hướng dẫn làm men thuốc bắc truyền thống

thang bui

Lữ khách
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc : Quế chi 15 gr , đại hồi 30 gr, nhục đậu khấu 8 gr , cam thảo 35 gr , nhân trần 25 gr ; sa sâm 45 gr , bạch truật 8 gr , tế tân 15 gr , thảo quả 15 gr , xuyên khung 15 gr , thăng ma 30 gr , thiên niên kiện 20 gr , tiểu hồi 15 gr , sa nhân 20 gr, hương phụ 20 gr , can khương 20 gr , đương quy 20 gr ; khương hoạt 10 gr , uất kim 8 gr , xích thược 15 gr , tạo giác 10 gr, hậu phác 10 gr, xương truật (thương truật) 8 gr , tri mẫu 10 gr , bạch linh 35 gr, bạch thược 15 gr , đinh hương 5 gr, đảng sâm 5 gr , phòng phong 5 gr, bạch đậu khấu 10 gr , địa liền 10 gr , mẫu đơn bì 15 gr , liên kiều 8 gr , hồ tiêu 45 gr , hoắc hương 10 gr , lương khương 10 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột 600 gr , trộn 10 kg bột gạo tẻ , 400 gr men rượu, 5 lít nước .
men thuốc bắc 36 vị: nhục đậu khấu 90 gr , thiên niên kiện 60 gr , bạch linh 60 gr , cam thảo 30 gr , thảo quả 30 gr , tế tân 30 gr, thăng ma 40 gr, xuyên khung 30 gr, can khương 10 gr, hồ tiêu 90 gr, sa nhân 50 gr , đinh hương 16 gr, bạch đậu khấu 12 gr, đương quy 50 gr , quế chi 24 gr , đại hồi 24 gr, hậu phác 30 gr , tạo giác 24 gr , bạch truật 24 gr , bạc hà 10 gr, hoắc hương 30 gr , hương phụ 40 gr , thương truật 12 gr , địa liền 16 gr, tri mẫu 16 gr , bạch thược 16 gr, xích thược 16 gr, lương khương 16 gr , khương hoạt 16 gr , uất kim 10 gr , sa sâm 10 gr , đẳng sâm 8 gr , phòng phong 10 gr , mẫu đơn bì 12 gr , tiểu hồi 30 gr , thục địa 8 gr. Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc 500 gr, nước 5 lít, men giống tốt 400 gr.
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc : Quế chi 40 gr , đại hồi 30 gr, nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 30 gr , nhân trần 30 gr ; sa sâm 20 gr , bạch truật 20 gr , tế tân 20 gr ,thảo quả 20 gr , xuyên khung 20 gr , thăng ma 30 gr , thiên niên kiện 20 gr ,tiểu hồi 20 gr , sa nhân 20 gr, hương phụ 20 gr , can khương 20 gr , đương quy 20 gr ; khương hoạt 10 gr , uất kim 8 gr ,xích thược 15 gr ,tạo giác 10 gr, hậu phác 10 gr, xương truật (thương truật) 8 gr , tri mẫu 15 gr , bạch chỉ 8 gr, liên kiều 8 gr , bạch thược 15 gr, đảng sâm 10 gr , phòng phong 5 gr, bạch đậu khấu 8 gr, địa liền 10 gr , mẫu đơn bì 15 gr , đinh hương 5 gr , hồ tiêu 10 gr , hoắc hương 10 gr ,lương khương 10 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột 600 gr , trộn 10 kg bột gạo tẻ , 400 gr men rượu, 5 lít nước .
Bài men 36 vị thuốc bắc : Quế chi 40 gr , đại hồi 30 gr , nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 20 gr , nhân trần 30 gr ; sa sâm 12 gr , bạch truật 15 gr , tế tân 20 gr , thảo quả 20 gr , xuyên khung 15 gr , thăng ma 20 gr , thiên niên kiện 12 gr , tiểu hồi 15 gr , sa nhân 15 gr, hương phụ 15 gr , can khương 12 gr , đương quy 15 gr ; khương hoạt 12 gr , uất kim 12 gr , xích thược 12 gr , tạo giác 15 gr, hậu phác 15 gr, xương truật (thương truật) 12 gr , tri mẫu 12 gr , bạch chỉ 10 gr, hoàng bá 10 gr , bạch thược 12 gr , đảng sâm 12 gr , phòng phong 10 gr, bạch đậu khấu 12 gr , địa liền 12 gr , mẫu đơn bì 12 gr , hồ tiêu 12 gr , đinh hương 5 gr , hoắc hương 15 gr , lương khương 12 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột 560 gr , trộn 10 kg bột gạo tẻ , 400 gr men rượu, 5 lít nước .
