D

diligofri

Guest
#1
<div class="postrow"> <div class="content"> <div id="post_message_150789"> <blockquote> Gợi &yacute; qu&agrave; tặng hoa &yacute; nghĩa ng&agrave;y m&ugrave;ng 8 th&aacute;ng 3 năm 2013<br /> <br /> Ng&agrave;y 8-3 được biết tới như một dịp long trọng để c&aacute;nh m&agrave;y r&acirc;u thể hiện t&igrave;nh cảm v&agrave; sự ga lăng của m&igrave;nh tới nửa kia thế giới. Đ&atilde; từ l&acirc;u việc tặng hoa, tặng qu&agrave;, b&agrave;y tỏ t&igrave;nh cảm đ&atilde; phổ biến trong ng&agrave;y n&agrave;y, <a target="_blank" href="http://caycanhthanglong.vn/A238/hoa-valentine-142-hoa-83.html"><strong>hoa m&ugrave;ng 8 th&aacute;ng 3</strong></a> &yacute; nghĩa tạo n&ecirc;n một cơn sốt qu&agrave; tặng, đặc biệt l&agrave; trong giới trẻ. V&agrave; việc chọn qu&agrave; sao cho ph&ugrave; hợp, ấn tượng m&agrave; vẫn gửi gắm nhiều th&ocirc;ng điệp l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c ch&agrave;ng trai phải tặng hoa 8 - 3 &ldquo;v&ograve; đầu bứt tai&rdquo; trăn trở nhiều.<br /> <br /> <div style="text-align: center"><a onclick="return hs.expand(this)" class="highslide" href="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Baiviet/ChuyenSan/Cacloaihoa/dien_hoa-mai-dia-thao.jpg"><img border="0" src="http://caycanhthanglong.vn/Media/images/Baiviet/ChuyenSan/Cacloaihoa/dien_hoa-mai-dia-thao.jpg" /></a><br /> </div> <br /> - Tặng qu&agrave; l&agrave; một nghệ thuật, cho thấy mức độ t&igrave;nh cảm, sự tinh tế <a target="_blank" href="http://caycanhthanglong.vn/A238B3292/83-tinh-tham-giua-muon-hoa.html"><strong>hoa 8-3</strong></a> của người tặng v&agrave; &yacute; nghĩa của mối quan hệ. Ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng tham khảo một v&agrave;i gợi &yacute; dưới đ&acirc;y để c&oacute; được lựa chọn ho&agrave;n hảo nhất trong việc chinh phục nửa thế giới đ&aacute;ng y&ecirc;u?<br /> <br /> - Nếu bạn muốn chọn hoa hồng l&agrave; bạn đ&atilde; chắp c&aacute;nh cho th&ocirc;ng điệp t&igrave;nh y&ecirc;u nồng n&agrave;n m&atilde;nh liệt<br /> <br /> <a target="_blank" href="http://caycanhthanglong.vn/A230/dien-hoa-chau-cay-hoa-tuoi.html"><strong>Điện Hoa</strong></a> qu&agrave; tặng<br /> <br /> - Từ l&acirc;u rồi, người ta vẫn lựa chọn hoa như l&agrave; ưu ti&ecirc;n số một để thay cho những lời muốn n&oacute;i đối với ph&aacute;i đẹp. Những đ&oacute;a hoa tươi tắn sẽ c&agrave;ng th&ecirc;m &yacute; nghĩa khi bạn lựa chọn cho m&igrave;nh một lo&agrave;i hoa thực sự ph&ugrave; hợp với người ấy v&agrave; với mức độ của mối quan hệ.<br /> <br /> <br /> Hoa Hồng Bất Tử Venus<br /> <br /> - Mỗi lo&agrave;i hoa mang một vẻ đẹp ri&ecirc;ng v&agrave; cũng h&agrave;m chứa những th&ocirc;ng điệp kh&aacute;c nhau m&agrave; c&aacute;c ch&agrave;ng muốn gửi đến c&aacute;c n&agrave;ng.<br /> <br /> - Nếu bạn chọn hoa hồng l&agrave; bạn đ&atilde; chắp c&aacute;nh cho th&ocirc;ng điệp t&igrave;nh y&ecirc;u nồng n&agrave;n m&atilde;nh liệt; hoa ly sẽ thay thế cho sự ngưỡng mộ, tr&acirc;n trọng, đề cao. Bạn muốn gửi cho người đ&oacute; một b&oacute; hoa thật ấn tượng quyến rũ, thay cho c&aacute;i nh&igrave;n đầy y&ecirc;u thương ư? Hoa lan sẽ l&agrave; lựa chọn th&iacute;ch hợp.<br /> <br /> - Ngo&agrave;i ra, những b&ocirc;ng hoa đồng nội, hoặc những lo&agrave;i hoa lạ mắt sẽ đem lại &aacute;nh mắt th&iacute;ch th&uacute; v&agrave; ấn tượng rất ri&ecirc;ng đối với nửa kia của bạn.<br /> <br /> - Chọn được loại hoa rồi, bạn nhớ b&oacute; thật đẹp hoặc lưu &yacute; l&agrave; m&agrave;u sắc tổng thể của b&oacute; hoa phải h&agrave;i h&ograve;a. Từ giấy b&oacute; hoa, c&aacute;c c&agrave;nh phụ đi k&egrave;m&hellip;đều ph&ugrave; hợp v&agrave; l&agrave;m t&ocirc;n l&ecirc;n vẻ đẹp của lo&agrave;i hoa bạn chọn.<br /> <br /> - Những lời ch&uacute;c ngọt ng&agrave;o hay những lời thổ lộ t&igrave;nh cảm đi k&egrave;m những đ&oacute;a hoa tươi tắn của bạn bao giờ cũng mang lại cảm gi&aacute;c thăng hoa tuyệt vời cho c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i.<br /> <br /> C&ograve;n rất nhiều lo&agrave;i hoa kh&aacute;c tại điện hoa qu&agrave; tặng caycanhthanglong.vn </blockquote> </div> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

D

diligofri

Guest
#2
Còn rất nhiều loài hoa khác tại điện hoa quà tặng caycanhthanglong.vn

--------

Tặng quà 8/3 thế nào cho đúng và ý nghĩa tặng hoa 8 3 là điều không đơn giản chút nào. Tặng quà gì, cách tặng quà ra sao sẽ thể hiện sự tinh tế trong ứng xử của bạn.
 
Last edited: