Bán HCM_LongAn bồ câu xòe đủ màu, thái trắng phượng hoàng két trống.

  • Thread starter dysjn
  • Ngày gửi
D

dysjn

Lữ khách
#1
Em cần bán 1 số bồ câu xòe đủ màu chim con và chim chuẩn bị đẻ đủ lứa tuổi giá từ 500k đến 900k 1 cặp và 2 thái trắng trống, 2 phượng hoàng trống,1 két trắng trống chim trưởng thành đồng giá 200k 1 con.
Một số hình ảnh
[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq2.upanh.com%2Fb1.s30.d1%2F6e0d99be9a610465c936532d1a7ea3d8_49411102.hinhanh0405.jpg&hash=7f51def2e37590f64d99ab66531bc75c

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq1.upanh.com%2Fb4.s30.d2%2Fc1262c88a052b76ddd6cda9daff52f6c_49411151.hinhanh0458.jpg&hash=197a5afb2c490cc99625e9e997b7e80f

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq3.upanh.com%2Fb6.s31.d2%2F16a9bc4d08b150dc06e2193994d5449a_49411153.hinhanh0460.jpg&hash=25e459f9081955226c98c357647d2089

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq6.upanh.com%2Fb4.s31.d2%2F2af3556f623c5945a8fa6a88e37c7b5d_49411106.hinhanh0410.jpg&hash=d71895f870009827caee685117e8fbf5

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq9.upanh.com%2Fb2.s32.d1%2F33ca6e057caffff95b3da9d328cd4178_49411109.hinhanh0411.jpg&hash=4a7a24e854b9c7963d62ae0bb035edf0

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq9.upanh.com%2Fb5.s30.d1%2F0fb0a09b7cf1ec723e74d53a4db910d1_49411119.hinhanh0420.jpg&hash=557757563db20f35747dd1fcab2fee54

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq0.upanh.com%2Fb3.s31.d2%2F6edf6ab0fe03443516b6595d1afb1f46_49411120.hinhanh0421.jpg&hash=c321e9a4524483aa9d6c14efb2f31e63

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq1.upanh.com%2Fb4.s31.d2%2F4165d3b7c7c28122902875c39304cf94_49411121.hinhanh0422.jpg&hash=a7f5e9bcb28ff8c1259f086c00e4d991

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq2.upanh.com%2Fb4.s31.d2%2Fb3cb88b0988afbcacad86f69d0adb641_49411122.hinhanh0423.jpg&hash=3bfb6e421fd025fe055185938c6d7a53

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq3.upanh.com%2Fb6.s30.d1%2F4bf478222ce6e2141c96fd3c8cc1f275_49411123.hinhanh0424.jpg&hash=fcab5e533fe1d4870a500009ab23ff4f

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq4.upanh.com%2Fb5.s31.d2%2F837e4658766efaad396f3f38c0684c24_49411124.hinhanh0428.jpg&hash=5e8e644daa45b7bd0c886dce9957b2fd

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq6.upanh.com%2Fb2.s31.d2%2Ff97ddd14c61c35bc9678b875c2562717_49411126.hinhanh0429.jpg&hash=f4029b419892f02c1600af86c0c89a65

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq0.upanh.com%2Fb3.s31.d2%2Fa9f2e2e2bcb260c611d1125fac95250d_49411130.hinhanh0438.jpg&hash=db2c5fcd96e7c20d5df51bfda596b666

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq2.upanh.com%2Fb5.s31.d2%2Fb18531d5520e92d266a1443b87521eeb_49411132.hinhanh0442.jpg&hash=d9acc0a20ad6f2d50125028a58654ffa

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq6.upanh.com%2Fb3.s31.d2%2F1f47f1fe2885a7707d900e8b28fcbd6d_49411136.hinhanh0445.jpg&hash=ad80d7b4c8444b6628fdb334fa48a6f5

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq7.upanh.com%2Fb2.s30.d1%2F0e2841f52c346bdb7dd2eea75b1a82d1_49411137.hinhanh0446.jpg&hash=463c24dc62a2b6955c8f90b9882b7c27