Men thuốc bắc 24 vị ( Lạc đạo ) : Quế chi 100 gr, Đại hồi 80 gr, tiểu hồi 20 gr, thảo quả 30 gr, nhục đậu khấu 50 gr, cam thảo 30 gr, bạch truật 30 gr, sa nhân 16 gr, sa sâm 10 gr, đẳng sâm 10 gr, xuyên khung 30 gr, thăng ma 12 gr, đinh hương 30 gr, phòng phong 8 gr, tế tân 50 gr , thương truật 12 gr, cát cánh 10 gr, hoàng bá 10 gr, thiên niên kiện 12 gr, đương quy 10 gr, bạch linh 10 gr, thục địa 10 gr, mẫu đơn bì 10 gr , bạch chỉ 10 gr. Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc 300 gr, men giống tốt 400 gr, nước 5 lít.
Men thuốc bắc 36 vị ( Lạc đạo) : Quế chi 150 gr , đại hồi 120 gr, thảo quả 45 gr, cam thảo 45 gr, tam thất 20 gr, cát cánh 10 gr, bạch chỉ 24 gr, hoàng bá 24 gr, đẳng sâm 15 gr, bạch truật 45 gr, thương truật (xương truật) 15 gr, đinh hương 36 gr, hạt tiêu 24 gr, liên kiều 10 gr, thục địa 15 gr , mẫu đơn bì 15 gr, xích thược 24 gr, đương quy 75 gr, đỗ trọng 10 gr, bạch đậu khấu 24 gr, bạc hà 24 gr , tiểu hồi 45 gr, can khương 15 gr, nhục đậu khấu 75 gr , thiên niên kiện 24 gr , bạch linh 24 gr , sa sâm 15 gr, phòng phong 15 gr, xuyên khung 45 gr, sa nhân 24 gr, nhục thung dung 10 gr, bạch thược 24 gr, hậu phác 15 gr , câu kỷ tử 10 gr, tế tân 45 gr, thăng ma 45 gr. Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột trộn bột thuốc bắc 400 gr, nước 5 lít, men giống tốt 400 gr.
Bài men 36 vị thuốc bắc : Quế chi 40 gr , đại hồi 30 gr , nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 30 gr , nhân trần 30 gr ; sa sâm 20 gr , bạch truật 15 gr , tế tân 20 gr , thảo quả 20 gr , xuyên khung 20 gr , thăng ma 30 gr , thiên niên kiện 20 gr , tiểu hồi 15 gr , sa nhân 30 gr, hương phụ 20 gr , can khương 20 gr , đương quy 20 gr ; khương hoạt 10 gr , uất kim 8 gr , xích thược 12 gr , tạo giác 15 gr, hậu phác 10 gr, xương truật (thương truật) 8 gr , tri mẫu 12 gr , bạch chỉ 10 gr, liên kiều 10 gr , bạch thược 12 gr, đảng sâm 10 gr , phòng phong 8 gr, cát cánh 10 gr, địa liền 10 gr , mẫu đơn bì 12 gr , hoàng bá 10 gr , đinh hương 5 gr , hoắc hương 10 gr , lương khương 8 gr . Các vị thuốc bắc 600 gr xay thành bột , trộn 10 kg bột gạo tẻ , 400 gr men rượu, 5 lít nước .
