Hỏi Phân bón từ nước sạch ?!

  • Thread starter Hoàng
  • Ngày gửi
Ngày 13/7/2008 trên HTV7 có mục trò chuyện cuối tuần. Tôi có nghe Anh Nguyện Hữu Nam - Một người bạn của nông dân có chế tạo ra một loại phân bón sạch bằng nước . Nhưng vì do không nắm được đầy đủ nội dung cuộc trò chuyện trên, tôi muốn hỏi thêm loại phân đó hiện nay được phân phối ở đâu, diễn đàn có thể nói rõ lại chức năng và cách sử dụng loại phân đó, tên loại phân bón đó.... Tôi rất cám ơn
 


Đây là loại phân sinh học được ứng dụng công nghệ sinh học rất mới của Mỹ,và được sản xuất 100% từ chế phẩm thiên nhiên của công ty cổ phần thế giới thông minh do ông Nguyễn Hữu Nam một Việt kiều Mỹ làm tổng giám đốc.bạn vào trang web này thì mọi thông tin sẽ rõ.Đây là loại phân bón cực kỳ tốt đấy :http://www.worldwiseenterprises.com/Index.html
Nếu cần bạn có thể liên hệ với tôi để biết thêm thông tin: Đàm Ngọc Biểu 0937588333. ngocbieu@gmail.com Chúc bạn thành công!
 
Đây là loại phân sinh học được ứng dụng công nghệ sinh học rất mới của Mỹ,và được sản xuất 100% từ chế phẩm thiên nhiên của công ty cổ phần thế giới thông minh do ông Nguyễn Hữu Nam một Việt kiều Mỹ làm tổng giám đốc.bạn vào trang web này thì mọi thông tin sẽ rõ.Đây là loại phân bón cực kỳ tốt đấy :http://www.worldwiseenterprises.com/Index.html
Nếu cần bạn có thể liên hệ với tôi để biết thêm thông tin: Đàm Ngọc Biểu 0937588333. ngocbieu@gmail.com Chúc bạn thành công!
 
PHân sinh hoc?

Đây là loại phân sinh học được ứng dụng công nghệ sinh học rất mới của Mỹ,và được sản xuất 100% từ chế phẩm thiên nhiên của công ty cổ phần thế giới thông minh do ông Nguyễn Hữu Nam một Việt kiều Mỹ làm tổng giám đốc.bạn vào trang web này thì mọi thông tin sẽ rõ.Đây là loại phân bón cực kỳ tốt đấy :http://www.worldwiseenterprises.com/Index.html
Nếu cần bạn có thể liên hệ với tôi để biết thêm thông tin: Đàm Ngọc Biểu 0937588333. ngocbieu@gmail.com Chúc bạn thành công!
Theo bạn thì đây là loại phân này là loại phân sinh học rất có hiệu quả. Mình cũng đã đọc qua trang web mà bạn cho. Và hiện mình cũng đang ứng dụng wehg trên cây đậu phụng. Tuy nhiên quy trình sử dụng trên cây đậu phộng (lạc) hiện mình tìm chưa có, mới mò mẫm để áp dụng thử mà thôi.
Bạn có thể tư vấn cho mình một chút về loại phân sinh học, về cách sử dụng nói chung, và quy trình trên cây đậu phộng nói riêng (nếu bạn chia sẽ cho mình được thì tốt quá).
Xin cảm ơn
 