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq3.upanh.com%2Fb6.s32.d1%2F6cfcdc57e656f880e7f6668bb5c5bc3f_49411143.hinhanh0449.jpg&hash=868263f5a175303d3ede89a57aec8573

proxy.php?image=http%3A%2F%2F&hash=bf450ddb447b942779ff518dd1f71a05

[TABLE="class: cms_table_ncode_imageresizer_warning"]
<tbody>[TR]
[TD="class: cms_table_td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: cms_table_td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq7.upanh.com%2Fb2.s30.d2%2Ff1ad1dcd73e5612cc4b45975b49db90a_49411147.hinhanh0454.jpg&hash=7d00f400d5b290007c2c5da1ae182d5c

Mỗi hình là 1 cặp khác nhau còn nhiều cặp nữa mà em chụp ko hết có chim đẻ, chim lứa, chim con đủ màu tha hồ lựa chọn toàn lông chân dài chỉ 2, 3 con là lông chân ngắn thôi.
lh: 0938.117.663 gặp Lợi nhà em gần cầu bình điền và chợ bình chánh đến đó phone em.

--------

có 1 số hình chim đẻ em ko bán nha.
[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning, width: 600"]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq1.upanh.com%2Fb3.s31.d2%2F65ec021f5857dc93a8412eeecff77a52_49411101.hinhanh0404.jpg&hash=544b2bbb422c2973507aa5691af7b9f4

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning, width: 600"]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq0.upanh.com%2Fb2.s32.d1%2F5403c39771899ab4e58b3b02e1cbff94_49411100.hinhanh0403.jpg&hash=ac57ab5908ce5d1f99f7b1df7dc84b2e

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning, width: 600"]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq1.upanh.com%2Fb3.s30.d2%2F87b61592dae0abc0fae3a621aeb983f2_49411141.hinhanh0448.jpg&hash=48e61e5ee649287ed7096ae19105a0aa

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning, width: 600"]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq4.upanh.com%2Fb4.s31.d2%2Fbb0b344384eb0ba22433dbc4f1065053_49411144.hinhanh0450.jpg&hash=4b1eddc5820340d06b53474b9f35210b

[TABLE="class: ncode_imageresizer_warning, width: 600"]
<tbody>[TR]
[TD="class: td1, width: 20"]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fforum.vietpet.com%2Fimages%2Fstatusicon%2Fwol_error.gif&hash=d9a3c38e82b8e5f21b8032c605487718
[/TD]
[TD="class: td2"]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fnq5.upanh.com%2Fb5.s32.d1%2F797f03e8a8721de249170ecb10b36a7c_49411145.hinhanh0451.jpg&hash=9c498655bb05968f0d3d4bf5e916c486
 

Last edited:
Q

Quoc Tuan

Lữ khách
#3
........./............/…...Up…...
......./............(.......Qua…..
...../'...............\......Up…Lại...
.../...................\....Cả…....
..(,(...................)...Hai…...
...\,\...\....\....\,_,/...Cùng.…
......\._.\._.) ._)….....Có…....
.......\._.\................Lợi …...
........\._.\ …Cảm...Ơn...
.........\_.)....Rất...Nhiều


HCM - Gà tre thái kiểng nọc
http://agriviet.com/home/threads/110698-HCM-Ga-tre-thai-kieng-noc?p=#post

 
Q

Quoc Tuan

Lữ khách
#7
Chúc bạn 1 ngày mua bán tốt lành

........./............/…...Up…...
......./............(.......Qua…..
...../'...............\......Up…Lại...
.../...................\....Cả…....
..(,(...................)...Hai…...
...\,\...\....\....\,_,/...Cùng.…
......\._.\._.) ._)….....Có…....
.......\._.\................Lợi …...
........\._.\ …Cảm...Ơn...
.........\_.)....Rất...Nhiều


HCM - Gà tre thái kiểng nọc
http://agriviet.com/home/threads/110698-HCM-Ga-tre-thai-kieng-noc?p=#post

 

Đối tácTop