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc : Quế chi 40 gr , đại hồi 30 gr, nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 30 gr ,nhân trần 30 gr ; sa sâm 12 gr , bạch truật 15 gr , tế tân 20 gr ,thảo quả 20 gr , xuyên khung 15 gr ,thăng ma 20 gr , thiên niên kiện 12 gr ,tiểu hồi 15 gr , sa nhân 12 gr, hương phụ 15 gr , can khương 12 gr , đương quy 15 gr ; khương hoạt 12 gr , uất kim 12 gr ,xích thược 12 gr ,tạo giác 12 gr, hậu phác 12 gr, xương truật (thương truật) 12 gr , tri mẫu 12 gr , bạch chỉ 10 gr, liên kiều 8 gr , hoàng bá 8 gr , đảng sâm 10 gr , phòng phong 10 gr, bạch đậu khấu 12 gr, địa liền 12 gr , mẫu đơn bì 12 gr , bạch thược 12 gr , đinh hương 5 gr , hoắc hương 12 gr ,lương khương 12 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột 550 gr , trộn 10 kg bột gạo tẻ , 400 gr men rượu, 5 lít nước .
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc: Quế chi 36 gr, đại hồi 180 gr, sa sâm 135 gr, cam thảo 110 gr , bạch linh 110 gr, hậu phác 45 gr, thăng ma 75 gr, xuyên khung 45 gr, tiểu hồi 45 gr, thảo quả 75 gr, thiên niên kiện 75 gr, cát cánh 10 gr, bạch chỉ 10 gr, hoàng bá 10 gr, can khương 15 gr, hạt tiêu 180 gr , sa nhân 10 gr, bạch đậu khấu 15 gr, tế tân 45 gr, thương truật ( xương truật ) 15 gr, đương quy 30 gr, liên kiều 10 gr, đỗ trọng 10 gr, phòng phong 5 gr, địa liền 15 gr, đinh hương 24 gr , thanh bì 40 gr, sơn tra 40 gr, bạch thược 10 gr, xích thược 10 gr, mẫu đơn bì 10 gr, nhục đậu khấu 10 gr, bạch truật 10 gr, tô diệp 10 gr , bạc hà 10 gr, trần bì 5 gr. Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay , trộn với bột thuốc bắc 500 gr, men giống tốt 400 gr, nước 5 lít.
Bài men 36 vị thuốc bắc ( công thức đặc biệt) . Bài thuốc trộn : hồ tiêu 45 gr, thăng ma 30 gr, xuyên khung 15 gr, quế chi 8 gr, đại hồi 8 gr, tiểu hồi 8 gr , đương quy 15 gr , sa sâm 45 gr, cam thảo 35 gr, bạch linh 35 gr, sa nhân 15 gr , can khương 15 gr, ngũ gia bì 15 gr , khương hoạt 15 gr, mộc qua 12 gr, tri mẫu 12 gr, mẫu đơn bì 12 gr , xích thược 12 gr , bạch thược 12 gr , địa liền 15 gr, hoắc hương 15 gr, hậu phác 15 gr, tạo giác 10 gr , thiên môn đông 12 gr, tế tân 15 gr , thảo quả 5 gr , bạch đậu khấu 8 gr, đinh hương 8 gr, lương khương 8 gr, hương phụ 15 gr, bạch truật 5 gr, xương truật (thương truật ) 5 gr . Các vị thuốc bắc 500 gr xay thành bột. Bài thuốc sắc : Quế chi 30 gr, bạch truật 20 gr, tiểu hồi 15 gr, cam thảo 15 gr, uất kim 10 gr, bạc hà 20 gr, nhục đậu khấu 20 gr, thảo quả 20 gr , củ riềng tươi 200 gr , sả tươi 2 cây . Thuốc bắc dạng hạt như thảo quả , nhục đậu khấu giã vụn , cho tất cả thuốc bắc vào ấm nước đổ 1 lít nước đun sôi sau đun nhỏ lửa trong 20 phút rót ra để riêng được nước 1 , đổ tiếp 1,5 lít nước cho thêm riềng và sả tươi thái nhỏ đun sôi nhỏ lửa trong 1 tiếng rót ra được nước 2 , đổ tiếp 1 lít nước nữa đun sôi 40 phút được nước 3 . Trộn nước 1,2,3 đã để nguội vào với nhau . Gạo 10 kg xay bột , trộn với bột thuốc bắc, nước thuốc sắc ở trên, men rượu 400 gr , nước thêm vừa đủ dẻo . Cách ủ ở dưới.