Last edited by a moderator:
Quy Trình Kỹ Thuật Trồng đậu Phộng

QUY TRÌNH KYÕ THUAÄT TROÀNG ÑAÄU PHOÄNG
VÔÙI PHAÂN SINH HOÏC WEHG
1. Chuaån bò ñaát:
Ñaát troàng ñaäu phoäng caàn ñöôïc caøy saâu 20-25 cm, tieán haønh caøy sôùm ñeå coù thôøi gian phôi aûi ñaát, neân caøy böøa 2-3 laàn, xöû lyù WEHG trong laàn laøm ñaát ñaàu tieân, boùn loùt phaân höõu cô ñaõ ñöôïc xöû lyù hoai muïc phaân sinh hoïc WEHG
2. Caùc bieän phaùp kyõ thuaät nhö: Thôøi vuï, töôùi nöôùc vaø caùc bieän phaùp kyõ thuaät chaêm soùc khaùc aùp duïng theo quy trình phoå bieán.
3. Xöû lyù phaân sinh hoïc WEHG
a. Xöû lyù xuoáng ñaát:
+ Soá laàn xöû lyù phaân sinh hoïc WEHG xuoáng laát: 1 laàn/vuï.
+ Pha theo tyû leä: 1/40 (0,5 lít WEHG pha vôùi 20 lít nöôùc phun cho 1000 m2 ñaát).
+ Phun xuoáng ñaát vöøa ñuû öôùt, xöû lyù WEHG trong laàn laøm ñaát ñaàu tieân.
* Chuù yù: Caàm bình phaân laéc ñeàu tröôùc khi pha vôùi nöôùc, khi pha khuaáy ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. Khi xöû lyù WEHG ñaát phaûi ñuû aåm, xöû lyù WEHG tröôùc khi tæa haït 7-10 ngaøy, neáu sau khi xöû lyù gaëp trôøi möa lôùn maët ruoäng ngaäp nöôùc thì phaûi xöû lyù laïi.
b. Xöû lyù leân laù giuùp ñaäu phoäng taêng tröôûng vaø khaùng saâu: Phun khi saùng sôùm hoaëc chieàu maùt. Phun söông leân toaøn boä thaân laù vöøa ñuû öôùt, khoäng xöû lyù WEHG khi ñaäu phoäng ñang ra hoa.
+ Phun laàn 1: Pha theo tyû leä 1 phaàn 200 (100cc WEHG pha vôùi 20 lít nöôùc), phun sau khi gieo gieo haït 15-20 ngaøy.
+ Phun laàn 2: Phun vôùi tyû leä vaø phöông phaùp gioáng phun laàn 1, phun sau khi ñaäu phoäng keát thuùc ra hoa.
* Treân ruoäng ñaäu phoäng naêm ñaàu tieân söû duïng WEHG giaûm 50-70% phaân phaân voâ cô (hoaù hoïc), caùc naêm tieáp theo söû duïng WEHG 100%. Coù theå duy trì boùn phaân höõu cô. Khi pha WEHG ñeå söû duïng khoâng pha chung vôùi baát kyø chaát hoaù hoïc naøo khaùc.
4. Phoøng tröø saâu beänh: Ñaäu phoäng thöôøng bò moät soá loaïi saâu beänh haïi phoå bieán sau: Saâu xanh, saâu xaùm, beänh heùo xanh, beänh heùo ruû, beänh ñoám laù…
- Bieän phaùp phoøng tröø: Thöôøng xuyeân theo doõi, chaêm soùc ñaäu phoäng caån thaän nhaèm phaùt hieän caùc ñoái töôïng saâu beänh haïi ñeå coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. Veä sinh ñoàng ruoäng. Söû duïng bieän phaùp phoøng tröø toång hôïp IPM. Xöû lyù phaân sinh hoïc WEHG xuoáng ñaát vaø leân laù lieân tuïc laø bieän phaùp toát ñeå naâng cao khaû naêng ñeà khaùng vôùi saâu beänh cuûa caây.
- Trong nhöõng thôøi kyø cao ñieåm saâu beänh haïi phaùt sinh, phaùt trieån nhö nhöõng thaùng möa nhieàu, aåm ñoä cao, giai ñoaïn saâu saép nôû… Söû duïng WEHG vôùi lieàu löôïng 1/150 phun leân thaân laù ñònh kyø 7-10 ngaøy/laàn ñeå phoøng saâu beänh phaù haïi. Neáu phaùt hieän saâu beänh vôùi tyû leä treân möùc cho pheùp thì söû duïng WEHG vôùi noàng ñoä 1/120-150 phun ñònh kyø leân thaân laù 1 tuaàn/laàn.
5. Quy trình uû phaân höõu cô: Ba taán phaân höõu cô söû duïng 0,5 lít WEHG pha vôùi 40 lít nöôùc. Caùc böôùc tieán haønh:
+ Böôùc 1: Raûi moät lôùp phaân daøy 15-20 cm, phun ñeàu dung dòch WEHG ñaõ pha vôùi nöôùc leân phaân vöøa phun vöøa ñaûo ñeàu. Sau ñoù raûi lôùp phaân thöù 2 vöøa phun WEHG vöøa ñaûo, tieáp tuïc laøm nhö vaäy cho ñeán heát.
+ Böôùc 2: Duøng buøn ao (sìn ao) traùt xung quanh hoaëc baït nilon phuû leân ñoáng phaân nhaèm haïn cheá thaát thoaùt dinh döôõng.
+ Böôùc 3: Sau khi uû 20-25 ngaøy tieán haønh ñaûo ñoáng phaân cho phaân hoai muïc ñeàu vaø giaûm nhieät ñoä trong ñoáng phaân. UÛ ñöôïc 40-45 ngaøy phaân ñaõ hoai muïc, khoâng coøn muøi hoâi thì coù theà ñöa ra söû duïng.
 


Back
Top