Làm sao cho gà mái ấp?

Xin bà con giúp cho, làm sao cho gà mái đang đẻ
ngừng đẻ mà ấp?

Giả tưởng một câu chuyện xảy ra như thế này:
Mình có một con gà mái giống rất quý, đang đẻ
thì lăn ra ốm, không biết chữa, chỉ vài ngày
nữa là chết. Nhà không có máy ấp trứng, mà chỉ
có một đàn gà mái đẻ. Vậy thì giống gà quý sẽ
bị mất nếu trứng của con gà mái đó không được
ấp. Nghe nói cho gà trống ăn gạo tẩm rượu hay
ăn rượu nếp cho say, rồi đặt nó trên ổ trứng,
thì nó sẽ ấp trứng như gà mái vậy. Tuy thế,
tôi muốn cách nào đó cho gà mái đang đẻ thì
trong một tuần lễ hay chục ngày thì ngừng đẻ
và đi ấp trứng. Có thế mới cứu được lứa trứng
của giống gà quý hiếm kia.

Xin bà con nào biết cách làm gà mái đang đẻ
thì ngừng đẻ để ấp trứng, chia sẻ cách làm này
để cho mọi người cùng học làm theo.
 


gưi trứng cho hàng xóm hoăc bạn bè.ở việt nam gửi dể ẹt cần gì phải nghiên cứu cho khổ
 
Đó không phải là câu trả lời.
Đó gọi là "Đánh bùn sang ao."

Bạn không biết rằng ở Việt Nam,
không phải lúc nào cũng có gà mái
đang ấp sao? Bây giờ bạn có con
gà mái ấp nào không?
 


Back
Top