Men 36 vị thuốc bắc ( công thức Trung quốc) : Quế chi 120 gr , nhục đậu khấu 90 gr, đại hồi 90 gr, tế tân 60 gr , bạc hà 24 gr , thảo quả 60 gr , đinh hương 30 gr, xuyên khung 45 gr , tạo giác 45 gr , bạch truật 45 gr, thăng ma 45 gr, chỉ thực 15 gr , chỉ xác 15 gr, phụ tử (hoặc mã tiền chế ) 24 gr , tô diệp 36 gr , kinh giới 36 gr , cam thảo 45 gr, tiểu hồi 45 gr , bạch chỉ 24 gr, hoàng bá 24 gr , ma hoàng 30 gr , địa liền 15 gr , lương khương 15 gr , sa nhân 24 gr , tri mẫu 18 gr , hậu phác 18 gr , ngũ gia bì 18 gr , hoắc hương 18 gr , thiên môn đông 18 gr , thiên niên kiện 15 gr, hồ tiêu 15 gr , khương hoạt 18 gr , bạch đậu khấu 15 gr , can khương 15 gr , bạch thược 15 gr, xích thược 15 gr . Gạo 10 kg ngâm nước để ráo xay bột trôn với bột thuốc bắc 400 gr, nước 5 lít, men giống tốt 400 gr.
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc 2 (mùi thơm) : Quế chi 30 gr , đại hồi 20 gr, nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 20 gr , đẳng sâm 5 gr , kinh giới 20 gr ; sa sâm 20 gr , bạch truật 12 gr , tế tân 20 gr , thảo quả 20 gr , xuyên khung 15 gr , thăng ma 20 gr , thiên niên kiện 8 gr , tiểu hồi 12 gr , sa nhân 15 gr , hương phụ 20 gr , can khương 8 gr , đương quy 20 gr ; khương hoạt 8 gr , xích thược 10 gr , tạo giác 8 gr , hậu phác 15 gr, xương truật (thương truật) 10 gr , tri mẫu 8 gr , hồ tiêu 30 gr , bạch thược 10 gr , bạch chỉ 5 gr , phòng phong 5 gr , hoàng bá 5 gr , bạc hà 5 gr , địa liền 8 gr , mẫu đơn bì 10 gr , bạch đậu khấu 10 gr , đinh hương 15 gr , hoắc hương 15 gr , lương khương 8 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột cân 500 gr thuốc , trộn 10 kg bột gạo tẻ , 500 gr men rượu, 5 lít nước .
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc 1 (bài mùa đông ) : Quế chi 60 gr , đại hồi 60 gr , nhục đậu khấu 60 gr , cam thảo 30 gr , nhân trần 30 gr ; bạch truật 10 gr , tế tân 30 gr , thảo quả 30 gr , xuyên khung 30 gr , thăng ma 40 gr , bạch linh 60 gr , tiểu hồi 30 gr , sa nhân 40 gr , hương phụ 40 gr , can khương 25 gr , đương quy 40 gr ; khương hoạt 15 gr , uất kim 8 gr , xích thược 20 gr , tạo giác 25 gr , hậu phác 30 gr , xương truật (thương truật) 8 gr , tri mẫu 16 gr , đinh hương 30 gr , bạc hà 10 gr , hồ tiêu 70 gr , đảng sâm 8 gr , phòng phong 8 gr , bạch đậu khấu 10 gr, địa liền 25 gr , sa sâm 8 gr , mẫu đơn bì 20 gr, bạch thược 20 gr , thiên niên kiện 10 gr , hoắc hương 30 gr , lương khương 14 gr. Gạo 10 kg xay bột trộn với bột thuốc bắc 500 gr , nước 5 lít , men giống 400 gr .
