kỹ thuật chăm sóc nhãn mới trồng

nhà em có vườn nhãn mới trồng được 2 tháng. như vậy ảnh hưởng gì không ?
 

Quảng cáo

Top