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc 1 (bài mùa hè) : Quế chi 60 gr , đại hồi 60 gr , nhục đậu khấu 50 gr , cam thảo 30 gr , nhân trần 30 gr ; bạch truật 30 gr , tế tân 30 gr , thảo quả 30 gr , xuyên khung 30 gr , thăng ma 40 gr , bạch linh 60 gr , tiểu hồi 30 gr , sa nhân 40 gr , hương phụ 40 gr , can khương 25 gr , đương quy 40 gr ; khương hoạt 15 gr , uất kim 8 gr , xích thược 20 gr , tạo giác 25 gr , hậu phác 30 gr , xương truật (thương truật) 8 gr , tri mẫu 20 gr , đinh hương 30 gr , bạc hà 10 gr , hồ tiêu 60 gr , đảng sâm 8 gr , phòng phong 8 gr , bạch đậu khấu 10 gr, địa liền 25 gr , sa sâm 8 gr , mẫu đơn bì 20 gr , bạch thược 20 gr , thiên niên kiện 10 gr , hoắc hương 30 gr , lương khương 10 gr. Gạo 10 kg xay bột trộn với bột thuốc bắc 500 gr , nước 5 lít , men giống 400 gr .
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc 2 ( mùi tuyệt thơm ) : Quế chi 90 gr , đại hồi 60 gr, nhục đậu khấu 90 gr , cam thảo 60 gr , hoàng bá 10 gr , kinh giới 60 gr ; sa sâm 60 gr , bạch truật 36 gr , tế tân 60 gr , thảo quả 60 gr , xuyên khung 45 gr , thăng ma 60 gr , thiên niên kiện 30 gr , tiểu hồi 45 gr , sa nhân 36 gr , hương phụ 60 gr , can khương 22 gr , đương quy 60 gr ; khương hoạt 24 gr , xích thược 30 gr , tạo giác 24 gr , hậu phác 45 gr, xương truật (thương truật) 36 gr , tri mẫu 24 gr , hồ tiêu 90 gr , bạch thược 30 gr , bạch linh 15 gr , phòng phong 5 gr , bạch chỉ 10 gr , bạc hà 10 gr , địa liền 24 gr , mẫu đơn bì 30 gr , bạch đậu khấu 45 gr , đinh hương 45 gr , hoắc hương 45 gr , lương khương 24 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột cân 500 gr thuốc , trộn 10 kg bột gạo tẻ , 500 gr men rượu, 5 lít nước .
Bài men rượu 36 vị thuốc bắc 2 : Quế chi 30 gr , đại hồi 20 gr, nhục đậu khấu 30 gr , cam thảo 20 gr , đẳng sâm 5 gr , nhân trần 20 gr ; sa sâm 20 gr , bạch truật 12 gr , tế tân 20 gr , thảo quả 20 gr , xuyên khung 15 gr , thăng ma 20 gr , thiên niên kiện 8 gr ,tiểu hồi 10 gr , sa nhân 15 gr , hương phụ 20 gr , can khương 5 gr , đương quy 20 gr ; khương hoạt 8 gr , xích thược 10 gr , tạo giác 8 gr , hậu phác 15 gr, xương truật (thương truật) 12 gr , tri mẫu 8 gr , hồ tiêu 30 gr , bạch thược 10 gr , bạch linh 5 gr , phòng phong 5 gr , liên kiều 5 gr , bạc hà 6 gr , địa liền 8 gr , mẫu đơn bì 10 gr , bạch đậu khấu 12 gr , đinh hương 15 gr , hoắc hương 15 gr , lương khương 8 gr . Các vị thuốc bắc xay thành bột cân 500 gr thuốc , trộn 10 kg bột gạo tẻ , 500 gr men rượu, 5 lít nước .
Cách ủ men: nguyên liệu cho vào chậu nhào bột gạo với men rượu và bột thuốc bắc trước sau đó cho nước vào nhào đều , nặn thành bánh đặt lên trấu trải trên sàn nhà đầy 3-5 cm đậy bằng chiếu cói hoặc rơm ủ ở nhiệt độ phòng 26 -32oC trong 24 giờ mở nhặt men gạt hết trấu ra để vậy 5 phút rồi đậy kín men lại ủ tiếp 15 giờ , rồi mở ra để nguội 5 phút làm tiếp 3 lần nữa thì được . Nhặt men ra xảo để men nguội rồi đem hong gió trong bóng dâm 3 ngày rồi phơi khô .
 


Last edited:


Top